หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3074051500119cภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้นสารสนเทศ63122581ธรรญญพรจิรายุอธิชาติ+อนันศักดิ์ 
1/256322 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3043015512304cการจัดการงานวัสดุ62100411จีระนันท์จิรายุอรทัย 
1/256322 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0043015073502วิศวกรรมอาหาร 161100841จีระนันท์จิรายุจิรนันต์ 
1/256326 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3044054032607จุลชีววิทยา62100841จิรายุสิริพรสิริพร+จีระนันท์+ธนวรรณ 
1/256326 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3044054032607จุลชีววิทยา62100731จิรายุสิริพรสิริพร+จีระนันท์+ธนวรรณ 
1/256326 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0044055543707ออกแบบกราฟฟิกสิ่งพิมพ์61159531จิรายุสิริพรกมลวรรณ* 
1/256326 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0044055543707ออกแบบกราฟฟิกสิ่งพิมพ์62159531จิรายุสิริพรกมลวรรณ* 
1/256327 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-11.3012012561208กฎหมายลักษณะหนี้62128882จิรายุภัควัตรยุวดี 
1/256327 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0042015564629cวิศวกรรมขนส่ง61159641จิรายุนรพลชูวิทย์ 
1/256328 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3042035073504+เคมีอาหาร 161100841จิรายุวรายุทธพนารัตน์ 
1/256328 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0042035072308มาตรฐานและกฎหมายอาหาร61100841จิรายุวรายุทธพนารัตน์