หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3056031015106การศึกษาและความเป็นครู62122362กฤษตยาวัชระเฉลิมพล 
1/256319 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0056032500102+วิถีไทย63122582กฤษตยาวัชระชำนาญ+ประกาศิต 
1/256320 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3054081642307ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้61122582กฤษตยาพิทักษ์ชัยธันยพงศ์ 
1/256320 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0054082542301+ภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์61122582กฤษตยาพิทักษ์ชัยน้ำผึ้ง 
1/256321 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3056034094701ทฤษฎีและการประยุกต์การสอนคณิตศาสตร์60106332กฤษตยาสุวิมลเมธี+จิตติมาภรณ์ 
1/256322 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-10.3072022552301+นโยบายสาธารณะและการวางแผน62128661กฤษตยานวพลธัญวรัตน์ 
1/256326 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3057031065106การบริหารจัดการในห้องเรียน61100791ปิยวรรณกฤษตยาวัชรินทร์ 
1/256326 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3057031065106การบริหารจัดการในห้องเรียน61100792ปิยวรรณกฤษตยาวัชรินทร์