หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3053114034502+เทคนิคทางชีววิทยา61104142ชำนาญสายใจ*สุวิมล+ดนุพล 
1/256319 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3053114034502+เทคนิคทางชีววิทยา61104141ชำนาญสายใจ*สุวิมล+ดนุพล 
1/256320 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3057031102107cภาษาอังกฤษสำหรับครูพลศึกษา62100681นพเรศชำนาญลำใย 
1/256320 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0057031064303การบริหารงานธุรการ การเงินและพัสดุ61127212ทิพวรรณชำนาญวิไลวรรณ* 
1/256320 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0057031064303การบริหารงานธุรการ การเงินและพัสดุ60127211ทิพวรรณชำนาญวิไลวรรณ* 
1/256322 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3054101025301การจัดการเรียนรู้61122581เจนจิราชำนาญอรธิดา 
1/256322 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0054101073307การจัดประสบการณ์ทางภาษาอังกฤษสำหรับเด็กฯ61127212เจนจิราชำนาญจิตโสภิณ 
1/256326 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3055051065106การบริหารจัดการในห้องเรียน61122472เอกเทศชำนาญสมนึก3 
1/256326 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0056034121206การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์61103921เอกเทศชำนาญอนุชิต 
1/256326 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0056034121206การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์61103922เอกเทศชำนาญอนุชิต 
1/256327 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3057014021105+เคมี 163104142ชำนาญทิวาพรมัสติกา 
1/256327 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3057014021105+เคมี 163104141ชำนาญทิวาพรมัสติกา 
1/256327 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0057011045101การวัดและประเมินผลการเรียนรู้61122582ชำนาญทิวาพรเมธี 
1/256327 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0057011045101การวัดและประเมินผลการเรียนรู้61122581ชำนาญทิวาพรเมธี