คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

คะแนนสอบภาคปกติ รอบที่ 2  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

 คำแนะนำ:เลื่อนเมาส์ชี้ไปที่หมายเลขห้องเพื่อดูชื่ออาคารที่ใช้สอบ

ลำดับรหัสประจำตัวคำนำหน้าชื่อสกุลประเภทสถานที่สอบ
16412103920007นายณัฐพลเริ่มรัตน์รอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647402
26412103920010นางสาวอชิรญา พันธ์ภักดีรอบทั่วไปประจำปีการศึกษา 25647402


กลุ่มงานส่งเสริมและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 0-4563-3578 โทรสาร 0-45643-607