หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3015121500119cภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้นสารสนเทศ63106332วิมลศิริจันทกานต์ชรัณ+ภิรัญญา 
1/256319 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0015121500123cทักษะการพูดภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน62128551ชัชวาลย์จันทกานต์David* 
1/256320 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3074062531301+ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน63162451ไชยวัฒน์*จันทกานต์ภาวดี 
1/256320 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3074061633509วารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง62100721ไชยวัฒน์*จันทกานต์สิทธิชัย 
1/256321 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-11.3015102562412+กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท60128882จันทกานต์วิไลรัตน์ทรณ์ 
1/256321 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-15.0015102500113cสิทธิและหน้าที่พลเมือง63109831จันทกานต์วิไลรัตน์ลือศักดิ์ 
1/256322 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3072032500107อาเซียนศึกษา62100941สิรีธรจันทกานต์กวินวัฒน์+ประดิษฐ์ ศิ 
1/256322 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0072031543433ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกับศิลปะแขนงอื่น62101062สิรีธรจันทกานต์ชัชวาลย์ 
1/256326 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-11.3015122561105ประวัติศาสตร์กฎหมายไทยและระบบกฎหมาย63128882ภิรัญญาจันทกานต์เตชิต 
1/256326 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0015123001105cการวางแผนโฆษณาและการประชาสัมพันธ์62128551ภิรัญญาจันทกานต์กฤษณ์