หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3055071015106การศึกษาและความเป็นครู62122582ชานนท์ปิยวรรณเฉลิมพล 
1/256319 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0055072500102+วิถีไทย63122472ชานนท์ปิยวรรณชำนาญ+ประกาศิต 
1/256320 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-10.3075013544503การจัดกิจกรรมทางการตลาด60123141ชานนท์ชุติมา3ลินดา 
1/256320 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0075014083222การออกกำลังกายและการควบคุมน้ำหนัก61100481ชานนท์ชุติมา3ขนิษฐา+เมธาวุฒิ 
1/256321 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3053054094701ทฤษฎีและการประยุกต์การสอนคณิตศาสตร์60106331ธันยพงศ์ชานนท์เมธี+จิตติมาภรณ์ 
1/256322 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3077021542407วรรณกรรมวิจารณ์61101062ปิยวรรณชานนท์สิรีธร 
1/256322 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี13.00-15.0077023572210พฤติกรรมนักท่องเที่ยว62100941ปิยวรรณชานนท์พิมพิลา 
1/256326 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-10.3077082551110cความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์63128661ณัฏฐิยาชานนท์ธัญวรัตน์ 
1/256327 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3055101085601การศึกษาแบบเรียนรวม63122581นันทพรชานนท์นพเรศ