หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3053041035101นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู62104141ประดิษฐ์จิตติมาภรณ์*ปาวีณา 
1/256319 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0053042500102+วิถีไทย63100941ประดิษฐ์จิตติมาภรณ์*พัชรา+ประกาศิต 
1/256320 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-11.3043092562505กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง60128662พนารัตน์จิตติมาภรณ์*ธัญยธรณ์ 
1/256320 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0043094072516การปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือเบื้องต้น61115062พนารัตน์จิตติมาภรณ์*ปรานี 
1/256321 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3056014000112ประวัติและธรรมชาติของวิทยาศาสตร์63104141วัชรินทร์จิตติมาภรณ์*มัสติกา 
1/256321 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0056011015901สัมมนาทางการศึกษา60104881วัชรินทร์จิตติมาภรณ์*กันทิมา 
1/256322 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0057022500101+พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน63100141จิตติมาภรณ์*กิตติพงษ์ชนมน 
1/256322 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0057022500101+พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน63101062จิตติมาภรณ์*กิตติพงษ์ชนมน 
1/256322 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0057022500101+พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน63101061จิตติมาภรณ์*กิตติพงษ์ชนมน 
1/256328 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-11.3055074094407+การวิเคราะห์เชิงตัวเลข60106331อรพรจิตติมาภรณ์*เบญจมาศ