หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3072021544422ภาษาไทยในสื่อมวลชน61101061กิตติชัยพรศิรินลินี 
1/256319 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3072021544422ภาษาไทยในสื่อมวลชน61101062กิตติชัยทิฆัมพรนลินี 
1/256319 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-15.0072022554106การบริหารการคลังและงบประมาณ61102261กิตติชัยพรศิริสุเทวี 
1/256320 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3012011500104+ความจริงของชีวิต63100721กิตติชัยณัฐวัฒน์บูรณ์เชน 
1/256320 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3012011500104+ความจริงของชีวิต63105121กิตติชัยลือศักดิ์บูรณ์เชน 
1/256320 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-16.0012012562424cกฎหมายลักษณะประกันภัย62128882กิตติชัยลือศักดิ์วระเดช2 
1/256321 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-11.3015092562412+กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท60128881กฤษณ์กิตติชัยทรณ์ 
1/256321 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-15.0015092500113cสิทธิและหน้าที่พลเมือง63115061กฤษณ์กิตติชัยลือศักดิ์ 
1/256322 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3076011544409+วรรณคดีเอกของไทย62101062กิตติชัยเสาวลักษ์ชัชวาลย์ 
1/256322 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0076011551616cภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน60127431กิตติชัยเสาวลักษ์David* 
1/256324 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3072101500119cภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้นสารสนเทศ63204031กิตติชัยสุภัทรษรสิรีธร+พัณณิตา 
1/256324 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3072101500119cภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้นสารสนเทศ63228881กิตติชัยสุภาพรสิรีธร+พัณณิตา 
1/256324 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3072101500119cภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้นสารสนเทศ63262451สุภาพรกิตติชัยสิรีธร+พัณณิตา 
1/256324 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-16.0074012564702กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค59228881กิตติชัยวิชชุดายุวดี 
1/256325 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-10.3075032552402นโยบายสาธารณะ62202261ภัควัตรกิตติชัยวิชชุดา 
1/256325 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี13.00-15.0075033561204+ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ63204031ภัควัตรกิตติชัยเกษม 
1/256326 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-11.3012012563517กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 161102262สุเทวีกิตติชัยพิมพ์ลภัส+ณัฐวัฒน์ 
1/256327 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3015011641110cประวัติศาสตร์ไทยก่อนสมัยใหม่63100951กิตติชัยจรูญวุฒิชัย 
1/256327 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3015011632310การส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้63100721กิตติชัยจรูญภิรัญญา