ระบบรายงานตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
รหัสบัตรประชาชน

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 319 ถนนไทยพันทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
+6604-5643-600 โทรสาร : +6604-5643-606-7