ข้อมูลอาจารย์ผู้สอนประจำปีการศึกษา  1/2563

David Philpott
Jun Miki
Kitahara Hiroko
Liang Yujing
Liang Yujing+วิภาวดี ทวี
Miss Marita Magnell
กณิชฑ์ ธีรสิทธางกูร
กณิชฑ์ ธีรสิทธางกูร+ประดิษฐ ศิลาบุตร
กนกกาญจน์ จิรศิริเลิศ
กนิษฐา อินธิชิต
กมลวรรณ พงษ์กุล
กริชบดินทร์ ผิวหอม
กฤษฎารัตน์ ลีเขาสูง
กฤษณ์ คำนนท์
กฤตยา ศรีษะผา
กวินวัฒน์ หิรัญบูรณะ
กวินวัฒน์ หิรัญบูรณะ+คณะ คณะ
กวินวัฒน์ หิรัญบูรณะ+ประดิษฐ ศิลาบุตร
กวีสิปปวิชญ์ เมืองจันทร์
กวีสิปปวิชญ์ เมืองจันทร์+สมนึก ศรีดาพันธ์
กันทิมา แสงใส
กันทิมา แสงใส+คนึงชัย วิริยสุนทร
กาญจน์เกล้า พลเคน
กิจติพงษ์ ประชาชิต
กิตติชัย ขันทอง
กิตติธรา พวงธนะสาร
กิตติพงษ์ วงศ์คำ
กุลวุฒิ แสนศักดิ์
ขนิษฐา ฉิมพาลี
ขนิษฐา ฉิมพาลี+ธรรญญพร วิชัย
ขนิษฐา ฉิมพาลี+เมธาวุฒิ พงษ์ธนู
คนึงชัย วิริยสุนทร
คนึงชัย วิริยะสุนทร+พัชรา ปราชญ์เวทย์
คนึงชัย วิริยสุนทร+อนันศักดิ์ พวงอก
ครูอาสาสมัครชาวจีน จีน+สุวัฒน์ รุ้งแก้ว
จริยา สายรัตนอินทร์
จรูญ แช่มชื่น
จิตติมา พลศักดิ์
จิตติมาภรณ์ สีหะวงษ์
จิตโสภิณ โสหา
จินตนา อ่อนลา
จิรนันต์ รัตนสีวอ
จิรนันต์ รัตสีวอ+พงศธร ทวีธนวาณิชย์
จิรายุ มุสิกา
จีระนันท์ วงศ์วทัญญู
จีระนันท์ วงศ์วทัญญ+คณะ คณะ
จีระนันท์ วงศ์วทัญญู+สิริพร ยศแสน
จุฑามณี รุ้งแก้ว
จุฑาสินี ชนะศึก
จุฑาสินี ชนะศึก+อาจารย์จีน ใหม่
จุฬารัตน์ บุษบงก์
ชนมน สุขวงศ์
ชนมน สุขวงศ์+อภิชาติ มุกดาม่วง
ชนิดา ตันไพบูลย์
ชนินทร เรืองอุดมสกุล
ชนินทร เรืองอุดมสกุล +คณะ คณะ
ชรัณ โภคสกลวาณิช
ชรัณ โภคสกลวาณิช+ภิรัญญา จันทร์เปล่ง
ชลธิชา โรจนแสง
ชลธิชา โรจนแสง+คณะ คณะ
ชลิลลา บุษบงก์
ชัชวาลย์ โคตรสงคราม
ชัชวาลย์ โคตรสงคราม+สิทธิชัย บวชไธสง
ชานนท์ ไชยทองดี
ชานนท์ ไชยทองดี+จริยา สายรัตนอินทร์
ชานนท์ ไชยทองดี+สิทธิชัย บวชไธสง
ชำนาญ โสดา
ชำนาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร
ชุติมา เมฆวัน
ชุติมา เมฆวัน+ชลธิชา โรจนแสง
ชุติมา ช้างขำ
ชุติมา ช้างขำ+คณะ คณะ
