มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

รายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาต่อภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 1/2564 จำนวน 559 คน

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์จำนวน 48 คน
      1.  สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์  (2)
      2.  สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม  (0)
      3.  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา  (23)
      4.  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  (0)
      5.  สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  (1)
      6.  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  (1)
      7.  สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์  (2)
      8.  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล  (1)
      9.  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  (0)
      10.  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  (1)
      11.  สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม  (3)
      12.  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  (10)

คณะครุศาสตร์จำนวน 452 คน
      1.  สาขาวิชาพลศึกษา  (57)
      2.  สาขาวิชาพลศึกษา (ใช้เกียรติบัตร)  (0)
      3.  สาขาวิชาดนตรีศึกษา  (7)
      4.  สาขาวิชาดนตรี (ใช้เกียรติบัตร)  (0)
      5.  สาขาวิชาการสอนภาษาจีน  (12)
      6.  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา  (10)
      7.  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  (20)
      8.  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  (40)
      9.  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  (55)
      10.  สาขาวิชาการประถมศึกษา  (61)
      11.  สาขาวิชาภาษาไทย  (80)
      12.  สาขาวิชาสังคมศึกษา  (31)
      13.  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  (79)

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีจำนวน 11 คน
      1.  สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ  (0)
      2.  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง  (0)
      3.  สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม  (0)
      4.  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่  (1)
      5.  สาขาวิชาการบัญชี  (7)
      6.  สาขาวิชาการจัดการ  (1)
      7.  สาขาวิชาการตลาด  (0)
      8.  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล  (2)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จำนวน 34 คน
      1.  สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  (0)
      2.  สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ  (2)
      3.  สาขาวิชาประวัติศาสตร์  (1)
      4.  สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  (16)
      5.  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  (1)
      6.  สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  (11)
      7.  สาขาวิชาภาษาจีน  (1)
      8.  สาขาวิชานิเทศศาสตร์  (1)
      9.  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  (1)

วิทยาลัยกฎหมายและการปกครองจำนวน 14 คน
      1.  สาขาวิชารัฐศาสตร์  (7)
      2.  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  (3)
      3.  สาขาวิชานิติศาสตร์  (4)