หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3015021500119cภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้นสารสนเทศ63128882ธัญญทิพย์กิจติพงษ์ชุติมา3+อนันศักดิ์ 
1/256319 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0015023011101+หลักนิเทศศาสตร์63128551ธัญญทิพย์กิจติพงษ์รดาธร 
1/256320 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-10.3075043544701เครื่องมือการจัดการสำหรับผู้บริหารยุคใหม่61122131ลัลนากิจติพงษ์นนทยา 
1/256320 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0075042532701เศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น62162451ลัลนากิจติพงษ์ภาวดี 
1/256321 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-10.3075124000115cเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต62100791ศิริกรกิจติพงษ์ลัทธกาญจน์ 
1/256321 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0075122522203คุณธรรม นำความรู้62103921ศิริกรกิจติพงษ์บูรณ์เชน 
1/256322 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3075022500107อาเซียนศึกษา62122471ณัฐวิภานันท์กิจติพงษ์กณิชฑ์+ประดิษฐ 
1/256322 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0053102500101+พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน62100411ณัฐวิภานันท์กิจติพงษ์อภิชาติ 
1/256322 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0053102500101+พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน62105121ณัฐวิภานันท์กิจติพงษ์อภิชาติ 
1/256322 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0053102500101+พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน62100731ณัฐวิภานันท์กิจติพงษ์อภิชาติ 
1/256326 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3075032533901สถิติสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น61100951กิจติพงษ์ปิยฉัตรศิริวุฒิ 
1/256328 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3012021531101+ภาษาศาสตร์เบื้องต้น61127982สิทธิชัยกิจติพงษ์อินทิรา*