หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3044074121106วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น63127321นิโรธกนิษฐาอุรารัตน์ 
1/256319 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3044075541118cวาดเส้นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม63159531นิโรธกนิษฐาเมธี* 
1/256319 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0044075593715กลศาสตร์ของไหล60159641นิโรธกนิษฐาโชคชัย 
1/256320 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-10.3076043613602การจัดการการขนส่งกำลังบำรุงระหว่างประเทศ61100261ศิริกรกนิษฐาณฐพงศ์ 
1/256320 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-10.3076043592223เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร61100371ศิริกรกนิษฐาเพ็ญลักษณ์ 
1/256321 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3074024000115cเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต62104882กนิษฐาธัญญทิพย์พัฒนพงษ์ 
1/256321 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0074022522203คุณธรรม นำความรู้62104882กนิษฐาธัญญทิพย์ธนพล 
1/256322 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3043025073703หลักการวิเคราะห์อาหาร61100841สิริพรกนิษฐาจิรนันต์ 
1/256326 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-10.3076073572208อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว63100941กนิษฐาธนพลพิชญาพร 
1/256328 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-11.3015102561203+กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป63128882กนิษฐาพิศาลพิมพ์ลภัส 
1/256328 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-15.0015102552601การเมืองการปกครองท้องถิ่น62102261กนิษฐาพิศาลสุรศักดิ์