หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256320 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3055011500120cภาษาอังกฤษพื้นฐาน63122581ชรัณธัญญะกันทิมา 
1/256320 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0055011023608+พฤติกรรมการสอนวิชาสังคมศึกษา60122581ชรัณธัญญะนันทพร 
1/256321 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3053101055106จิตวิทยาประยุกต์สำหรับครู63127212ณัฐวิภานันท์ชรัณชนมน 
1/256321 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0053101541101+คำและสำนวนไทย63122471ณัฐวิภานันท์ชรัณปิยวรรณ 
1/256322 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3055111101602cทักษะและการสอนกรีฑา63100682พิมลชรัณณัฐกานต์ 
1/256327 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3072084082214cสรีรวิทยาการออกกำลังกายและกีฬา62100481ชรัณดนุพลธรรญญพร 
1/256327 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0072084082215cการปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือเบื้องต้น62100481ชรัณดนุพลขนิษฐา+ธรรญญพร 
1/256328 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-11.0053084113501+การวิจัยดำเนินงาน 161106331ธันยพงศ์ชรัณสิริกัลยา*