ลำดับรหัสประจำตัวคำนำหน้าชื่อ-สกุลสาขาสถานะ
16112798108นางสาวนฤมล คูณสมภาษาจีน 
26112798107นางสาวธันย์ชนก สุดตานนท์ภาษาจีน 
36112798214นางสาวศิริพร ใยอิ้มภาษาจีน 
46112798106นางสาวเดือนเพ็ญ สารบูรณ์ภาษาจีน 
56110106112นางสาวทิพย์นารี อัครชาติภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
66110095112นางสาวคันธิมา สารโทประวัติศาสตร์ 
76210048258นายสุทธิรักษ์ พิลาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
86210048206นายชินกร จันทร์หอมวิทยาศาสตร์การกีฬา 
96210048226นายวรัญญู งบสุวรรณวิทยาศาสตร์การกีฬา 
106210048225นายฤกษ์ดี ฤกษ์สว่างวิทยาศาสตร์การกีฬา 
116210048234นายโสรัจจ์ กันหาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
126210048235นายอดุลวิทย์ บุระวิทยาศาสตร์การกีฬา 
136210048228นายวีรภัทร ทวีจันทร์วิทยาศาสตร์การกีฬา 
146210048202นายกิติคุณ วิเชียรวิทยาศาสตร์การกีฬา 
156210048254นางสาวอุทัยทิพย์ ลินไธสงวิทยาศาสตร์การกีฬา 
166210048223นายภูวนาถ สอนเกิดวิทยาศาสตร์การกีฬา 
176210048227นายวิทยา ชัยชาญวิทยาศาสตร์การกีฬา 
186210048216นายนันทชัย สุดามาตย์วิทยาศาสตร์การกีฬา 
196210048204นายเฉลิมศักดิ์ แก้วเกิดวิทยาศาสตร์การกีฬา 
206210048241นางสาวชลธิชา อิฐอ่อนวิทยาศาสตร์การกีฬา 
216210048233นายสุริยา รัตนวันวิทยาศาสตร์การกีฬา 
226210048249นางสาวศิริญาภรณ์ พิมศรวิทยาศาสตร์การกีฬา 
236210048252นางสาวอรอนงค์ ถานุวัฒน์วิทยาศาสตร์การกีฬา 
246210048243นางสาวนิลาวัลย์ ตาท้าววิทยาศาสตร์การกีฬา 
256210048250นางสาวสุกัญญา ผิวนวลวิทยาศาสตร์การกีฬา 
266210048224นายรุ่งสุริยา มีกันยาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
276210048242นางสาวธิรพา พงษ์สุระวิทยาศาสตร์การกีฬา 
286210048246นางสาวพิณประภา บุญไชยวิทยาศาสตร์การกีฬา 
296210048244นางสาวประภัสสร สัมพันธ์พงษ์วิทยาศาสตร์การกีฬา 
306210048231นายสิทธิพร น้อยวงค์วิทยาศาสตร์การกีฬา 
316210048248นางสาววิภารัตน์ ประพานวิทยาศาสตร์การกีฬา 
326210048215นายนวพล แก้วด่านกลางวิทยาศาสตร์การกีฬา 
336210048256นายลิปปกร เข็มทองวิทยาศาสตร์การกีฬา 
346210048232นายสุระจักร แพงงามวิทยาศาสตร์การกีฬา 
356210048247นางสาวภคพร เสวีวัลลภวิทยาศาสตร์การกีฬา 
366210048212นายนายธนวัฒน์ นนทะภาพวิทยาศาสตร์การกีฬา 
376210048207นายณัฐปภัช ทองขาววิทยาศาสตร์การกีฬา 
386210048213นายธันธิวา ชำนาญวิทยาศาสตร์การกีฬา 
396210048230นายสัจจกุล กันยามาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
406210048251นางสาวอภิญญา พลอาษาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
416210048220นายพายุ พิมพ์พาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
426210048221นายภคพล เทพนาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
436210048218นายปริญญา นิยมวันวิทยาศาสตร์การกีฬา 
446210048209นายณัฐพล มะลิวิทยาศาสตร์การกีฬา 
456112798221นางสาวสุภัสสรา วงษ์ภักดีภาษาจีน 
466210048219นายพลาธิป ชัยเคนวงศ์วิทยาศาสตร์การกีฬา 
476210048240นางสาวกิตติยา พุทธิชนวิทยาศาสตร์การกีฬา 
486210048263นายศิริศักดิ์ ไชยแสงวิทยาศาสตร์การกีฬา 
496112855109นางสาววิภาวดี ดาวขาวนิเทศศาสตร์ 
506210048214นายธีรยุทธ พิมพรวิทยาศาสตร์การกีฬา 
516210048237นายนายอภิวัฒน์ วงกระสานต์วิทยาศาสตร์การกีฬา 
526210048255นายพรหมพิริยะ จินาวัลย์วิทยาศาสตร์การกีฬา 
536110095115นางสาวกุสุมา ไกรวิเศษประวัติศาสตร์ 
546110095101นายธีรยุทธิ์ คูณสุขประวัติศาสตร์ 
556110095111นางสาวนิภาพร วิถีประวัติศาสตร์ 
566110095102นางสาวจิรัชญา จันทะไหมประวัติศาสตร์ 
576112798208นางสาวปนัดดา นิยมภาษาจีน 
586112798216นางสาวสิตานันท์ จันคราภาษาจีน 
596112798212นางสาววิมลณัฐ ดวงใจภาษาจีน 
606112798205นางสาวช่อผกา แสงทองภาษาจีน 
616112798117นางสาวสิรภัทร บุตราชภาษาจีน 
626112798215นางสาวสมปรารถนา หาดทวายกาญจน์ภาษาจีน 
636112798213นางสาวศศิธร บุตราชภาษาจีน 
646112798112นางสาววิชญาพร คุ้มครองภาษาจีน 
656112798103นางสาวกานติมา คำแพงภาษาจีน 
666112798203นางสาวจิรารัตน์ อุ่นอ่อนภาษาจีน 
676112798207นางสาวนรินทิพย์ ทองอ่อนภาษาจีน 
686210048121นายพีรธัช เต็มดวงวิทยาศาสตร์การกีฬา 
696112798105นางสาวชลธิชา นารีภาษาจีน 
706112798219นางสาวอานิตชนา ทองใบภาษาจีน 
716112798222นางสาวรัชนีกร ดิษฐประสพภาษาจีน 
726112798104นางสาวจุฑามาศ เหล่าบ้านเหนือภาษาจีน 
736110083116นางสาวแสงรุ้ง แสงมาศศิลปะและการออกแบบ 
746112798109นางสาวปัณฑิตา เครือคุณภาษาจีน 
756112798217นางสาวสุธาสินี โยคะสัยภาษาจีน 
766110095106นางสาวลดารัตน์ พูนทองประวัติศาสตร์ 
776110095105นางสาวปัณฑารีย์ ขันติวงศ์ประวัติศาสตร์ 
786112798211นางสาววารุณี ดวนใหญ่ภาษาจีน 
796112798102นางสาวกรพิน สงวนภาษาจีน 
806112798110นางสาวพรนภา เหลื่อมคำภาษาจีน 
816110095103นางสาวนฤมล สุระประวัติศาสตร์ 
