หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3054081035101นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู62122471เจนจิราชลธิชา*ปาวีณา 
1/256319 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0054082500102+วิถีไทย63123251เจนจิราชลธิชา*พัชรา+ประกาศิต 
1/256321 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3053064113105+สถิติเพื่อการวิจัย62127321พิมลชลธิชา*สิริกัลยา* 
1/256321 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0053061552207การแปลเพื่อชีวิต 161104881พิมลชลธิชา*ลำใย 
1/256322 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3054091025301การจัดการเรียนรู้61122582กันทิมาชลธิชา*อรธิดา 
1/256322 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0054091073307การจัดประสบการณ์ทางภาษาอังกฤษสำหรับเด็กฯ61127211กันทิมาชลธิชา*จิตโสภิณ 
1/256326 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3054071065106การบริหารจัดการในห้องเรียน61102072ชลธิชา*วิมลศิริวัชรินทร์ 
1/256327 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-11.0057024092201+ระบบจำนวน61122362อภิรดีชลธิชา*กิตติพงษ์ 
1/256327 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0057021045101การวัดและประเมินผลการเรียนรู้61122361อภิรดีชลธิชา*เมธี 
1/256327 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0057021045101การวัดและประเมินผลการเรียนรู้61122362อภิรดีชลธิชา*เมธี