ชุติมา ช้างขำ+ปิ่นอนงค์ จำปาเงิน+นลินี อำพินธ์
ชุติมา ช้างขำ+อนันศักดิ์ พวงอก
ชูวิทย์ นาเพีย
ชูเกียรติ พงศ์พนาพิพัฒน์
ญาณิศา ศรีบุญเรือง
ญาณิศา ศรีบุญเรือง+สุดาทิพย์ เกษจ้อย
ฐิติมา เกษมสุข
ณฐพงศ์ ใจซื่อตรง
ณัชฐปกรณ์ สีหะวงษ์สกุล
ณัชฐปกรณ์ สีหะวงษ์สกุล +จินตนา อ่อนลา
ณัฏฐิยา เกื้อทาน
ณัฏฐ์พัชร์ วณิชย์กุล
ณัฏฐ์พัชร์ วณิชย์กุล+ทิพย์สุดา กุมผัน+ณัฐกร โต๊ะสิ
ณัฐกร โต๊ะสิงห์
ณัฐกานต์ ขันทอง
ณัฐวัฒน์ บัวทอง
ณัฐวิภานันท์ โนนแก้ว
ณัฐวิภานันท์ โนนแก้ว+SHI ZHENG TING
ณัฐวุฒิ พลศรี
ณัฐศรัณย์ ชุมวรฐายี
ดนุพล สืบสำราญ
ดรุณวรรณ แมดจ่อง
ดวงจันทร์ โพธิสาร
ดวงจันทร์ โพธิสาร+สายัณห์ สืบผาง
ดวงจันทร์ โพธิสาร+สายัณห์ สืบผาง+วิมลศิริ สีหะวงษ์
ดำรงพล พันธ์จันทร์
ดำรงฤทธิ์ จันทรา
ทรณ์ สิทธิศักดิ์
ทวีวัฒน์ คันทา
ทวีวัฒน์ คันทา+พิมล วิเศษสังข์
ทองปักษ์ ดอนประจำ
ทองอุ่น มั่นหมาย
ทองอุ่น มั่นหมาย+ไพบูลย์ สุทธิ
ทัย กาบบัว
ทัย กาบบัว+คณะ คณะ
ทัย กาบบัว+จิรายุ มุสิกา
ทัย กาบบัว+อภิญญา ไชยรา
ทิฆัมพร เพทราเวช
ทิพย์สุดา กุมผัน
ทิพวรรณ พานเข็ม
ทิพากร บุญกุลศรีรุ่ง
ทิวาพร ทาวะรมย์
ทิวาพร ทาวะรมย์+จริยา สายรัตนอินทร์
ทิวาพร ทาวะรมย์+ชรัณ โภคสกลวาณิช
ทิวาพร ใจก้อน
ทิวาพร ใจก้อน+คณะ คณะ
ธนพล วิยาสิงห์
ธนะพัฒน์ ทักษิณทร์
ธนวรรณ อวยศักดิ์ไชยยงค์
ธรรญญพร วิชัย
ธัญทิพ บุญเยี่ยม
ธัญญะ สายหมี
ธัญญะ สายหมี+วัชระ โสฬสพรหม
ธัญญะ สายหมี+สุรเชษฐ์ พรมรักษ์
ธัญยธรณ์ พิพัฒนมงคลชัย
ธัญยธรณ์ พิพัฒนมงคลชัย +ณัฐธนนท์ บัวทอง
ธัญวรัตน์ แจ่มใส
ธัญวรัตน์ แจ่มใสและผศ.ดร.เอกพงษ์ วงศ์คำจันทร์
ธันยพงศ์ สารรัตน์
ธีรพงศ์ สงผัด
นนทยา อิทธิชินบัญชร
นพเรศวร์ ธรรมศรัณยกุล
นภวรรณ ชาติมนตรี
นภวรรณ ชาติมนตรี+จุฬารัตน์ บุษบงก์
นรพล รามฤทธิ์
นริสรา ลอยฟ้า
นลินี อำพินธ์
นลินี อำพินธ์+ภิรัญญา จันทร์เปล่ง
นวพล กรรณมณีเลิศ
นวพล กรรณมณีเลิศ+พัณณิตา นันทะกาล
นวพล กรรณมณีเลิศ+วิสรุตม์ จางศิริกุล
นวพล กรรณมณีเลิศ+สายใจ เกิดมงคล
นันทพร บุญพรหม
