หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3075081543102+ลักษณะคำประพันธ์ไทย61122472ชลิลลาเอกเทศคนึงชัย 
1/256320 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3053051642307ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้61122581ชลิลลาสมนึก3ธันยพงศ์ 
1/256321 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3055081055106จิตวิทยาประยุกต์สำหรับครู63106332ชลิลลาพยุงศักดิ์ชนมน 
1/256321 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0055081015901สัมมนาทางการศึกษา60122582ชลิลลาพยุงศักดิ์ชลธิชา* 
1/256322 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3056021025301การจัดการเรียนรู้61122362ชนมนชลิลลานพเรศ 
1/256327 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3054101085601การศึกษาแบบเรียนรวม63106332ชลิลลาโชติรสอรธิดา 
1/256327 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0054102541101+ภูมิศาสตร์กายภาพ63122581ชลิลลาโชติรสน้ำผึ้ง