หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0055082500102+วิถีไทย63122581คนึงชัยมัสติกาชำนาญ+ประกาศิต 
1/256320 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-11.3055074091401+แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 163106331คนึงชัยเสาวลักษ์ทองอุ่น+ไพบูลย์ 
1/256320 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0055071553107การอ่านเชิงวิชาการ61104882คนึงชัยเสาวลักษ์ลำใย 
1/256321 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3054061091201ประวัติดนตรีตะวันตก63100791คนึงชัยพิทักษ์ชัยรุ่งอรุณ 
1/256322 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3075031642105ประวัติศาสตร์ศิลปะ61100951สุดาทิพย์คนึงชัยกวินวัฒน์ 
1/256322 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0075031643302ประวัติศาสตร์กัมพูชา61100951สุดาทิพย์คนึงชัยวุฒิชัย 
1/256326 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3057021065106การบริหารจัดการในห้องเรียน61104141คนึงชัยสุภัทรวัชรินทร์ 
1/256326 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3057021065106การบริหารจัดการในห้องเรียน61104142คนึงชัยพยุงศักดิ์วัชรินทร์ 
1/256326 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0057021023646ทักษะการสอนและการสื่อสารสำหรับครูสังคมศึกษากษา61122582คนึงชัยพยุงศักดิ์ชลธิชา* 
1/256326 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0057021023646ทักษะการสอนและการสื่อสารสำหรับครูสังคมศึกษากษา61122581คนึงชัยสุภัทรชลธิชา* 
1/256327 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3055081074905การวิจัยในชั้นเรียนทางการศึกษาปฐมวัย60127212ชนิดาคนึงชัยอภิรดี