หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-10.3072103563208การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ62100371ขนิษฐาสุภัทรษรเอกพิสิฐ 
1/256319 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-10.3072103563208การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ62122131ขนิษฐาเตชภณเอกพิสิฐ 
1/256319 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-10.3072103563208การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ61123251ขนิษฐาสุภัทรษรเอกพิสิฐ 
1/256320 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3076071544417วรรณคดีขนบประเพณีและศาสนา61101062ทองปักษ์ขนิษฐาชัชวาลย์ 
1/256321 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3044064083202กีฬาเพื่อสุขภาพ63101062วารีขนิษฐาเตชภณ+คณะ 
1/256321 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0044065541706cองค์ประกอบศิลป์60100792วารีขนิษฐาเมธี* 
1/256322 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3043092500107อาเซียนศึกษา62109831ขนิษฐาจรูญกวินวัฒน์+ประดิษฐ์ ศิ 
1/256322 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0043094073336การบำบัดโรคเบื้องต้น 261115062ขนิษฐาจรูญปรานี 
1/256326 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3042085513510cการจัดการความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม62100411ขนิษฐาณัฐกรกนกกาญจน์* 
1/256328 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-10.3072064121703พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ63123251ขนิษฐาเตชภณเสาวลักษ์