หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3055054123652การออกแบบและพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์60103922จุฬารัตน์ธันยพงศ์เอกเทศ 
1/256319 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0055052500102+วิถีไทย63123141จุฬารัตน์ธันยพงศ์พัชรา+ประกาศิต 
1/256321 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3053031055106จิตวิทยาประยุกต์สำหรับครู63122362ลำใยจุฬารัตน์อภิชาติ 
1/256321 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0053031101103cรากฐานของพลศึกษา วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย และกีฬา63100682ลำใยจุฬารัตน์สาคร* 
1/256322 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3053091074602สิทธิเด็กและสวัสดิการเด็ก60127212ลำใยจุฬารัตน์ทิพวรรณ 
1/256322 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3053091074602สิทธิเด็กและสวัสดิการเด็ก60127211ลำใยจุฬารัตน์ทิพวรรณ 
1/256322 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0053092500101+พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน62115062ลำใยจุฬารัตน์ชนิดา 
1/256322 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0053092500101+พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน62115061ลำใยจุฬารัตน์ชนิดา 
1/256326 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3055031065106การบริหารจัดการในห้องเรียน61103922ลำใยจุฬารัตน์จุฬารัตน์ 
1/256326 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3055031065106การบริหารจัดการในห้องเรียน61103921ลำใยจุฬารัตน์จุฬารัตน์ 
1/256326 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0055032500109วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง61105121ลำใยจุฬารัตน์ธันยพงศ์ 
1/256327 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3053061094301หลักการสอนดนตรีในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน60100792วัชรินทร์จุฬารัตน์เอกพิชัย