826110095119นางสาวจิตรลดา นนเทศาประวัติศาสตร์ 
836110083112นางสาวรัตนาวดี มวลสุขศิลปะและการออกแบบ 
846112798120นางสาวอาภาพร ไชยสุวรรณภาษาจีน 
856110083115นางสาวสิริกร เข็มละทองศิลปะและการออกแบบ 
866110083114นางสาวศิราพร เหล่าแคศิลปะและการออกแบบ 
876110083108นางสาวกมลรัตน์ จินารัตน์ศิลปะและการออกแบบ 
886110083104นายบัญฑิต พุทธอินทร์ ศิลปะและการออกแบบ 
896110095107นางสาววรรณวิสา สมคิดประวัติศาสตร์ 
906110083109นางสาวฐิณัชฎา บุญจอมศิลปะและการออกแบบ 
916110083124นางสาวกมลวรรณ สุจันทาศิลปะและการออกแบบ 
926110106137นางสาวเอื้องคำ พอใจภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
936110106136นางสาวไพรัตน์ สีสิ้วภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
946110106224นางสาวสกุลจิรมณี ศรีมงคลภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
956110106109นางสาวชลธิชา ประดับศรีภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
966110106110นางสาวชลิตาภรณ์ ประมวลภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
976110106203นายวุฒิศักดิ์ บุญทาทองภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
986110106130นางสาวธนาภรณ์ ป้องแก้วภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
996110106209นางสาวชลธิชา สีแดงภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1006110106126นางสาวหัถริยา จำปาขีดภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1016110106119นางสาวฟาณิชชาติ เบิกบานภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1026116245124นางสาววนิดา บุตรดาการพัฒนาชุมชน 
1036116245123นางสาวปนัดดา พงศ์พีระการพัฒนาชุมชน 
1046116245122นางสาวปนัดดา คันทาการพัฒนาชุมชน 
1056116245133นางสาวพิกุล บับพานการพัฒนาชุมชน 
1066116245135นางสาวสุกัญญา พรมแดนการพัฒนาชุมชน 
1076110106107นางสาวขนิษฐา เรืองเดชภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1086112798118นางสาวสุภาวดี แก้วรักษาภาษาจีน 
1096110083110นางสาวปิ่นมนัส ธรรมรัตน์ศิลปะและการออกแบบ 
1106110095116นายดลธาดา พรหมบุตรประวัติศาสตร์ 
1116110095104นางสาวปรียาภรณ์ ใจสารประวัติศาสตร์ 
1126112855108นางสาวลัดดาวัลย์ ฤทธิสารนิเทศศาสตร์ 
1136112855111นางสาวสุชัญญา ถวิลรักษ์นิเทศศาสตร์ 
1146116245119นางสาวธนัญชนก มิ่งขวัญการพัฒนาชุมชน 
1156116245116นางสาวกุลนิษฐ์ มูลทาการพัฒนาชุมชน 
1166116245126นางสาวเมวิกา บัวชุมการพัฒนาชุมชน 
1176116245117นางสาวจารุวรรณ เวียงคำการพัฒนาชุมชน 
1186116245120นางสาวนรินทิพย์ สายสุนาการพัฒนาชุมชน 
1196116245115นางสาวกัญญารัตน์ ทาจันทร์การพัฒนาชุมชน 
1206116245125นางสาวสิริกาญจนา ขันธบุตรการพัฒนาชุมชน 
1216116245130นายชนะศักดิ์ ยั่วจิตรการพัฒนาชุมชน 
1226110095114นายยุทธชัย โหม่งมาตรประวัติศาสตร์ 
1236110106202นายภานุเดช สายสินธุ์ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1246116245113นางสาวกฤติยาภรณ์ ระวังญาติการพัฒนาชุมชน 
1256116245105นายพัทธพล ผกายทองการพัฒนาชุมชน 
1266116245132นางสาวรุจิรา มหาวงศ์การพัฒนาชุมชน 
1276110106104นายสืบพงศ์ ประทุมวงค์ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1286110083122นายอนุพงษ์ ภักดีศิลปะและการออกแบบ 
1296110414111นางสาวณฤดี สีอ่อนวิทยาศาสตร์ 
1306112798204นางสาวชฎาพร บัวส่องภาษาจีน 
1316112213104นางสาวกัญญารัตน์ เทพธานีการจัดการ 
1326112855112นายธีรภัทร์ ทิพย์รักษานิเทศศาสตร์ 
1336112855103นายอนุชา ศรีภานิเทศศาสตร์ 
1346110403202นายพรสวรรค์ ผิวทวีการบัญชี 
1356210048114นายธีรพล ธานีวิทยาศาสตร์การกีฬา 
1366110095118นางสาวปวีณา ขันตรีประวัติศาสตร์ 
1376110095117นายศราวุฒิ โสภาประวัติศาสตร์ 
1386112743205นางสาวจันทกานต์ ยืนยงภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1396110512114นางสาวเพ็ญนภา แต้มพงษ์ภาษาญี่ปุ่น 
1406110512115นางสาวมยุรี ไก่แก้วภาษาญี่ปุ่น 
1416110094135นางสาวสาวิตรี เรืองศรีการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
1426110512106นางสาวจิรภิญญา สถานพงษ์ภาษาญี่ปุ่น 
1436110512120นางสาวสุนิตา รอดแสวงภาษาญี่ปุ่น 
1446210048117นายนันทวัฒน์ เรืองเวชติวงษ์วิทยาศาสตร์การกีฬา 
1456112213102นายทศพล เพชรสอดแสงการจัดการ 
1466010207106นางสาวเกศิณี ศิริบุตรการสอนภาษาจีน 
1476010207229นางสาวอนุตรา นามปัญญาการสอนภาษาจีน 
1486010207128นางสาวสุภาภรณ์ วรรณทองการสอนภาษาจีน 
1496010207208นางสาวชลธิชา ศรลัมพ์การสอนภาษาจีน 
1506010207117นางสาวรติมา บุญชิตการสอนภาษาจีน 
1516010207129นางสาวหงษ์หยก แซ่แต้การสอนภาษาจีน 
1526010207209นางสาวดวงธิวา ธิษาชัยการสอนภาษาจีน 
1536010207121นางสาวศรัณยา สมหวังการสอนภาษาจีน 
1546010207109นางสาวณัฏฐิรา หมูทองการสอนภาษาจีน 
1556010207107นางสาวขนิษฐา กาลเมฆการสอนภาษาจีน 
1566010207118นางสาววรรณพร วรรณทวีการสอนภาษาจีน 
