หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3055011015106การศึกษาและความเป็นครู62122581กันทิมาทวีวัฒน์เฉลิมพล 
1/256319 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0055012500102+วิถีไทย63104882กันทิมาทวีวัฒน์ชำนาญ+ประกาศิต 
1/256321 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3053041055106จิตวิทยาประยุกต์สำหรับครู63122581กันทิมาวิสรุตม์ชนิดา 
1/256321 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0053041541101+คำและสำนวนไทย63122472กันทิมาวิสรุตม์ปิยวรรณ 
1/256322 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3054091025301การจัดการเรียนรู้61122582กันทิมาชลธิชา*อรธิดา 
1/256322 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0054091073307การจัดประสบการณ์ทางภาษาอังกฤษสำหรับเด็กฯ61127211กันทิมาชลธิชา*จิตโสภิณ 
1/256326 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3055071065106การบริหารจัดการในห้องเรียน60127211นลินีกันทิมาอรพร+ชลิลลา 
1/256326 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0055071055107ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู62103922นลินีกันทิมากันทิมา+คนึงชัย 
1/256327 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3055011085601การศึกษาแบบเรียนรวม63106331กันทิมาฟ้าอรธิดา