หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3075031500119cภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้นสารสนเทศ63102071พนารัตน์กวิสทรารินทร์อุดมพันธ์+สิทธิชัย 
1/256320 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3044064071108สรีรวิทยาของมนุษย์62115062กวิสทรารินทร์นริศรากฤษฎารัตน์ 
1/256320 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0044061572304 ไวยากรณ์ภาษาจีน 261127982กวิสทรารินทร์นริศราวิภาวดี 
1/256321 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3077091101402cวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวทางกีฬา63100681กวิสทรารินทร์เพ็ญลักษณ์เมธาวุฒิ 
1/256326 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-10.3014062562511cพระธรรมนูญศาลยุติธรรมและระบบตุลาการ60128882กวิสทรารินทร์ยุวดีเตชิต 
1/256327 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-11.3012032562603+ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย60128882ธัญวรัตน์กวิสทรารินทร์ภัควัตร 
1/256328 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-11.3015092561203+กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป63128881กวิสทรารินทร์ณัชฐปกรณ์พิมพ์ลภัส