คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย

คะแนนสอบภาคปกติ รอบที่ 2  สาขาวิชาภาษาไทย

 คำแนะนำ:เลื่อนเมาส์ชี้ไปที่หมายเลขห้องเพื่อดูชื่ออาคารที่ใช้สอบ

ลำดับรหัสประจำตัวคำนำหน้าชื่อสกุลประเภทสถานที่สอบ
16412122470002นางสาวรุ่งนภาเครื่องจันทร์รอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647601
26412122470003นายณัฐพงษ์มีวงษ์รอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647601
36412122470004นางสาวพรพรรณเลิศศรีรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647601
46412122470005นางสาวอมรินทรามนตรีวงษ์รอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647601
56412122470007นางสาวสุวนันท์คำภารสรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647601
66412122470009นางสาวภัทรมนประทุมชาติรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647601
76412122470010นางสาวชุติมาสัจจะธงรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647601
86412122470011นายศุภกรคุ้มเมืองรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647601
96412122470013นางสาวเชษฐ์สุดาแพทย์นาดีรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647601
106412122470014นางสาวเบญจภรณ์แจ่มใสรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647601
116412122470015นางสาวกันยาจันทร์พวงรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647601
126412122470016นางสาวสุวรรณีเสียวสุขรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647601
136412122470018นางสาวชนันนัทธ์บุญมีวิเศษรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647601
146412122470021นายภานุวัฒน์อุดรรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647601
156412122470022นางสาววรัญญาจันทะมั่นรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647601
166412122470023นางสาว กวินทิพย์ โสภิณรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647601
176412122470024นางสาวสุพิชญานิตยวันรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647601
186412122470025นางสาวกิตติมานารีรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647601
196412122470026นายชาญณรงค์แหวนวงษ์รอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647601
206412122470027นางสาวจันทร์สุดาคุณพรมรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647601
216412122470028นางสาวเบญจลักษ์ประดาศรีรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647601
226412122470029นางสาวปภาวดีป้อมหินรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647601
236412122470030นางสาวธนภรณ์บุตรแสนรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647601
246412122470031นางสาวญาณีจุมปูรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647601
256412122470033นายสราวุธวันริโกรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647601
266412122470034นางสาวสุดารัตน์ธรรมใจรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647601
276412122470035นางสาววรรณนิภานามทองรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647601
286412122470041นางสาวเกษศิรินทร์อุ่นแก้วรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647601
296412122470044นางสาวอาลิสาเทาศิริรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647601
306412122470045นางสาวภัคจิรา แก้วพิทักษ์รอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647602
316412122470046นางสาวกัญจนลักษณ์แซ่อึ้งรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647602
326412122470048นางสาวกฤษณาจันคนารอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647602
336412122470049นายชลสิทธิ์ใจว่องรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647602
346412122470050นางสาวชุติมณฑน์บุญทองดีรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647602
356412122470051นางสาวปิยนันท์อภิบาลรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647602
366412122470052นางสาวนาตยาพุ่มทองรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647602
376412122470054นางสาวสายสุดาวงค์เวียนรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647602
386412122470056นางสาว กนกวรรณบุญนำรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647602
396412122470057นางสาวพัชรพร กุลสุวรรณ์รอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647602
406412122470059นางสาวกรรณิการ์น้ำคำรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647602
416412122470062นางสาวปิ่นประภาทองประมูลรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647602
426412122470064นางสาวสุพรรษา บุญโสภารอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647602
436412122470065นางสาววิมลวรรณพุ่มจันทร์รอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647602
446412122470066นางสาวกุลธิดาเรือนเจริญรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647602
456412122470067นางสาวจิดาภาถาวรพงษ์รอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647602
466412122470068นางสาวนิตยาด้วงนิลรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647602
476412122470069นางสาววรลักษณ์ เซสูงเนินรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647602
486412122470070นางสาวนิดาวรรณหาระสารรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647602
496412122470072นางสาวจริญานันท์ศิริศรีรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647602
506412122470073นางสาวพิมพ์ชนกเทพอาษารอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647602
516412122470074นางสาวปนัฐดา ยตะโคตรรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647602
526412122470075นางสาวณัฐกาญจน์แสงทองรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647602
536412122470078นางสาวรัตนาสิบพลกรังรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647602
546412122470079นางสาวจุฑารัตน์กันรัมย์รอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647602
556412122470080นางสาวกัญญาณัฐสีวังรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647602
566412122470081นางสาวพรธิดาบุญยงรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647602
576412122470082นายจตุรงศ์วงษ์ทองรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647602
586412122470083นายณัฐวุฒิประถมภาสรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647602
596412122470087นางสาวศศิกานต์มานะศรีรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647602
606412122470088นางสาวอรทัยน้อยวงศ์รอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647602
616412122470089นางสาว วาสนาศรีสุวรรณรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647602
626412122470090นางสาวอินทุอร เฉลิมศรีรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647602


กลุ่มงานส่งเสริมและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 0-4563-3578 โทรสาร 0-45643-607