มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

รายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาต่อภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 1/2564 จำนวน 559 คน

คณะครุศาสตร์จำนวน 452 คน
      1.  สาขาวิชาพลศึกษา  (57)
      2.  สาขาวิชาพลศึกษา (ใช้เกียรติบัตร)  (0)
      3.  สาขาวิชาดนตรีศึกษา  (7)
      4.  สาขาวิชาดนตรี (ใช้เกียรติบัตร)  (0)
      5.  สาขาวิชาการสอนภาษาจีน  (12)
      6.  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา  (10)
      7.  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  (20)
      8.  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  (40)
      9.  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  (55)
      10.  สาขาวิชาการประถมศึกษา  (61)
      11.  สาขาวิชาภาษาไทย  (80)
      12.  สาขาวิชาสังคมศึกษา  (31)
      13.  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  (79)