1576010207206นางสาวแก้วกัลญา โคตรเจริญการสอนภาษาจีน 
1586010207201นายสุนันท์ นำผลการสอนภาษาจีน 
1596010207212นางสาวปริตตา สมีรายการสอนภาษาจีน 
1606010207214นางสาวพวงผกา จันทร์แก้วการสอนภาษาจีน 
1616010207222นางสาวศิรินญา ลาลุนการสอนภาษาจีน 
1626010207105นางสาวกรรณิกา พวงสายการสอนภาษาจีน 
1636010207205นางสาวกุลรัตน์ สวัสดิ์พูนการสอนภาษาจีน 
1646010207223นางสาวศุภมาส จารัตน์การสอนภาษาจีน 
1656010207130นางสาวอรญา สุดดีการสอนภาษาจีน 
1666010207103นางสาวกนกนภัส ศรีสุวรรณการสอนภาษาจีน 
1676010207101นายภาณุพงษ์ วรรณกูลการสอนภาษาจีน 
1686010207224นางสาวสิรินพัชร ชื่นบานการสอนภาษาจีน 
1696010207210นางสาวนภาภรณ์ จันบุญการสอนภาษาจีน 
1706010207113นางสาวปัฐมาภรณ์ ทันเกตุการสอนภาษาจีน 
1716010207216นางสาวภัทรจิรา เต็งศิริการสอนภาษาจีน 
1726010207126นางสาวสุดารัตน์ พรมตาการสอนภาษาจีน 
1736010207218นางสาววรลักษณ์ จินประชาการสอนภาษาจีน 
1746010207225นางสาวสุกัญญา บุญเอนกการสอนภาษาจีน 
1756010207219นางสาววันวิสาข์ นามวิชาการสอนภาษาจีน 
1766010207227นางสาวสุภาภรณ์ พันธะมาศการสอนภาษาจีน 
1776010207110นางสาวดารารัตน์ ทองบุญล้อมการสอนภาษาจีน 
1786010207116นางสาวพัชรี ศรีรักษาการสอนภาษาจีน 
1796010207111นางสาวนลินี ศรีบุญเรืองการสอนภาษาจีน 
1806010633108นางสาวกาญจนา ซุยซวงคณิตศาสตร์ 
1816010633119นางสาววรรณภา พละศักดิ์คณิตศาสตร์ 
1826010207104นางสาวกนกวรรณ เพชรเด็ดการสอนภาษาจีน 
1836010207114นางสาวปาริชาติ รัสษีการสอนภาษาจีน 
1846010207228นางสาวสุมินตรา น้อมระวีการสอนภาษาจีน 
1856010207122นางสาวศิริกานต์ดา จันทร์ดวงศรีการสอนภาษาจีน 
1866010207217นางสาวรัตนาวดี ศรีกระโทกการสอนภาษาจีน 
1876010207123นางสาวศิริลักษณ์ อุโมงค์การสอนภาษาจีน 
1886010207202นางสาวกนกกร ดอกพองการสอนภาษาจีน 
1896010207102นายอดิศักดิ์ พลาดสุการสอนภาษาจีน 
1906010207213นางสาวปาริชาติ บุญยศการสอนภาษาจีน 
1916112855110นางสาวศุภชญา อินทนิลนิเทศศาสตร์ 
1926010207221นางสาวศันสนีย์ จันทารุณการสอนภาษาจีน 
1936010207115นางสาวพัชราภรณ์ นนตาการสอนภาษาจีน 
1946010207124นางสาวสายธาร หลักพรมการสอนภาษาจีน 
1956112866107นายวันชัย พิมศาลรัฐประศาสนศาสตร์ 
1966112866218นางสาวปพิชญา วิชาชัยรัฐประศาสนศาสตร์ 
1976112866215นางสาวธิดารัตน์ จั่วจันทึกรัฐประศาสนศาสตร์ 
1986112866134นางสาวสุภาวดี สุนันต์รัฐประศาสนศาสตร์ 
1996112866117นางสาวนิภาวัลย์ นิยมญาติรัฐประศาสนศาสตร์ 
2006112866124นางสาววิมาดา เส็งชื่นรัฐประศาสนศาสตร์ 
2016112866222นางสาวรัตน์ศิยา พรมศักดิ์รัฐประศาสนศาสตร์ 
2026112866201นายขจรภพ คัลนารัฐประศาสนศาสตร์ 
2036112866212นางสาวชุติกาญจน์ เกษศิริรัฐประศาสนศาสตร์ 
2046112866203นายณัฐพงศ์ บุญลับรัฐประศาสนศาสตร์ 
2056112866120นางสาวปอรรัชม์ วิเศษพงษ์รัฐประศาสนศาสตร์ 
2066112866205นายภานุกูล อาจภักดีรัฐประศาสนศาสตร์ 
2076112866105นายพัชรพล คงยศรัฐประศาสนศาสตร์ 
2086112866118นางสาวเบญจมาภรณ์ มังษารัฐประศาสนศาสตร์ 
2096112866114นางสาวดวงมณี ศรีเพ็งรัฐประศาสนศาสตร์ 
2106112866125นางสาวสุนิตรา สิงห์คำรัฐประศาสนศาสตร์ 
2116112866224นางสาวศุภารัตน์ อนันตศิลป์รัฐประศาสนศาสตร์ 
2126112866129นางสาวศิริพร ศรบุญทองรัฐประศาสนศาสตร์ 
2136112866126นางสาวอภิญญา พันธพัฒน์รัฐประศาสนศาสตร์ 
2146112866226นางสาวอรทัย ศรีมันตะรัฐประศาสนศาสตร์ 
2156112866208นายสุรภพ ห่วงสมบัติเจริญรัฐประศาสนศาสตร์ 
2166112866123นางสาวราตรี ใสศรีจันทร์รัฐประศาสนศาสตร์ 
2176112866206นายวรายุส พลคำรัฐประศาสนศาสตร์ 
2186112866108นายสิทธิกร สมทองรัฐประศาสนศาสตร์ 
2196112866121นางสาวพรสวรรค์ สงผัดรัฐประศาสนศาสตร์ 
2206112866113นางสาวชุติมา ตายูเคนรัฐประศาสนศาสตร์ 
2216112866232นางสาวญาณินท์ พรมจันทร์รัฐประศาสนศาสตร์ 
2226112866213นางสาวดนิตา ศิลาโชติรัฐประศาสนศาสตร์ 
2236112866127นางสาวอ้อยใจ ไชยารัฐประศาสนศาสตร์ 
2246112866211นางสาวกิจติญาภรณ์ พาลีรัฐประศาสนศาสตร์ 
2256112866230นายเริงศักดิ์ แก้วสารัฐประศาสนศาสตร์ 
2266112866229นายบัณฑิต อุตสาหะรัฐประศาสนศาสตร์ 
2276112866110นายอธิบดี สีตระการรัฐประศาสนศาสตร์ 
2286112866210นายอภิสิทธิ์ ศรีวงค์รัฐประศาสนศาสตร์ 
2296112866112นางสาวเกวลี มะณีศรีรัฐประศาสนศาสตร์ 
2306112866119นางสาวปภัสรา นามมั่นรัฐประศาสนศาสตร์ 
2316112866130นางสาวจุฑามาศ บุญเพ็งรัฐประศาสนศาสตร์ 
2326112866214นางสาวทัศนีย์ ภูสีนวนรัฐประศาสนศาสตร์ 
2336112866220นางสาวพรทิพย์ ศรีละโคตรรัฐประศาสนศาสตร์ 
2346112866225นางสาวสุนิสา พันธ์พงษ์รัฐประศาสนศาสตร์ 
2356112866101นายเกียรติศักดิ์ อรรคจันทร์รัฐประศาสนศาสตร์ 
2366112866128นายวิษณุ บุญอาสารัฐประศาสนศาสตร์ 
2376112866106นายวรชิต มนทองรัฐประศาสนศาสตร์ 
2386010414128นางสาวอรริสา อยู่สินวิทยาศาสตร์ 
2396010207127นางสาวสุธิดานันท์ จันโทการสอนภาษาจีน 
2406010633217นางสาวยุพาพิน เลื่อนลอยเลิศคณิตศาสตร์ 
