หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3053071035101นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู62103921ชัชวาลย์วารีจุฬารัตน์ 
1/256319 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0015121500123cทักษะการพูดภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน62128551ชัชวาลย์จันทกานต์David* 
1/256320 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3075051642711แหล่งโบราณคดีและแหล่งประวัติศาสตร์ฯในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง60100951ชัชวาลย์รดาธรกวินวัฒน์ 
1/256320 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0075051643106ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น62100951ชัชวาลย์รดาธรกณิชฑ์ 
1/256321 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3014061543216cการแปลเบื้องต้น61127431ทรณ์ชัชวาลย์อาสนะ 
1/256321 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-15.0014062500113cสิทธิและหน้าที่พลเมือง63159641ทรณ์ชัชวาลย์วิไลรัตน์ 
1/256321 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-15.0014062500113cสิทธิและหน้าที่พลเมือง63159531ทรณ์ชัชวาลย์วิไลรัตน์ 
1/256322 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3014052500107อาเซียนศึกษา62104881ศศิธร*ชัชวาลย์วุฒิชัย+ประดิษฐ์ ศิ 
1/256322 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0014051551141cไวยกรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น63127431ศศิธร*ชัชวาลย์จรูญ 
1/256324 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-10.3075132553302+การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ61228661ชัชวาลย์เสถียรประเสริฐ 
1/256324 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-15.0075132552302+การบริหารงานคลังและงบประมาณ61228661ชัชวาลย์เสถียรปณัยกร 
1/256325 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-11.3075022563521กฎหมายปกครอง61202261ธัญยธรณ์ชัชวาลย์ธัญยธรณ์ 
1/256326 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3072092532106การสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม61162451ชัชวาลย์วนัสนันท์เสถียร 
1/256328 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-10.3014012551401การเมืองการปกครอง63102261ชัชวาลย์อภิญญา+วิไลรัตน์