หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3014071500119cภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้นสารสนเทศ63100682กฤษณ์ทรณ์พัชรา+ภิรัญญา 
1/256319 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-16.0014072563508+กฎหมายภาษีอากร60128882กฤษณ์ทรณ์วระเดช2 
1/256320 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3043013003102การวิจัยนิเทศศาสตร์61128551ปรานีกฤษณ์อุมาพร* 
1/256321 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-11.3015092562412+กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท60128881กฤษณ์กิตติชัยทรณ์ 
1/256321 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-15.0015092500113cสิทธิและหน้าที่พลเมือง63115061กฤษณ์กิตติชัยลือศักดิ์ 
1/256322 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3014012500107อาเซียนศึกษา62104141ปรารถนากฤษณ์วุฒิชัย+ประดิษฐ์ ศิ 
1/256322 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-16.0014012562512cกฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง62128882ปรารถนากฤษณ์ภัควัตร 
1/256326 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3043104031604cจุลชีววิทยา63115062ธรรญญพรกฤษณ์กฤษฎารัตน์ 
1/256326 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3043104031604cจุลชีววิทยา63115061ธรรญญพรกฤษณ์กฤษฎารัตน์ 
1/256327 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-11.3015102561401cทักษะวิธีวิทยาเพื่อการศึกษากฎหมาย63128882วศณกฤษณ์ทรณ์