หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3044084021119เคมีพื้นฐาน63109831ศุภชัยกฤษฎารัตน์วิมลศิริ+พนารัตน์+พงศธร* 
1/256319 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3044084021119เคมีพื้นฐาน63100731ชนินทรกฤษฎารัตน์วิมลศิริ+พนารัตน์+พงศธร* 
1/256319 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0044084022520cชีวเคมีทั่วไป63100482ศุภชัยกฤษฎารัตน์ทัย 
1/256320 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3077011544910การวิจัยทางภาษา วรรณกรรม และวัฒนธรรมไทย60101061ธนพัฒน์กฤษฎารัตน์ชุติมา3+คณะ 
1/256320 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0077011544911สัมมนาภาษาและวรรณกรรมไทย60101061ธนพัฒน์กฤษฎารัตน์นลินี 
1/256321 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3043094000115cเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต62100682พิศาล+กฤษฎารัตน์วันวิสาข์ 
1/256321 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-15.0043092500113cสิทธิและหน้าที่พลเมือง63162451พิศาล+กฤษฎารัตน์ณัฐศรันย์ 
1/256321 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-15.0043092500113cสิทธิและหน้าที่พลเมือง63100721พิศาล+กฤษฎารัตน์ณัฐศรันย์ 
1/256321 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-15.0043092500113cสิทธิและหน้าที่พลเมือง63128551พิศาล+กฤษฎารัตน์ณัฐศรันย์ 
1/256322 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3076064073416ระบาดวิทยา61115061ดรุณวรรณกฤษฎารัตน์อนุพันธ์+ไมยรา 
1/256322 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0076061551616cภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน60127433ดรุณวรรณกฤษฎารัตน์David* 
1/256326 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3077094083114เทคนิคการโค้ชกีฬา และโปรแกรมการฝึก61100481กฤษฎารัตน์ดรุณวรรณวารี