คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์

คะแนนสอบภาคปกติ รอบที่ 2  สาขาวิชาคณิตศาสตร์

 คำแนะนำ:เลื่อนเมาส์ชี้ไปที่หมายเลขห้องเพื่อดูชื่ออาคารที่ใช้สอบ

ลำดับรหัสประจำตัวคำนำหน้าชื่อสกุลประเภทสถานที่สอบ
16412106330004นางสาวสุจิตตราสุทธิพงษ์รอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647502
26412106330005นายพงศธรแสงรุ้งรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647502
36412106330006นางสาวอภิญญาสูงสนิทรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647502
46412106330007นางสาวสุนิสาไวยลุนรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647502
56412106330010นายพงศธรจันสุตะรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647502
66412106330011นางสาวปลายฟ้าเครือวัลย์รอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647502
76412106330014นางสาวฐิตารีย์ชิณโคตรพงษ์รอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647502
86412106330016นางสาวชนาทิพย์แหวนนิลรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647502
96412106330019นางสาววรฤทัยจริตรัมย์รอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647502
106412106330020นางสาวเจนจิราไชยดีรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647502
116412106330021นางสาวอรัชพรวรรณวงษ์รอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647502
126412106330022นายจิรวัฒน์พันธ์สาลีรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647502
136412106330023นางสาวชณิตากันชูผลรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647502
146412106330024นางสาวศตกมลสุโกพันธ์รอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647502
156412106330025นางสาวภูริตาภรณ์กิ่งวิชิตรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647502
166412106330027นางสาววรรณพรมหาชัยรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647502
176412106330028นางสาวปาริญาดานาคแป้นรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647502
186412106330029นางสาวริสา นามโคตรรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647502
196412106330030นางสาวเยาวเรศภูนุภารอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647502
206412106330031นางสาวพันนิตาลักขษรรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647502
216412106330032นางสาวอาทิตยาขันติวงค์รอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647502
226412106330033นางสาวธิดารัตน์ปุริวันรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647502
236412106330034นางสาวธาราทิพย์มีทองรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647502
246412106330035นางสาวสุภาภรณ์คันศรรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647502
256412106330036นางสาวภัททิยาบุญเจริญรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647502
266412106330037นางสาววิไลวรรณดรุณพันธ์รอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647502
276412106330038นายณัฐกิตติ์ประคองใจรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647502
286412106330040นายธนพลนาคูณรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647502
296412106330042นางสาวลัดดาวรรณโคนาบาลรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647502
306412106330044นางสาวรุจิราประดับมุขรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647502
316412106330045นางสาวนริศราแก้วอุดรรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647502
326412106330046นางสาวศศิกาญจน์เทียนคูณรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647502
336412106330047นางสาวยุพาศิริสมบูรณ์รอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647502
346412106330049นายเมธาศรีลาชัยรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647502
356412106330050นางสาวรัฐนันท์ศรีสมพรรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647502
366412106330051นางสาวปฐวีกานต์ ธานีรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647502
376412106330052นางสาวสุพัฒน์ศิริ วงษ์นิลรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647502
386412106330057นางสาวพรปวีณ์กตะศิลารอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647502
396412106330059นางสาวณัฐภรณ์อูปแก้วรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647502
406412106330060นางสาวศุภัสราบุญแก้วรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647502
416412106330061นายอภิรัฐพลภักดิ์รอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647502
426412106330062นายธรรมนุญสมปานรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647502


กลุ่มงานส่งเสริมและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 0-4563-3578 โทรสาร 0-45643-607