หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3076021541115cหลักและศิลปะการอ่าน63101062กาญจน์เกล้าณฐพงศ์สิรีธร 
1/256319 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3076021541115cหลักและศิลปะการอ่าน63101061กาญจน์เกล้าณฐพงศ์สิรีธร 
1/256319 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0076021551125ภาษาอังกฤษสำหรับงานเลขานุการและงานสำนักงาน61127432กาญจน์เกล้าณฐพงศ์ธัญญทิพย์ 
1/256320 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3077081572406cทักษะคอมพิวเตอร์และสื่อโสตทัศน์ภาษาจีน62127981เพ็ญลักษณ์กาญจน์เกล้าจุฑาสินี 
1/256321 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-10.3077034000115cเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต62123251กาญจน์เกล้าณฐพงศ์ลัทธกาญจน์ 
1/256321 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี13.00-15.0077033503901การวิจัยทางธุรกิจ61100371กาญจน์เกล้าณฐพงศ์ภาดล 
1/256321 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี13.00-15.0077033503901+การวิจัยทางธุรกิจ61100261กาญจน์เกล้าณฐพงศ์ฐิติมา 
1/256322 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3077011542407วรรณกรรมวิจารณ์61101061กาญจน์เกล้ามัสติกาสิรีธร 
1/256322 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี13.00-15.0077013561101+องค์การและการจัดการ63123251กาญจน์เกล้ามัสติกาลัลนา+วิมล 
1/256326 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3075101571118cภาษาจีนเบื้องต้น62102262กาญจน์เกล้าณัชฐปกรณ์จุฑาสินี 
1/256328 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3056031021207cการจัดประสบการณ์ภาษาไทยสำหรับครูประถมศึกษา63122362กาญจน์เกล้าฐิติมาอภิญญา2