หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3053101015108การประกันคุณภาพการศึกษา60104882นพเรศจริยา*เมธี 
1/256319 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3053101015108การประกันคุณภาพการศึกษา60104881นพเรศจริยา*เมธี 
1/256319 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0053102500102+วิถีไทย63102072นพเรศจริยา*ชุติมา* 
1/256319 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0053102500102+วิถีไทย63102071นพเรศจริยา*ชุติมา* 
1/256321 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3053081055106จิตวิทยาประยุกต์สำหรับครู63122582จริยา*ทิวาพรชนิดา 
1/256321 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0053081024605หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย61122471จริยา*ทิวาพรคนึงชัย 
1/256322 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3055091025301การจัดการเรียนรู้61104881ชุติมา*จริยา*กวีสิปปวิชญ์ 
1/256322 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0055091053101+ความคิดสร้างสรรค์61104141ชุติมา*จริยา*สุวิมล+ดนุพล 
1/256326 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3057011065106การบริหารจัดการในห้องเรียน60122581นันทพรจริยา*ชำนาญ 
1/256326 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3057011065106การบริหารจัดการในห้องเรียน60122582นันทพรจริยา*ชำนาญ 
1/256326 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0057011023646ทักษะการสอนและการสื่อสารสำหรับครูสังคมศึกษากษา60122582นันทพรจริยา*ชลธิชา* 
1/256326 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0057011023646ทักษะการสอนและการสื่อสารสำหรับครูสังคมศึกษากษา60122581นันทพรจริยา*ชลธิชา* 
1/256327 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3055031091302cภาษาอังกฤษสำหรับครูดนตรี62100791จริยา*สายใจ*ทิวาพร