2416010207119นางสาววรากรณ์ ศรีสุธรรมการสอนภาษาจีน 
2426110403232นางสาวสุดารัตน์ คำเอี่ยมการบัญชี 
2436110403238นางสาวอริสรา อัสดรการบัญชี 
2446010633225นางสาวสุพัตตรา ศรีละพันธ์คณิตศาสตร์ 
2456110083120นายสุธีวัฒน์ ยอดกันยาบุตรศิลปะและการออกแบบ 
2466110512101นายจักรพันธ์ ทองสนิทภาษาญี่ปุ่น 
2476012236217นางสาวพิมชนก รอบรู้การประถมศึกษา 
2486110403213นางสาวธนาพร ชูเศียรการบัญชี 
2496012247117นางสาวเบญจวรรณ มีธรรมภาษาไทย 
2506012247101นายเฉลิมพล นาเวียงภาษาไทย 
2516012247223นางสาววิไลวรรณ ศิลารักษ์ภาษาไทย 
2526012247214นางสาวณัฐชญา กิตยาพันธ์ภาษาไทย 
2536012247103นายพัชรพล เสงี่ยมศักดิ์ภาษาไทย 
2546110106233นางสาวอรอนงค์ แซ่ลิ้มภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
2556012247122นางสาววรรณวิสา ต้นโพธิ์ภาษาไทย 
2566012258202นายจิตติพงษ์ ชินศรีสังคมศึกษา 
2576012236205นางสาวจันทร์จิรา พิมศรีการประถมศึกษา 
2586012258221นางสาวพรนิภา นามปัญญาสังคมศึกษา 
2596010414113นางสาวทิพย์อุบล อุปแก้ววิทยาศาสตร์ 
2606012247221นางสาวรัตนากร อัมภรัตน์ภาษาไทย 
2616010414124นางสาวสิริยาภรณ์ แก้วลอยวิทยาศาสตร์ 
2626012236102นายทินกร ศิริชนะการประถมศึกษา 
2636010414207นางสาวกุสุมา บุญขวางวิทยาศาสตร์ 
2646012236125นางสาวศุภิดา คำพันธ์การประถมศึกษา 
2656112888129นางสาวจิราภรณ์ โพธิวัฒน์นิติศาสตร์ 
2666112888130นางสาวณิชา บุบผานิติศาสตร์ 
2676112888149นางสาวอนิตา ลุนจันทร์นิติศาสตร์ 
2686012236104นางสาวกัญญารัตน์ เจริญสุขการประถมศึกษา 
2696112888140นางสาวศิริญญา สายแม้นนิติศาสตร์ 
2706112888125นายศักดา อุดทานิติศาสตร์ 
2716012258106นายบัญชาพล ใยแสงสังคมศึกษา 
2726012258109นายสกลรัตน์ แก้วไพรวันสังคมศึกษา 
2736012258122นางสาวลลิตา แก้วกัณหาสังคมศึกษา 
2746012258115นางสาวจุฬารัตน์ เครือมาศสังคมศึกษา 
2756012258124นางสาวศศิธร สำนวนสังคมศึกษา 
2766012258110นายอธิวัฒน์ จันเจือสังคมศึกษา 
2776012258103นายจิระเดช ทองเกิดสังคมศึกษา 
2786012258108นายวิสสุตพล ศรีอินทร์สังคมศึกษา 
2796112888127นางสาวกัญญารัตน์ ไชยนิลนิติศาสตร์ 
2806112888146นางสาวสุภัค ศรีละพรมนิติศาสตร์ 
2816112888137นางสาวพรพรรณ จันทะจิตต์นิติศาสตร์ 
2826012236229นางสาวอัจจิรา ภูษาคำการประถมศึกษา 
2836112888142นางสาวศิรินธร คงทนนิติศาสตร์ 
2846112888144นางสาวสุจิตตรา สนคุ้มนิติศาสตร์ 
2856112888101นายกรเดช นามโคตรนิติศาสตร์ 
2866112888131นางสาวธมนวรรณ จันทร์พูลนิติศาสตร์ 
2876012236119นางสาวมยุรดา กลมสินธิ์การประถมศึกษา 
2886012236117นางสาวพัชรพร มณีจันทร์การประถมศึกษา 
2896012236120นางสาวรัชนีกร จินาการประถมศึกษา 
2906012236112นางสาวบรรณสตรี โวหารการประถมศึกษา 
2916012258206นายประวิทย์ อ้อยบำรุงสังคมศึกษา 
2926012258107นายพิชิตชัย ศิวินัยสังคมศึกษา 
2936012236115นางสาวปิยพร หัวคำการประถมศึกษา 
2946012258213นางสาวคัทรีน่า ประทุมวงค์สังคมศึกษา 
2956012258209นายอดิศักดิ์ องอาจสังคมศึกษา 
2966012258208นายศิวกร อร่ามเรืองสังคมศึกษา 
2976012258217นางสาวณัฐกานต์ คันศรสังคมศึกษา 
2986012258120นางสาวธิดารัตน์ พิมผุยสังคมศึกษา 
2996012258216นางสาวชลิดา ทองปัญญาสังคมศึกษา 
3006012258204นายชัยสิทธิ์ แก้วโสภาสังคมศึกษา 
3016012258118นางสาวณัฐนรี ปาวะรีสังคมศึกษา 
3026012258212นางสาวกนกวรรณ ทิพย์รักษ์สังคมศึกษา 
3036012258119นางสาวทัศนีย์ ศรีราทีสังคมศึกษา 
3046012258231นางสาวอภิชญา เหรียญทองสังคมศึกษา 
3056012258128นางสาวสุริสา จันดีสังคมศึกษา 
3066012258223นางสาวศรัญญา โพธิ์กระสังข์สังคมศึกษา 
3076012258220นางสาวนิภาพร ขันคำสังคมศึกษา 
3086012258126นางสาวสุทธิดา สุจันทาสังคมศึกษา 
3096012258210นายอรรถพล คำโฮมสังคมศึกษา 
3106012258116นางสาวชลธิชา มั่นคงสังคมศึกษา 
3116012258228นางสาวอมรทิพย์ พลศักดิ์สังคมศึกษา 
3126012258211นางสาวกนกกาญจน์ แก้วสมุทร์สังคมศึกษา 
3136012258114นางสาวจุฑาทิพย์ ลุมาศสังคมศึกษา 
3146012236122นางสาววรีภรณ์ บูระพาการประถมศึกษา 
3156012258224นางสาวศิริลักษ์ สืบสัตย์สังคมศึกษา 
3166012258215นางสาวชลดา ชัยนามสังคมศึกษา 
3176012258226นางสาวสุทารัตน์ นามวงษ์สังคมศึกษา 
3186112888150นางสาวพิยดา รักผลดีนิติศาสตร์ 
3196112888147นางสาวสุภาภรณ์ จันทร์เพ็งนิติศาสตร์ 
3206112888152นางสาวทิวาภรณ์ พลภัคดีนิติศาสตร์ 
3216112888141นางสาวศิริทิพย์ ชาติมนตรีนิติศาสตร์ 
3226110403326นางสาววรวิวัลย์ บุดดีการบัญชี 
3236012236113นางสาวเบญจมาศ ผิวทองการประถมศึกษา 
3246012236216นางสาวพรปทุมรัตน์ สุขสานต์การประถมศึกษา 
3256012236207นางสาวจุฬารัตน์ สุนันทาการประถมศึกษา 
3266012236201นายทศพล ทองอร่ามการประถมศึกษา 
3276012236208นางสาวฐิตินันท์ มั่นยืนการประถมศึกษา 
3286012236111นางสาวนฤมล แก้วพวงการประถมศึกษา 
3296012236223นางสาวสุทธิดา สักกุนีการประถมศึกษา 