นารีรัตน์ ศรีหล้า
นิตยา มณีนิล
นิตยา แข่งขัน
นิโรธ ศรีมันตะ
น้ำผึ้ง ท่าคล่อง
บังอร สุขจันทร์
บูรณ์เชน สุขคุ้ม
บูรณ์เชน สุขคุ้ม+อานนท์ ตั้งพิทักษ์ไกร
ปกรณ์ชัย สุพัฒน์
ปฏิมากร จริยฐิติพงศ์
ปณต นวลใส
ปณัยกร บุญกอบ
ประกาศิต อานุภาพแสนยากร
ประกาศิต อานุภาพแสนยากร+คณะ คณะ
ประกาศิต อานุภาพแสนยากร+จิณวัตร ปะโคทัง
ประกาศิต อานุภาพแสนยากร+จุฬารัตน์ บุษบงก์+คณะ คณะ
ประกาศิต อานุภาพแสนยากร+ประดิษฐ์ พรหมเสนา
ประจวบ จันทร์หมื่น
ประดิษฐ์ วงศ์สุวรรณ
ประเสริฐ บัวจันอัฐ
ประเสริฐ บัวจันอัฐ+ปรารถนา มะลิไทย
ปราณี ศรีบุญเรือง
ปรารถนา มะลิไทย
ปาริฉัตร พงษ์คละ
ปาวีณา ฉ่ำกิ่ง
ปิยฉัตร ทองแพง
ปิยวรรณ กันทอง
ปิยวรรณ กันทอง+พัณณิตา นันทะกาล
ปิ่นอนงค์ จำปาเงิน
พงศธร ทวีธนวาณิชย์
พงษ์ศักดิ์ ทองพันชั่ง
พงษ์ศักดิ์ ทองพันชั่ง+ อุดมพันธ์ พิชญ์ประเสริฐ
พนารัตน์ สังข์อินทร์
พนิดา พานิชกุล
พยุงศักดิ์ คงศิลา
พรศิริ วิรุณพันธ์
พรหมลิขิต อุรา
พรเทพ เจิมขุนทด
พรเทพ เจิมขุนทด+สุทธิดา พันธ์โคตร
พัชรวรรณ สิทธิศาสตร์
พัชรวรรณ สิทธิศาสตร์+คณะ คณะ
พัชรวรรณ สิทธิศาสตร์+ธนะพัฒน์ ทักษิณทร์+ธรรญญพร วิ
พัชรา ปราชญ์เวทย์+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร
พัชรา ปราชญ์เวทย์+ภิรัญญา จันทร์เปล่ง
พัฒนพงษ์ โพธิปัสสา
พัณณิตา นันทะกาล
พิชญาพร ศรีบุญเรือง
พิทักษ์ชัย ทางทอง
พิมพิลา คงขาว
พิมพ์ลภัส เสียงหวาน
พิมพ์ลภัส เสียงหวาน+ณัฐวัฒน์ บัวทอง
พิมพ์ลภัส เสียงหวาน+นวลศรี ยงยศ
พิมพ์ลภัส เสียงหวาน+ปิยฉัตร ทองแพง
พิมพ์ลภัส เสียงหวาน+อภิศักย์ โสมมา
พิมล วิเศษสังข์
พิมล วิเศษสังข์+ปกรณ์ชัย สุพัฒน์
พิศาล สุขขี
พิศาล สุขขี+อุรารัตน์ แก้วดวงงาม
พิศาล สมบัติวงค์
พิศาล สมบัติวงค์+คณะ คณะ
พุทธิพร พิธานธนานุกูล
ฟ้า แคมเบล
ฟ้า แคมเบล+อธิชาติ บุญญยศยิ่ง
ภัควัฒน์ จรรยาสุทธิวงศ์
ภาดล อามาตย์
ภาภรณ์ เหล่าพิลัย
ภาวดี ทะไกรราช
ภิรัญญา จันทร์เปล่ง
ภูมิเกียรติ สว่างวงศ์
มัสติกา พิมพ์สุตะ
ยุวดี มัญติยาการกุล
รดาธร ศรีสายหยุด
