หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3012031500119cภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้นสารสนเทศ63104031จรูญทิวาพร2ชัชวาลย์+สิทธิชัย 
1/256319 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0012031500123cทักษะการพูดภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน62128881จรูญวศณอินทิรา* 
1/256320 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3015051500120cภาษาอังกฤษพื้นฐาน63100261จรูญธนพลอาสนะ 
1/256320 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3015051500120cภาษาอังกฤษพื้นฐาน63100371จรูญธนพลอาสนะ 
1/256320 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0072021551121วัฒนธรรมตะวันตกกับการสื่อสารภาษาอังกฤษ62127431สุภาพรจรูญDavid* 
1/256321 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-10.3072082553505หลักการบริหารแรงงานและสวัสดิการทางสังคม61128662ดำรงพลจรูญปณัยกร 
1/256321 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0072082522203คุณธรรม นำความรู้62100371อรรถพลจรูญบูรณ์เชน 
1/256321 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0072082522203คุณธรรม นำความรู้62100261ดำรงพลจรูญบูรณ์เชน 
1/256321 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0072082522203คุณธรรม นำความรู้62102072จรูญอรรถพลบูรณ์เชน 
1/256321 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0072082522203คุณธรรม นำความรู้62102071จรูญอรรถพลบูรณ์เชน 
1/256322 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3043092500107อาเซียนศึกษา62109831ขนิษฐาจรูญกวินวัฒน์+ประดิษฐ์ ศิ 
1/256322 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0043094073336การบำบัดโรคเบื้องต้น 261115062ขนิษฐาจรูญปรานี 
1/256327 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3015011632310การส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้63100721กิตติชัยจรูญภิรัญญา 
1/256327 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3015011641110cประวัติศาสตร์ไทยก่อนสมัยใหม่63100951กิตติชัยจรูญวุฒิชัย