คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

คะแนนสอบภาคปกติ รอบที่ 2  สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมกลุ่มงานส่งเสริมและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 0-4563-3578 โทรสาร 0-45643-607