หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3054091035101นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู62122472ชนิดาน้ำผึ้งปาวีณา 
1/256319 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0054092500102+วิถีไทย63127211ชนิดาน้ำผึ้งชำนาญ+ประกาศิต 
1/256321 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3053073061101+การถ่ายภาพเบื้องต้น61103921ชนิดานิตยาจุฬารัตน์ 
1/256321 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3053073061101+การถ่ายภาพเบื้องต้น61103922ชนิดานิตยาจุฬารัตน์ 
1/256321 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0053071552207การแปลเพื่อชีวิต 161104882ชนิดานิตยาลำใย 
1/256322 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3054111101602cทักษะและการสอนกรีฑา63100681ชนิดาเฉลิมพลณัฐกานต์ 
1/256322 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0054112500101+พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน63102262ชนิดาเฉลิมพลอภิชาติ 
1/256326 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3055111065106การบริหารจัดการในห้องเรียน61122471ชนิดาน้ำผึ้งสมนึก3 
1/256326 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0055111051103+จิตวิทยาวัยเด็ก61127212ชนิดาน้ำผึ้งจิตโสภิณ 
1/256327 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3055081074905การวิจัยในชั้นเรียนทางการศึกษาปฐมวัย60127212ชนิดาคนึงชัยอภิรดี