หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256320 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3042084124404การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์62122691กริชบดินทร์ภาภรณ์ธีรพงศ์ 
1/256320 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0042084064420การจัดการของเสียอันตราย61100591กริชบดินทร์ภาภรณ์สิริพร 
1/256320 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0042085514905cการวิจัยเพื่อการจัดการงานอุตสาหกรรม60100411กริชบดินทร์ภาภรณ์พิศาล+คณะ 
1/256321 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3042014083202กีฬาเพื่อสุขภาพ63127981วรายุทธกริชบดินทร์เตชภณ+คณะ 
1/256321 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0042015003501การจัดการธุรกิจการเกษตร60100731วรายุทธกริชบดินทร์ณัฏฐิยา 
1/256321 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0042015003501การจัดการธุรกิจการเกษตร60100732วรายุทธกริชบดินทร์ณัฏฐิยา 
1/256322 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3072082500107อาเซียนศึกษา62127211วรายุทธกริชบดินทร์กณิชฑ์+ประดิษฐ 
1/256322 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3072082500107อาเซียนศึกษา62127212ปฏิมากรกริชบดินทร์กณิชฑ์+ประดิษฐ 
1/256322 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0072081553204การเขียนเชิงริเริ่มสร้างสรรค์62127431วรายุทธกริชบดินทร์Marita 
1/256327 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-10.3014072553515การบริหารจัดการภาครัฐใหม่61128661กริชบดินทร์วิไลรัตน์ธัญวรัตน์+ผศ 
1/256328 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-10.3075093574209การจัดการธุรกิจนำเที่ยว61100941กริชบดินทร์ราชิตพิมพิลา 
1/256328 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี13.00-15.0075093574916cระเบียบวิธีวิจัยเพื่อการท่องเที่ยว61100941กริชบดินทร์ราชิตอรรถพล