มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี 4 ปี
และระดับปริญญาตรี 5 ปี ประเภททั่วไป


คณะครุศาสตร์
      1.  สาขาวิชาพลศึกษา  
      2.  สาขาวิชาดนตรีศึกษา  
      3.  สาขาวิชาการสอนภาษาจีน  
      4.  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา  
      5.  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  
      6.  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
      7.  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
      8.  สาขาวิชาการประถมศึกษา  
      9.  สาขาวิชาภาษาไทย  
      10.  สาขาวิชาสังคมศึกษา  
      11.  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  


สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 0-4563-3578 โทรสาร 0-45643-607