3306012236107นางสาวจุฑารัตน์ บุสภาคการประถมศึกษา 
3316112888120นายวรพล ขุนโทนนิติศาสตร์ 
3326012258130นางสาวอารียา ศรีบัวบาลสังคมศึกษา 
3336012236225นางสาวสุภาพร ผาดีการประถมศึกษา 
3346012236118นางสาวพิไลวรรณ แก้วเขียวการประถมศึกษา 
3356112888106นายฐิติรัตน์ โนนน้อยนิติศาสตร์ 
3366012236221นางสาววราภรณ์ สุระพลการประถมศึกษา 
3376110512123นายพัชรพล ไชยสนามภาษาญี่ปุ่น 
3386110512103นายปฏิพล แสงสกุลภาษาญี่ปุ่น 
3396110403104นางสาวกรรณิการ์ อสิพงษ์การบัญชี 
3406012258205นายนพกร สายคำกองสังคมศึกษา 
3416112866219นางสาวปริศนา สังสะเกตุรัฐประศาสนศาสตร์ 
3426110512112นางสาวพรศิริ บุญเฮ้าภาษาญี่ปุ่น 
3436112888124นายศักดา โทชาตินิติศาสตร์ 
3446112866216นางสาวนฤภร แสงสุริย์รัฐประศาสนศาสตร์ 
3456112888107นายณัฐพงค์ รินตันนิติศาสตร์ 
3466112888133นายบัณฑิต สาริกุลนิติศาสตร์ 
3476112888108นายถิรยุทธ นันทะสารนิติศาสตร์ 
3486110512124นางสาวสุทธิราพร ต้นโพธิ์ภาษาญี่ปุ่น 
3496112888118นายเริงศักดิ์ ศิริชนะนิติศาสตร์ 
3506112888111นายธีรภัทร์ ศรีรุ่งเรืองนิติศาสตร์ 
3516012236231นางสาวรัชนีกร หงษ์มณีการประถมศึกษา 
3526012236230นางสาวอำไพพร จงรักษ์การประถมศึกษา 
3536012236105นางสาวจันญาเรศ ธรรมพรการประถมศึกษา 
3546012236108นางสาวเจนจิรา เรืองคำการประถมศึกษา 
3556012236127นางสาวหงษ์ธิวากร พันธ์แก่นการประถมศึกษา 
3566012236123นางสาวสุดารัตน์ โสระมัครการประถมศึกษา 
3576012236203นางสาวกนกพร ทาลาการประถมศึกษา 
3586012236210นางสาวธมลวรรณ สายสุวรรณการประถมศึกษา 
3596112888145นางสาวสุพัตรา สิงห์โตนิติศาสตร์ 
3606012236212นางสาวบุษบง เพียรใจการประถมศึกษา 
3616112888138นางสาวรุ่งนภา ศิริมานพนิติศาสตร์ 
3626012236206นางสาวจิราภรณ์ จำปาจูมการประถมศึกษา 
3636112888115นายบรรพต นาจำปานิติศาสตร์ 
3646112888123นายวีรสิทธิ์ พันหลานิติศาสตร์ 
3656110512102นายธนู คำศรีภาษาญี่ปุ่น 
3666110512119นางสาววันทนา กะตะศิลาภาษาญี่ปุ่น 
3676112888143นางสาวสกุลรัตน์ ศรีผุยนิติศาสตร์ 
3686010414116นางสาวพัฒนาพร ระยับศรีวิทยาศาสตร์ 
3696110512122นางสาวอรอนงค์ แก้วธานีภาษาญี่ปุ่น 
3706112888148นางสาวสุรภัทร์ พิมพ์พัฒน์นิติศาสตร์ 
3716112888135นางสาวปรียานุช พันธเสนนิติศาสตร์ 
3726112888134นางสาวบุญถม อุ่นใจนิติศาสตร์ 
3736010414204นายอภิสิทธิ์ ทุมดวงวิทยาศาสตร์ 
3746112866131นายสุพัตรา โพธิ์สารรัฐประศาสนศาสตร์ 
3756112888102นายกฤษณะ คำโสภานิติศาสตร์ 
3766112888121นายวรวุฒิ บัวจันทร์นิติศาสตร์ 
3776110512105นางสาวกาญจนา ใจเพ็งภาษาญี่ปุ่น 
3786112888122นายวีรกร เรืองฤทธิ์นิติศาสตร์ 
3796112888136นางสาวพรพรรณ แก้วนิลนิติศาสตร์ 
3806112888153นายปฏิพัทธ์ เกษศิรินิติศาสตร์ 
3816112888139นางสาวศศินา มะโนนิติศาสตร์ 
3826110512109นางสาวนวินดา วงเวียนภาษาญี่ปุ่น 
3836110512111นางสาวผกามาศ บุญละอองภาษาญี่ปุ่น 
3846110512121นางสาวอรปรียา เข็มทองภาษาญี่ปุ่น 
3856110512108นางสาวชัชรินทร์ โถทองภาษาญี่ปุ่น 
3866112866122นางสาวมลฑวดี นนทพรมรัฐประศาสนศาสตร์ 
3876110403302นายพันธกานต์ พัฒนะราชการบัญชี 
3886110094148นางสาวสุพัตรา พรมประดิษฐ์การท่องเที่ยวและการโรงแรม 
3896012236121นางสาววรลักษณ์ ไกรรามการประถมศึกษา 
3906110094111นางสาวกรกมล ทับทิมไสย์การท่องเที่ยวและการโรงแรม 
3916112866204นายเทพไท ศรีนามรัฐประศาสนศาสตร์ 
3926112213103นางสาวกนกพร ชมภูพานการจัดการ 
3936110094155นายกรวรินทร์ แก้วลอยการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
3946112866133นายนายธีรยุทธ พันธุชาติรัฐประศาสนศาสตร์ 
3956110094109นายเอกลักษ์ ฟักปัญญาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
3966110094152นางสาววราภรณ์ คำสวาสดิ์การท่องเที่ยวและการโรงแรม 
3976112866111นางสาวกรศิริ ดวงศรีรัฐประศาสนศาสตร์ 
3986012721204นางสาวชนิภรณ์ ไชยสารการศึกษาปฐมวัย 
3996012236204นางสาวกิ่งแก้ว พิมโคตรการประถมศึกษา 
4006012236101นายกัญจน์วรา มูลจิตร์การประถมศึกษา 
4016012236209นางสาวดวงฤทัย กณารักษ์การประถมศึกษา 
4026012236222นางสาวศรีสุดา ไชยภาการประถมศึกษา 
4036112888155นางสาวธิติมา พงษ์นามนิติศาสตร์ 
4046012236224นางสาวสุธาสินี โสดีการประถมศึกษา 
4056012236114นางสาวประภัสสร บุญส่งการประถมศึกษา 
4066012236116นางสาวผ่องนภา กุลศิริการประถมศึกษา 
4076012236215นางสาวปิยะพร หม่องคำทิการประถมศึกษา 
4086012236213นางสาวเบญจวรรณ มุ่งหมายการประถมศึกษา 
4096012236220นางสาวรัชนีกร วังสำเภาการประถมศึกษา 
4106012236214นางสาวปวีณา ทองบุญการประถมศึกษา 
4116110403239นางสาวอัจฉรา บุตรเสมียนการบัญชี 
4126110403234นางสาวสุพัตรา พุทธาสมศรีการบัญชี 
4136010414130นางสาวอาภัสรา เพียงตาวิทยาศาสตร์ 
4146010633212นางสาวณัฐวดี ประดาคณิตศาสตร์ 
4156010633207นางสาวกัลยารัตน์ จันทร์เสนคณิตศาสตร์ 
4166210048148นางสาววิชุดา สุภาจันทร์วิทยาศาสตร์การกีฬา 