รัตตัญญู ศิลาบุตร
ราชิต เพ็งสีแสง
ราชิต เพ็งสีแสง+คณะ คณะ
รุ่งอรุณ เทิดกิจเจริญ
ลัทธกาญจน์ กุยแก้ว
ลัลนา ยุกต์วัฒนพงศ์
ลัลนา ยุกต์วัฒนพงศ์+วิมล หลักรัตน์
ลำไย สิงห์สุข
ลินดา ราเต
ลือศักดิ์ แสวงมี
วนัสนันท์ งวดชัย
วรรธนะ พงษ์เสนา
วระเดช ภาวัตเวคิน
วรายุทธ อินอร่าม
วรายุทธ อินอร่าม+นิโรธ ศรีมันตะ
วศณ มังชาดา
วัชระ โสฬสพรหม
วัชระ โสฬสพรหม+รุ่งอรุณ เทิดกิจเจริญ+เอกพิชัย สอนศ
วัชรินทร์ กอกหวาน
วันวิสาข์ รุ้งแก้ว
วารี นันทสิงห์
วิชชุดา วงศ์พานิชย์
วิชุดา สิงห์คำ
วิภาวดี ทวี
วิมล หลักรัตน์
วิมลศิริ สีหะวงษ์
วิมลศิริ สีหะวงษ์+พนารัตน์ สังข์อินทร์+พงศธร ทวีธน
วิรยา บุญรินทร์
วิรยา บุญรินทร์+พุทธิพร พิธานธนานุกูล
วิลาวัลย์ ด่านสิริสุข
วิสรุตม์ จางศิริกุล
วิไลรัตน์ รัตนเจริญมิตร
วิไลวรรณ สิงห์เจริญ
วีระชาติ ดวงมาลา
วุฒิชัย นาคเขียว
วุฒิชัย นาคเขียว+ประดิษฐ ศิลาบุตร
ศศิธร สมอินทร์
ศิริกมล ประภาสพงษ์
ศิริกร อัตไพบูลย์+ฐิติมา เกษมสุข
ศิริกร อัตไพบูลย์+ณฐพงศ์ ใจซื่อตรง
ศิริกร อัตไพบูลย์+ภาดล อามาตย์
ศิริวุฒิ วรรณทอง
ศุภชัย ทองสุข
สมนึก ศรีดาพันธ์
สมาน อัศวภูมิ+คณะ คณะ
สหัสา พลนิล
สาคร แก้วสมุทร์
สายัณห์ สืบผาง
สายัณห์ สืบผาง+ณัฏฐ์พัชร์ วณิชย์กุล
สายใจ เกิดมงคล
สิทธิชัย บวชไธสง
สิทธิชัย บวชไธสง+ปิ่นอนงค์ จำปาเงิน
สิริกัลยา สุขขี
สิริกัลยา สุขขี+จิตติมาภรณ์ สีหะวงศ์
สิริพร ยศแสน
สิริพร ยศแสน+จีระนันท์ วงศ์วทัญญู+ธนวรรณ อวยศักดิ์
สิรีธร สุขเจริญ
สิรีธร สุขเจริญ+พัณณิตา นันทะกาล
สีหนาท ลอบมณี
สุจิรา คงวัน
สุจิรา คงวัน+สุวัฒน์ รุ้งแก้ว
สุจิรา คงวัน+เมธี วิสาพรม
สุดาทิพย์ เกษจ้อย
สุทธิดา พันธุ์โคตร
สุภัทร สายรัตนอินทร์
สุภัทรษร ทวีจันทร์
สุภาพร อามาตย์
สุภาพร อามาตย์+จินตนา อ่อนลา
สุรศักดิ์ จันทา
สุรศักดิ์ ศรีกระจ่าง
สุรศักดิ์ ศรีกระจ่าง+คณะ คณะ
สุรศักดิ์ ศรีกระจ่าง+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร
สุรเชษฐ์ พรมรักษ์
สุรเชษฐ์ พรมรักษ์+เอกพิชัย สอนศรี
สุวัฒน์ รุ้งแก้ว
