หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3054061094204การซ่อมเครื่องดนตรีเบื้องต้น61100791กวีสิปปวิชญ์อนุชิตสุรเชษฐ์+เอกพิชัย 
1/256319 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0054064124608เทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ60103921กวีสิปปวิชญ์อนุชิตอนุชิต 
1/256320 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0056031554103ภาษาอังกฤษสำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น60104881กวีสิปปวิชญ์ชนมนทิวาพร 
1/256322 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3053021011104+การประถมศึกษา63122361กวีสิปปวิชญ์วัชรินทร์พงษ์ศักดิ์ 
1/256322 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0053111553108การเขียนเชิงวิชาการ61104881กวีสิปปวิชญ์วัชรินทร์กันทิมา 
1/256326 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3053081065106การบริหารจัดการในห้องเรียน60106332กวีสิปปวิชญ์สมนึก3สมนึก3 
1/256326 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0053081022601cกระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิชาคณิคณิตศาสตร์62122362กวีสิปปวิชญ์สมนึก3กวีสิปปวิชญ์ 
1/256327 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3054091085601การศึกษาแบบเรียนรวม63122362กวีสิปปวิชญ์นพเรศอรธิดา 
1/256327 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0054091522219cพุทธประวัติ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา62122582กวีสิปปวิชญ์นพเรศนันทพร