4176110403201นายณรงค์ชัย เสนาจการบัญชี 
4186210048143นางสาวนิภาพร ไชยโคตรวิทยาศาสตร์การกีฬา 
4196210048162นางสาวธนิตา พรมชุลีวิทยาศาสตร์การกีฬา 
4206010414127นางสาวสุภาพร ทองศรีวิทยาศาสตร์ 
4216012236218นางสาวภานุการ ดีสินธุ์การประถมศึกษา 
4226110403208นางสาวชมภู่ บุญเจียมการบัญชี 
4236010633109นางสาวจิราพร มะเดื่อคณิตศาสตร์ 
4246010079205นายทินภัทร ทองจำปาดนตรีศึกษา 
4256012258131นางสาวอุบลวรรณ แก่นอ้วนสังคมศึกษา 
4266210048110นายดนัยฤทธิ์ รังกระโทกวิทยาศาสตร์การกีฬา 
4276210048118นายนาวิน เกาะม่วงวิทยาศาสตร์การกีฬา 
4286012258117นางสาวณัชธิดา กำพุธสังคมศึกษา 
4296210048144นางสาวประภัทร์ รัตนาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
4306210048120นายพัทธดนย์ ประสพศิลป์วิทยาศาสตร์การกีฬา 
4316210048141นางสาวเจนจิรา แสนศรีวิทยาศาสตร์การกีฬา 
4326210048135นายอดุลย์ บุญรักษาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
4336210048108นายณัฐพงศ์ จันทองวิทยาศาสตร์การกีฬา 
4346210048129นายศรยุทธ บรรจงปรุวิทยาศาสตร์การกีฬา 
4356210048145นางสาวปริชาติ แก่นจันทร์วิทยาศาสตร์การกีฬา 
4366210048157นายฐิติวัฒน์ สิมมาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
4376210048131นายสัตตรัตน์ แพงศรีวิทยาศาสตร์การกีฬา 
4386210048105นายชัชพงศ์ ประทุมทองวิทยาศาสตร์การกีฬา 
4396210048109นายณัฐพงษ์ ศรีบุญเรืองวิทยาศาสตร์การกีฬา 
4406210048128นายวิรุจ ป้องกันวิทยาศาสตร์การกีฬา 
4416210048132นายสิทธิศักดิ์ บุราไกรวิทยาศาสตร์การกีฬา 
4426210048147นางสาวพิมลรัศมี โพธิ์อุดมวิทยาศาสตร์การกีฬา 
4436110403206นางสาวจารุวรรณ จันทร์สุขการบัญชี 
4446210048150นางสังสรรค์ อุ่นเรือนวิทยาศาสตร์การกีฬา 
4456110403209นางสาวชื่นนภา วรรณประภาการบัญชี 
4466210048103นาย กิติศักดิ์ สีสาลีวิทยาศาสตร์การกีฬา 
4476210048119นายพชิตการณ์ โรจน์วณิชชากรวิทยาศาสตร์การกีฬา 
4486210048137นายอภิเชษฐ์ ใสกระจ่างวิทยาศาสตร์การกีฬา 
4496210048155นางสาวอุลัยวรรณ ไกรเพ็ชรวิทยาศาสตร์การกีฬา 
4506012258127นางสาวสุนิสา มาสงค์สังคมศึกษา 
4516012258129นางสาวอรัญญา กุก่องสังคมศึกษา 
4526210048161นางสาวSREYLAK KOUNวิทยาศาสตร์การกีฬา 
4536210048124นายรชฏ สีหะวงษ์วิทยาศาสตร์การกีฬา 
4546012258125นางสาวศุภลักษ์ขณา ภาพเทียมสังคมศึกษา 
4556210048140นางสาวกัญญารัตน์ อ่อนศรีวิทยาศาสตร์การกีฬา 
4566012258113นางสาวกุลสตรี บุรกรณ์สังคมศึกษา 
4576210048152นางสาวอรอนงค์ กันยามาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
4586012236228นางสาวอภิญญา สายคำภาการประถมศึกษา 
4596210048123นายภูธเนศ แสงสุวรรณวิทยาศาสตร์การกีฬา 
4606010633118นางสาวรัตนวลี สุทธิกุลคณิตศาสตร์ 
4616012258229นางสาวอรัญญา ใจเพ็ชรสังคมศึกษา 
4626012258218นางสาวณัฐวงศ์ เมืองจันทร์สังคมศึกษา 
4636012258230นางสาวอิสราภรณ์ พวงเกษสังคมศึกษา 
4646012258225นางสาวสายธาร พันธ์แก่นสังคมศึกษา 
4656012258227นางสาวสุพรรณี ศรีหจันทร์สังคมศึกษา 
4666012258219นางสาวธนิตา ทองมนต์สังคมศึกษา 
4676010633222นางสาวสรัญญา สายโสมคณิตศาสตร์ 
4686012721209นางสาวทิพวรรณ เอื้อสามาลย์การศึกษาปฐมวัย 
4696012721104นางสาวจิรพรรณ แก้วธรรมการศึกษาปฐมวัย 
4706012721126นางสาวสุธิดา กาทองการศึกษาปฐมวัย 
4716012721102นางสาวขวัญแก้ว ศรีสวัสดิ์การศึกษาปฐมวัย 
4726012721111นางสาวนันทิยา สุวรรณการศึกษาปฐมวัย 
4736012721105นางสาวชลธิชา เรียมทองการศึกษาปฐมวัย 
4746012721213นางสาวปริตา วรรณเเก้วการศึกษาปฐมวัย 
4756012721216นางสาวฟองจันทร์ ทวีชัยการศึกษาปฐมวัย 
4766012721202นางสาวจันทมณี ศรีภักดิ์การศึกษาปฐมวัย 
4776012721206สิบเอกหญิงญาดา แดงเกลี้ยงการศึกษาปฐมวัย 
4786012721201นางสาวขนิษฐา เชื้อไชยการศึกษาปฐมวัย 
4796010633114นางสาวธนพร พรมดีคณิตศาสตร์ 
4806012721103นางสาวจิตรวรรณ สิริการศึกษาปฐมวัย 
4816012721225นางสาวสุทธิวรรณ คำแพงการศึกษาปฐมวัย 
4826012721228นางสาวสุวรรณี พรมชัยการศึกษาปฐมวัย 
4836012721120นางสาวเย็นฤดี โยธีการศึกษาปฐมวัย 
4846012721113นางสาวปภาวดี ส่งสุขการศึกษาปฐมวัย 
4856012721230นางสาวอลิตา ใจทนการศึกษาปฐมวัย 
4866012721223นางสาวศิริประภา กองแก้วการศึกษาปฐมวัย 
4876012721110นางสาวธัญญารัตน์ เดชบุรัมย์การศึกษาปฐมวัย 
4886012721229นางสาวอรัญญา คงคาหลวงการศึกษาปฐมวัย 
4896012721109นางสาวเต็มจิตร โพธิ์ศรีการศึกษาปฐมวัย 
4906012721118นางสาวภัทราวรรณ บุญตาการศึกษาปฐมวัย 
4916012721203นางสาวจิตรวี เเสนสีแก้วการศึกษาปฐมวัย 
4926012721112นางสาวนุชจรินทร์ บุทธนาการศึกษาปฐมวัย 
4936012721131นางสาวอาริสา เสาเวียงการศึกษาปฐมวัย 
4946012721214นางสาวพรรณนิดา ภาระการศึกษาปฐมวัย 
4956012247228นางสาว อภิญญา ขอกลางภาษาไทย 
4966012247124นางสาวศิริลักษณ์ คำแสนภาษาไทย 
4976012247204นายศักดิ์สิทธิ์ ดาวเรืองภาษาไทย 
4986012247128นางสาวอนงค์นาถ บุญกู่ภาษาไทย 
