หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3043025072418เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และสัตว์ปีก60100841กนกกาญจน์*ณัฐวุฒิ2ธนวรรณ 
1/256319 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0043025562610cการออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก61159641กนกกาญจน์*ณัฐวุฒิ2ภูมิเกียรติ 
1/256320 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3042014034613การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมอาหาร61100841อนุวัฒน์กนกกาญจน์*ธนวรรณ 
1/256320 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0042014124501+ปัญญาประดิษฐ์61127321อนุวัฒน์กนกกาญจน์*กริชบดินทร์ 
1/256321 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3077024000115cเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต62104142กนกกาญจน์*อุมาพร*ธีรพงศ์ 
1/256321 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0077022522203คุณธรรม นำความรู้62127212กนกกาญจน์*อุมาพร*ธนพล 
1/256322 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3075104000106+การคิดและการตัดสินใจ62102261เมธี*กนกกาญจน์*โชคชัย 
1/256322 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0075104083216โยคะเพื่อสุขภาพ61100482เมธี*กนกกาญจน์*ขนิษฐา 
1/256327 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3042023041101+หลักการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์63128551เมธี*กนกกาญจน์*ศศิธร*