หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3053091015108การประกันคุณภาพการศึกษา60122362ชนมนวัชรินทร์เมธี 
1/256319 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3053091015108การประกันคุณภาพการศึกษา60122361ชนมนวัชรินทร์เมธี 
1/256319 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0053092500102+วิถีไทย63103921ชนมนวัชรินทร์ชุติมา* 
1/256319 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0053092500102+วิถีไทย63103922ชนมนวัชรินทร์ชุติมา* 
1/256320 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0056031554103ภาษาอังกฤษสำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น60104881กวีสิปปวิชญ์ชนมนทิวาพร 
1/256321 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-11.3055034093201+ทฤษฎีเซต61106332ชนมนอภิชาติเบญจมาศ 
1/256322 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3056021025301การจัดการเรียนรู้61122362ชนมนชลิลลานพเรศ 
1/256326 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3054081065106การบริหารจัดการในห้องเรียน60122361ทองอุ่นชนมนสมนึก3 
1/256327 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3053031085601การศึกษาแบบเรียนรวม63104882สมนึก3ชนมนนพเรศ 
1/256327 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0053031101401cกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา63100682สมนึก3ชนมนธรรญญพร