หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3077081551124ภาษาอังกฤษในสื่อสารมวลชน61127431จินตนาพิศาล+ธัญญทิพย์ 
1/256320 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3077092533405การพัฒนา การจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ฯผู้สูงอายุ60162451จินตนาธีรพงศ์อานนท์ 
1/256320 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-15.0077092553322การบริหารงานรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน62128661จินตนาธีรพงศ์ปณัยกร 
1/256321 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-10.3075134000115cเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต62100792จินตนาโพธิ์พงศ์ลัทธกาญจน์ 
1/256321 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0075132522203คุณธรรม นำความรู้62103922จินตนาโพธิ์พงศ์บูรณ์เชน 
1/256322 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3074052500107อาเซียนศึกษา62122581ทองอุ่นจินตนากณิชฑ์+ประดิษฐ 
1/256322 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี13.00-15.0074053574211การจัดการอาหารนานาชาติและท้องถิ่น60100941ทองอุ่นจินตนาปาริฉัตร 
1/256324 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-11.3075022562512cกฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง62228881ณัฐศรัณย์จินตนาภัควัตร 
1/256324 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-16.0075022561105ประวัติศาสตร์กฎหมายไทยและระบบกฎหมาย63228881ณัฐศรัณย์จินตนาเตชิต 
1/256325 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-10.3076022553404การวางแแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์60202261ณัชฐปกรณ์จินตนาณัฐศรันย์ 
1/256325 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0076021543430วัฒนธรรมจากวรรณกรรมไทยร่วมสมัย61201061ณัชฐปกรณ์จินตนาชัชวาลย์ 
1/256325 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0076022531301+ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน63262451ณัชฐปกรณ์จินตนาเสถียร+อานนท์ 
1/256326 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3072101571118cภาษาจีนเบื้องต้น62127432จินตนาไชยวัฒน์*วิภาวดี 
1/256328 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-11.3015082562422กฎหมายลักษณะค้ำประกัน จำนอง จำนำ60128882อินทิรา*จินตนาวระเดช2