หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3044084021119เคมีพื้นฐาน63100731ชนินทรกฤษฎารัตน์วิมลศิริ+พนารัตน์+พงศธร* 
1/256319 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3044084021119เคมีพื้นฐาน63100591ชนินทรพัฒนพงษ์วิมลศิริ+พนารัตน์+พงศธร* 
1/256319 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3044084021119เคมีพื้นฐาน63100841ชนินทรพัฒนพงษ์วิมลศิริ+พนารัตน์+พงศธร* 
1/256319 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0044084022520cชีวเคมีทั่วไป63100481ชนินทรพัฒนพงษ์ทัย 
1/256320 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3076024083208โภชนาการการกีฬา61100481พิมพิลาชนินทรเมธาวุฒิ+ธนพัฒน์ 
1/256320 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี13.00-15.0076023574106cผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มและการปฏิบัติงานบาร์60100941พิมพิลาชนินทรดำรงพล 
1/256321 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3076024000115cเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต62100941ชนินทรภาวดีพัฒนพงษ์ 
1/256321 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0076022522203คุณธรรม นำความรู้62122362ชนินทรภาวดีธนพล 
1/256322 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3074045542114cเทคนิคการนำเสนอผลงาน62159531สุวัฒน์*ชนินทรปณต 
1/256326 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3042075614317การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน61100411ปรานีชนินทรณัฐกร 
1/256326 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3042074061208ความปลอดภัยอาหาร61100591ปรานีชนินทรจีระนันท์+สิริพร 
1/256326 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0042075072417เทคโนโลยีเครื่องดื่ม61100841ปรานีชนินทรจิรายุ