4996012247113นางสาวฐาปณีย์ สุขต้นภาษาไทย 
5006012247216นางสาวนุชนารถ พาหาภาษาไทย 
5016012247208นางสาวกัลญารัตน์ คณะนาภาษาไทย 
5026012247209นางสาวขนิษฐา แสงเนตรภาษาไทย 
5036012247102นายธนากร สาลีภาษาไทย 
5046012236106นางสาวจันทร์จิราพร น้อยมิ่งการประถมศึกษา 
5056012247121นางสาวมลฤดี ไชยโชติภาษาไทย 
5066012247129นางสาวอัญชุลีมาศ สมบูรณ์บุตรภาษาไทย 
5076010079215นายสองเมือง ใจสว่างดนตรีศึกษา 
5086110403128นางสาววันวิสา ดอกโศกการบัญชี 
5096012247120นางสาวเพชราพร บุญจั้งภาษาไทย 
5106012236110นางสาวทิพวรรณ แสนทวีสุขการประถมศึกษา 
5116012247224นางสาวสใบทอง จำใบภาษาไทย 
5126012247123นางสาววราลี บึงไกรภาษาไทย 
5136012247227นางสาวเสาวลักษณ์ อุตม์ทองภาษาไทย 
5146012247111นางสาวจิราวรรณ โพธิ์ขาวภาษาไทย 
5156012247222นางสาววราภรณ์ สิงห์สุดภาษาไทย 
5166012247219นางสาวพนิตา ยศดีภาษาไทย 
5176012247104นายวิษณุ รุ่งเรืองภาษาไทย 
5186012247110นางสาวจิรประภา สารสิทธิ์ภาษาไทย 
5196012247119นางสาวปิลันธร สมศักดิ์ภาษาไทย 
5206112213106นางสาวธนัญชนก วรรณวงษ์การจัดการ 
5216012247118นางสาวปาจรีย์ พรมภักดิ์ภาษาไทย 
5226110403134นางสาวสุพรรณี วงเพ็งการบัญชี 
5236012247218นางสาวปานหทัย สมานภาษาไทย 
5246112213119นางสาวปิยะภาพร ทองเพชรการจัดการ 
5256012247205นายสุรศักดิ์ ดงแดงภาษาไทย 
5266112213117นางสาวประภัสสร เจตินัยการจัดการ 
5276112213108นางสาวปภาวรินทร์ ใยคำการจัดการ 
5286012721205นางสาวช่อผกา เงินล้วนการศึกษาปฐมวัย 
5296012721208นางสาวดาวอารี ไชยนะราการศึกษาปฐมวัย 
5306012247210นางสาวจิราวรรณ จิตรวงษ์ภาษาไทย 
5316012247105นายสุทัศน์ คำเสียงภาษาไทย 
5326012247207นางสาวกัญญารัตน์ แก่นวงศ์ษาภาษาไทย 
5336012721117นางสาวภัทราภรณ์ สุภาพการศึกษาปฐมวัย 
5346012721125นางสาวสุจิตรา บุญตาการศึกษาปฐมวัย 
5356010079212นายวีรชัย จึงตระกูลดนตรีศึกษา 
5366012721129นางสาวหิรัญญา แก้วใสย์การศึกษาปฐมวัย 
5376012247202นายพชรดนัย อุปมาภาษาไทย 
5386012247203นายวชิรพันธ์ ศรีสุขาภาษาไทย 
5396012247115นางสาวดวงพร คูณดกภาษาไทย 
5406012247229นางสาวอัฐภิญญา บุญเททิมภาษาไทย 
5416012247116นางสาวนาริตา พรประภาภาษาไทย 
5426012247114นางสาวณัชฌา ทองขาวภาษาไทย 
5436012247212นางสาวเจนจิรา กระดานพลภาษาไทย 
5446012247201นายชนายุ พรหมมิ่งภาษาไทย 
5456012247108นางสาวกัญญารัตน์ จันทะเหลาภาษาไทย 
5466012258121นางสาวปริญญาพร เเก้วคำสังคมศึกษา 
5476012247226นางสาวสุชาวดี ชิณวงศ์ภาษาไทย 
5486010068210นายธีระวัฒน์ ธุสะดีพลศึกษา 
5496010068113นายพอเจตน์ พงษ์จงมิตรพลศึกษา 
5506010068228นางสาวภาวิดา บุญเอิบพลศึกษา 
5516010068231นางสาวสายธาร วงศ์พินิจพลศึกษา 
5526010068226นางสาวธิดาพร ศรีสมบัติพลศึกษา 
5536010068206นายทศพร กัญญาพันธ์พลศึกษา 
5546010068108นายธนวัต อัปกาญจน์พลศึกษา 
5556012721217นางสาวภัทราวดี แสนคำหมื่นการศึกษาปฐมวัย 
5566010068121นายอนาวิน ภาดีพลศึกษา 
5576012721124นางสาวสิดาพร ศรีบุรีการศึกษาปฐมวัย 
5586010068217นายศักดิ์กรินทร์ ยอดทองพลศึกษา 
5596010068220นายโสภณ กล้าฉุนพลศึกษา 
5606010392208นายสุรศักดิ์ อาษาสุขคอมพิวเตอร์ศึกษา 
5616010068230นางสาววรรณา นามทองพลศึกษา 
5626012247130นางสาวอารียา ศรีสิงห์ภาษาไทย 
5636012247131นางสาวสุพัตรา สมานภาษาไทย 
5646010488213นางสาวนภัสวรรณ สุบินยังภาษาอังกฤษ 
5656010488201นายธนพงศ์ สายช่วยภาษาอังกฤษ 
5666010488104นางสาวกฤตยา เมืองรัตน์ภาษาอังกฤษ 
5676110106127นางสาวอรพินท์ บุญมาตย์ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
5686012258105นายธวัชชัย ครองยุทธสังคมศึกษา 
5696010488110นางสาวชลธิชา จำปีภาษาอังกฤษ 
5706010488205นางสาวกานดา สายทองภาษาอังกฤษ 
5716010068229นางสาวรัชนีกร แซ่เฮ้งพลศึกษา 
5726010488228นางสาวอรัญญา สุทาศรีภาษาอังกฤษ 
5736010488209นางสาวชมพูนุช สุริยะกมลภาษาอังกฤษ 
5746010488105นางสาวกาญจนา จำปาดอกภาษาอังกฤษ 
5756110094102นายทิวากร บุตรโทการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
5766110094101นายชัยวัฒน์ สีสวาดการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
5776010068133นางสาวอรณี จันลาชัยพลศึกษา 
5786010633224นางสาวสุดารัตน์ โคตพันธ์คณิตศาสตร์ 
5796010392113นางสาวฐานิกา ไก่แก้วคอมพิวเตอร์ศึกษา 
5806012247126นางสาวสุกานดา การัตน์ภาษาไทย 
5816010633221นางสาวศิรินทรา ขุนาพรมคณิตศาสตร์ 
5826012247220นางสาวมยุรฉัตร พิมพ์สิงห์ภาษาไทย 
5836010068232นางสาวสุวัจณี ทองบ่อพลศึกษา 
5846110106225นางสาวหนึ่งฤทัย แดงงามภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
5856010068227นางสาวปรียาภา นันทวีพลศึกษา 
5866012721227นางสาวสุพิชญา พรหมพิลาการศึกษาปฐมวัย 
5876012247215นางสาวธนาวดี วงษ์ราชภาษาไทย 
5886012236129นางสาวอรอนงค์ จันทิมาลการประถมศึกษา 
5896010633219นางสาววรรณวิษา พันจันดาคณิตศาสตร์ 
