หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256321 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3043114021126เคมีวิเคราะห์พื้นฐาน62100841จีระนันท์สิริพรจิรนันต์+พงศธร* 
1/256321 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0043113604106การวางแผนและการควบคุมการผลิต60109831จีระนันท์สิริพรอรทัย 
1/256322 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3043015512304cการจัดการงานวัสดุ62100411จีระนันท์จิรายุอรทัย 
1/256322 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0043015073502วิศวกรรมอาหาร 161100841จีระนันท์จิรายุจิรนันต์ 
1/256326 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-11.3014012563517กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 161128661วิไลรัตน์จีระนันท์พิมพ์ลภัส+ณัฐวัฒน์ 
1/256327 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3042014022314cปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ทั่วไป62100591จีระนันท์นรพลทัย+จิรายุ 
1/256328 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3044055503204cฟิสิกส์สำหรับอุตสาหกรรม63159641จีระนันท์ภาภรณ์อนุวัฒน์ 
1/256328 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0044054033101+นิเวศวิทยา62100591จีระนันท์ภาภรณ์อภิญญา+