หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256322 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3072062500107อาเซียนศึกษา62122361อุมาพร*กมลวรรณ*กณิชฑ์+ประดิษฐ 
1/256322 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0072061542108ภาษากับการคิด61101062อุมาพร*กมลวรรณ*สิรีธร 
1/256326 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3075091571118cภาษาจีนเบื้องต้น62102261กมลวรรณ*ธนวรรณอัญชัญ 
1/256326 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี13.00-15.0075093573315cการปฏิบัติงานแม่บ้าน61100941กมลวรรณ*ธนวรรณดำรงพล 
1/256327 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3043104073340สถิติสาธารณสุข62115061อรทัยกมลวรรณ*อนุพันธ์+ 
1/256327 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3043104073340สถิติสาธารณสุข62115062อรทัยกมลวรรณ*อนุพันธ์+