หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3012011500119cภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้นสารสนเทศ63103921จุฑาสินีกวินวัฒน์คนึงชัย+อนันศักดิ์ 
1/256319 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3012011500119cภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้นสารสนเทศ63103922จุฑาสินีกวินวัฒน์คนึงชัย+อนันศักดิ์ 
1/256319 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0012011500123cทักษะการพูดภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน62127981จุฑาสินีกวินวัฒน์Marita 
1/256320 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3014051500104+ความจริงของชีวิต63109831กวินวัฒน์นันทพรบูรณ์เชน 
1/256320 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0014051552111ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบมาตรฐาน60127433กวินวัฒน์นันทพรอินทิรา* 
1/256321 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-10.3072094000115cเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต62104031กวินวัฒน์ศิริวุฒิเสาวลักษ์ 
1/256321 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-10.3072094000115cเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต62104032กวินวัฒน์พิชญาพรเสาวลักษ์ 
1/256321 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-10.3072094000115cเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต62104033กวินวัฒน์ปาริฉัตรเสาวลักษ์ 
1/256321 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0072092522203คุณธรรม นำความรู้62104031กวินวัฒน์ศิริวุฒิบูรณ์เชน 
1/256321 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0072092522203คุณธรรม นำความรู้62104032กวินวัฒน์พิชญาพรบูรณ์เชน 
1/256322 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3015112500107อาเซียนศึกษา62106332ลือศักดิ์กวินวัฒน์วุฒิชัย+ประดิษฐ์ ศิ 
1/256322 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-16.0015112562512cกฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง62128881ลือศักดิ์กวินวัฒน์ภัควัตร 
1/256327 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-11.3015092561401cทักษะวิธีวิทยาเพื่อการศึกษากฎหมาย63128881กวินวัฒน์อัจฉริยะทรณ์