สุวิมล นาเพีย
สุวิมล นาเพีย+ดนุพล สืบสำราญ
สุเทวี คงคูณ
สุเทวี คงคูณ+ลือศักดิ์ แสวงมี
อธิชาติ บุญญยศยิ่ง
อธิชาติ บุญญยศยิ่ง+อนันศักดิ์ พวงอก
อนันศักดิ์ พวงอก
อนุชิต อนุพันธ์
อนุพันธ์ สุวรรณพันธ์
อนุพันธ์ สุวรรณพันธ์+ไมยรา เศรษฐมาศ
อนุวัฒน์ ศรีสุวรรณ์
อภิชาติ มุกดาม่วง
อภิญญา ไชยรา
อภิญญา สุขช่วย
อภิรดี ไชยกาล
อรทัย จำปาใด
อรธิดา ประสาร
อรธิดา ประสาร+นพเรศวร์ ธรรมศรัณยกุล
อรพร ทับทิมศรี
อรพร ทับทิมศรี+ชลิลลา บุษบงก์
อรรถพล ศิริเวชพันธ์
อรรถพล ศิริเวชพันธ์+ชิดหทัย ปุยะติ
อรุโณทัย บุญชม
อลงกต แผนสนิท
อลงกต แผนสนิท+ปรารถนา มะลิไทย
อัจฉริยะ ศรีทา
อัญชัญ เจริญศรีเมือง
อัญชัญ เจริญศรีเมือง+อาจารย์จีน ใหม่
อัฐพร กิ่งบู
อาจารย์จีน ใหม่+Liang Yujing
อานนท์ ตั้งพิทักษ์ไกร
อาสนะ เชิดชู
อาสนะ เชิดชู+จริยา สายรัตนอินทร์
อินทิรา ศักดิ์เมียนแก้ว
อุดมพันธุ์ พิชญ์ประเสริฐ
อุดมพันธ์ุ พิชญ์ประเสริฐ+จิตติมาภรณ์ สีหะวงษ์
อุดมพันธุ์ พิชญ์ประเสริฐ+สิทธิชัย บวชไธสง
อุดมพันธุ์ พิชญ์ประเสริฐ+อาสนะ เชิดชู
อุมาพร ประชาชิต
อุรารัตน์ แก้วดวงงาม
เกษม เปนาละวัด
เจนจิรา ปาทาน
เจษฎา ชาตรี
เจษฎา โพนแก้ว
เจษฎา ชาตรี+กนิษฐา อินธิชิต
เฉลิมพล สวัสดิ์พงษ์
เชิดศักดิ์ ฉายถวิล
เชี่ยวชาญ แสงทอง
เดชณรงค์ วนสันเทียะ
เตชภณ ทองเติม
เตชภณ ทองเติม+คณะ คณะ
เตชภณ ทองเติม+พรหมลิขิต อุรา
เตชิต ศิรวงศ์เดชา
เตชิต ศิรวงศ์เดชา+รัฐวิทย์ หมั่นเจริญภาวนา
เบญจมาศ ฉิมมาลี
เพ็ญลักษณ์ อ่อนทรวง
เมธาวุฒิ พงษ์ธนู
เมธาวุฒิ พงษ์ธนู+ธนะพัฒน์ ทักษิณทร์
เมธี วิสาพรม
เมธี ไชยหา
เมธี วิสาพรม+จิตติมาภรณ์ สีหะวงษ์
เสถียร สีชื่น
เสถียร สีชื่น+อานนท์ ตั้งพิทักษ์ไกร
เสาวลักษ์ รักชอบ
เอกพงษ์ วงศ์คำจันทร์
เอกพิชัย สอนศรี
เอกพิสิฐ คำเอี่ยมรัตน์
เอกเทศ แสงลับ
เอมอร แสนภูวา
โชคชัย ไตรยสุทธิ
โชคชัย ไตรยสุทธิ+อรทัย จำปาใด
โชติรส นพพลกรัง
โชติรส นพพลกรัง+อนุวัฒน์ ศรีสุวรรณ์
โพธิ์พงศ์ ฉัตรนันทภรณ์
ไชยวัฒน์ ศรีแก้ว
ไพบูลย์ สุทธิ
ไมยรา เศรษฐมาศ