หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3053081035101นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู62100682กิตติพงษ์สมนึก3ปาวีณา 
1/256320 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3053031500120cภาษาอังกฤษพื้นฐาน63104882กิตติพงษ์ไพบูลย์+ทวีวัฒน์ 
1/256320 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0053031500125cการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน62101062กิตติพงษ์ไพบูลย์+ลำใย 
1/256321 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3055071055106จิตวิทยาประยุกต์สำหรับครู63106331นพเรศกิตติพงษ์ชนมน 
1/256321 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0055071015901สัมมนาทางการศึกษา60122581นพเรศกิตติพงษ์ชลธิชา* 
1/256322 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0057022500101+พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน63101061จิตติมาภรณ์*กิตติพงษ์ชนมน 
1/256322 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0057022500101+พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน63101062จิตติมาภรณ์*กิตติพงษ์ชนมน 
1/256322 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0057022500101+พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน63100141จิตติมาภรณ์*กิตติพงษ์ชนมน 
1/256326 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3053061065106การบริหารจัดการในห้องเรียน60104882กิตติพงษ์เบญจมาศสมนึก3