หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3056021015106การศึกษาและความเป็นครู62106332กุลวุฒิสุรเชษฐ์เฉลิมพล 
1/256319 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0056022500102+วิถีไทย63106332กุลวุฒิสุรเชษฐ์ชำนาญ+ประกาศิต 
1/256320 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3053101500120cภาษาอังกฤษพื้นฐาน63122362พัชรากุลวุฒิวิสรุตม์ 
1/256320 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0053101500125cการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน62105121พัชรากุลวุฒิลำใย 
1/256320 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0053101500125cการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน62100841พัชรากุลวุฒิลำใย 
1/256321 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3057034000114วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต63100482วัชระกุลวุฒิสุวิมล+ดนุพล 
1/256322 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-10.3075064124407การวิเคราะห์และออกแบบระบบ61123251กุลวุฒิฐิติมาสหัสา 
1/256322 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0075062533601กลุ่มและการสหกรณ์62162451กุลวุฒิฐิติมาอานนท์ 
1/256328 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3054114022203เคมีอนินทรีย์61104142ณัฐกานต์กุลวุฒิมัสติกา 
1/256328 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0054111543112cการพัฒนาทักษะการอ่าน62122472ณัฐกานต์กุลวุฒิปิยวรรณ