หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3055081015106การศึกษาและความเป็นครู62127211กิตติธรามัสติกาเฉลิมพล 
1/256319 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี13.00-15.0075013543103+กลยุทธ์การตลาด61123141กิตติธราบังอรชูเกียรติ 
1/256321 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3054091523102+ศาสนศึกษา60122362กิตติธราธัญญะชุติมา* 
1/256321 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0054091015901สัมมนาทางการศึกษา60122361กิตติธราธัญญะพงษ์ศักดิ์ 
1/256322 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3075042533104ภาวะความเป็นผู้นำในงานพัฒนาชุมชน62162451กิตติธราชุติมา3ภาวดี 
1/256322 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0054084122603+คอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์63103922กิตติธรานลินีเอกเทศ 
1/256327 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3053041072312cการจัดประสบการณ์ทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย62127211กิตติธราณัฐวิภานันท์อภิรดี 
1/256327 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0053041551133ระบบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 160122361กิตติธราณัฐวิภานันท์วิสรุตม์ 
1/256327 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0053041551133ระบบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 160122362กิตติธราณัฐวิภานันท์วิสรุตม์ 
1/256328 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-11.3056024091201+หลักการคณิตศาสตร์63106332ประดิษฐ์กิตติธรากิตติพงษ์