หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3042014002701สถิติเบื้องต้นสำหรับวิทยาศาสตร์62100841จิรนันต์ดวงจันทร์จิรายุ 
1/256319 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0042014124608เทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ60127321จิรนันต์ดวงจันทร์เจษฎา โพ 
1/256320 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3014071500104+ความจริงของชีวิต60106331อัจฉริยะจิรนันต์ธนพล 
1/256321 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-11.3015112562412+กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท61128881จิรนันต์บูรณ์เชนทรณ์ 
1/256321 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-15.0015112500113cสิทธิและหน้าที่พลเมือง63101062จิรนันต์บูรณ์เชนลือศักดิ์ 
1/256321 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-15.0015112500113cสิทธิและหน้าที่พลเมือง63101061จิรนันต์บูรณ์เชนลือศักดิ์ 
1/256321 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-15.0015112500113cสิทธิและหน้าที่พลเมือง63100951จิรนันต์บูรณ์เชนลือศักดิ์ 
1/256322 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3043104000106+การคิดและการตัดสินใจ62102262จิรนันต์สายันห์พิศาล+ 
1/256322 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0043105514104วัสดุวิศวกรรม62109831จิรนันต์สายันห์โชติรส 
1/256326 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3075131541116cหลักและศิลปะการเขียน63101062พิศาลจิรนันต์ชุติมา3 
1/256327 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3072075503104cคณิตศาสตร์พื้นฐาน63159641ธนวรรณจิรนันต์อรทัย 
1/256327 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3072075503104cคณิตศาสตร์พื้นฐาน63159531ธนวรรณจิรนันต์อรทัย 
1/256327 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3072075503104cคณิตศาสตร์พื้นฐาน63100411ธนวรรณจิรนันต์อรทัย