หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3012011500119cภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้นสารสนเทศ63103921จุฑาสินีกวินวัฒน์คนึงชัย+อนันศักดิ์ 
1/256319 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3012011500119cภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้นสารสนเทศ63103922จุฑาสินีกวินวัฒน์คนึงชัย+อนันศักดิ์ 
1/256319 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0012011500123cทักษะการพูดภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน62100831จุฑาสินีบูรณ์เชนDavid* 
1/256319 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0012011500123cทักษะการพูดภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน62127981จุฑาสินีกวินวัฒน์Marita 
1/256320 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3014021561118cภาษาญี่ปุ่น 362105121จุฑาสินีวุฒิชัยKitahara 
1/256320 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0014021500125cการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน62100141จุฑาสินีวุฒิชัยจรูญ 
1/256321 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3077014000115cเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต62104141อนุวัฒน์จุฑาสินีธีรพงศ์ 
1/256321 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0077012522203คุณธรรม นำความรู้62127211อนุวัฒน์จุฑาสินีธนพล 
1/256322 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3014072500107อาเซียนศึกษา62104142จุฑาสินีวีระชาติวุฒิชัย+ประดิษฐ์ ศิ 
1/256322 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0014071544104ภาษากับสังคม60101062จุฑาสินีวีระชาติปิ่นอนงค์