หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3043085514507+การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานอุตสาหกรรม61100411วรรธนะจุฑามณีณัฐวุฒิ2 
1/256319 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0043085541116cวัสดุและกรรมวิธีการผลิต62159531วรรธนะจุฑามณีเชี่ยวชาญ* 
1/256320 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3077021544910การวิจัยทางภาษา วรรณกรรม และวัฒนธรรมไทย60101062ณัชฐปกรณ์จุฑามณีชุติมา3+คณะ 
1/256320 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0077021544911สัมมนาภาษาและวรรณกรรมไทย60101062ณัชฐปกรณ์จุฑามณีนลินี 
1/256321 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3075035562714วิศวกรรมสำรวจ62159641ธนพัฒน์จุฑามณีโชคชัย 
1/256321 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี13.00-15.0075033561204+ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ63100261ธนพัฒน์จุฑามณีศิริกร+ภาดล 
1/256322 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3044074112201+ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น61100141ปณตจุฑามณีปฏิมากร 
1/256326 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-11.3077012551303กฎหมายพื้นฐานสำหรับนักรัฐศาสตร์63102261จุฑามณีพิทักษ์ชัยวิชชุดา 
1/256328 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3012011531101+ภาษาศาสตร์เบื้องต้น62127431อุรารัตน์จุฑามณีอินทิรา*