5906010633111นางสาวชฎาภา ศิลาวงศ์คณิตศาสตร์ 
5916010633124นางสาวสุกัญญา อินทาคณิตศาสตร์ 
5926010633227นางสาวอัจฉริยา มารศรีคณิตศาสตร์ 
5936010488229นางสาวอาภัสรา พิลาภาษาอังกฤษ 
5946010633229นางสาวอินทิรา ทองติดคณิตศาสตร์ 
5956010392201นายฐานันดร นาคดีคอมพิวเตอร์ศึกษา 
5966010488226นางสาวสุพัตรา บุญศิริภาษาอังกฤษ 
5976010488124นางสาววารุณี บุญเกิ่งภาษาอังกฤษ 
5986010488118นางสาวพชรวรรณ ธรรมวันนาภาษาอังกฤษ 
5996010068110นายธวัชชัย พวงศรีพลศึกษา 
6006010068120นายสุริยา วงศ์ศรีพลศึกษา 
6016010488212นางสาวธนาภรณ์ เศษบุญภาษาอังกฤษ 
6026010488126นางสาวสุธิตา ศรีจันทร์ภาษาอังกฤษ 
6036010488203นายวาริช ศรีเมืองภาษาอังกฤษ 
6046012247109นางสาวเกษมณี ประทุมวงค์ภาษาไทย 
6056012247225นางสาวสลิลทิพย์ ศรีโพธิ์ภาษาไทย 
6066110083102นายกุลหิรัญ ชายกลางศิลปะและการออกแบบ 
6076010488111นางสาวณปภัช พัดบุบผาภาษาอังกฤษ 
6086010068124นางสาวชลธิชา จ่าพุลีพลศึกษา 
6096012247127นางสาวสุดารัตน์ โสสอนภาษาไทย 
6106010068131นางสาวศิรินท์ญา จันทสิทธิ์พลศึกษา 
6116010488116นางสาวบุณยอร สายเพ็ชรภาษาอังกฤษ 
6126010392120นางสาวมาลินี ทวีชาติคอมพิวเตอร์ศึกษา 
6136012247206นางสาวกชกร คำชัยภาษาไทย 
6146010488103นายปิยะณัฐ สถานพงษ์ภาษาอังกฤษ 
6156110094118นางสาวณัฐธิดา สุปะติการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
6166110094140นางสาวอรนัท รานุสัตย์การท่องเที่ยวและการโรงแรม 
6176110226249นางสาวศศิธร ดังก้องรัฐศาสตร์ 
6186010068223นางสาวขนิษฐา รุ่งแสงพลศึกษา 
6196010488217นางสาวพจมาน พิงพวยภาษาอังกฤษ 
6206010068117นายวัชรัญ พันศิริพลศึกษา 
6216010068215นายรุ่งสุริยา สมสร้างพลศึกษา 
6226010068118นายศักดิ์ดา ดวงเสนาะพลศึกษา 
6236010068119นายสิทธิชัย คำไชยพลศึกษา 
6246010068211นายนิติภัทร คันศรพลศึกษา 
6256010068214นายภานุพงศ์ บุญยิ่งพลศึกษา 
6266010488214นางสาวนันทวัลย์ ทูลศิลป์์ภาษาอังกฤษ 
6276010488204นางสาวกัญญารัตน์ มณีปรุภาษาอังกฤษ 
6286010068129นางสาวมาริสา ไชยปัญญาพลศึกษา 
6296010488215นางสาวบัวแก้ว สมหวังภาษาอังกฤษ 
6306010068115นายภานุพงศ์ บุญสาลีพลศึกษา 
6316010068109นายธนากร มูลมณีพลศึกษา 
6326010068203นายณรงค์ศักดิ์ จันทร์เพ็งพลศึกษา 
6336010488128นางสาวอรปรียา บุญอ้อมภาษาอังกฤษ 
6346010488114นางสาวนัทธ์ชนัน สายสินภาษาอังกฤษ 
6356010488210นางสาวณฐมน บุญชูวิสิฐภาษาอังกฤษ 
6366010633125นางสาวสุธิณี กตะศิลาคณิตศาสตร์ 
6376010068107นายทศพร ทองคำพลศึกษา 
6386010068102นายจักรพล โพธิจักรพลศึกษา 
6396010488106นางสาวกิ่งกาญจน์ เทาศิริภาษาอังกฤษ 
6406010488129นางสาวอัฐภิญญา อนันต์ภาษาอังกฤษ 
6416012247213นางสาวฐิติยา ศรีดาวภาษาไทย 
6426012247217นางสาวปนัดดา ปรือปรักภาษาไทย 
6436010068103นายโชคทวี พรมบุตรพลศึกษา 
6446010488230นางสาวอิงฟ้า คำแปลภาษาอังกฤษ 
6456010488207นางสาวจิรัชญา สุขตะภาษาอังกฤษ 
6466010414208นางสาวเกศราพร บรรเทาวิทยาศาสตร์ 
6476012247211นางสาวจุฬาภรณ์ ละมูลภาษาไทย 
6486010414111นางสาวจุฬาภรณ์ หังโสวิทยาศาสตร์ 
6496010414217นางสาวเพ็ญจันทร์ สถานพงษ์วิทยาศาสตร์ 
6506010414230นางสาวอุไรวรรณ จันทร์ทงวิทยาศาสตร์ 
6516010414220นางสาวลลิตา ยาหอมวิทยาศาสตร์ 
6526010414115นางสาวปรียา ชื่นใจวิทยาศาสตร์ 
6536010488227นางสาวอภัสนันท์ ศรีปัญญาภาษาอังกฤษ 
6546010414114นางสาวบุษบา อินทาวิทยาศาสตร์ 
6556010414105นายอัครชัย ลาลุนวิทยาศาสตร์ 
6566010414125นางสาวสุธิดา ชมภูประเภทวิทยาศาสตร์ 
6576010414102นายประภาส คำวิเศษวิทยาศาสตร์ 
6586010414209นางสาวจิราภรณ์ ใจทองวิทยาศาสตร์ 
6596010414126นางสาวสุนิสา สำเภาวิทยาศาสตร์ 
6606010068126นางสาวธนศิริ พิมสารพลศึกษา 
6616010414121นางสาววนาลี เสียงเพราะวิทยาศาสตร์ 
6626010488221นางสาวมิ่งขวัญ พวงคตภาษาอังกฤษ 
6636010068104นายณัฐธนกรณ์ โคตุทาพลศึกษา 
6646010414223นางสาวสาลินี ลำดวนวิทยาศาสตร์ 
6656010079220นางสาวกัญญารัตน์ แซ่โจวดนตรีศึกษา 
6666010488108นางสาวจิราพร รัตนวันภาษาอังกฤษ 
6676010488225นางสาวสุชาดา อนุราภาษาอังกฤษ 
6686010079224นางสาวศิริรัตน์ พันธ์ศิริดนตรีศึกษา 
6696010079122นางสาวนุชฎา เขมรทองดนตรีศึกษา 
6706010079211นายวายุพงษ์ บุญทมดนตรีศึกษา 
6716010068127นางสาวเบญจมาศ คงยิ่งพลศึกษา 
6726010414206นางสาวกนกอร ประเสริฐสังข์วิทยาศาสตร์ 
6736012721210นางสาวธิดารัตน์ บริบูรณ์การศึกษาปฐมวัย 
6746012721116นางสาวพิชชาอร เกาะประทุมการศึกษาปฐมวัย 
6756012721101นางสาวกุลสตรี สายบุตรการศึกษาปฐมวัย 
6766012721226นางสาวสุนิษา พิมพาวัตรการศึกษาปฐมวัย 
6776012721119นางสาวภิรมย์พร ไชยวรรณการศึกษาปฐมวัย 
6786010488224นางสาววิลาวัณย์ หงษาภาษาอังกฤษ 
6796010488220นางสาวภาวรินทร์ อ่อนสะอาดภาษาอังกฤษ 
6806010068125นางสาวณิชชาภัทร พันธเสนพลศึกษา 
6816010068114นายภัทรพล ใจเก่งดีพลศึกษา 
6826010414103นายฤทธิเกียรติ พัตรภักดิ์วิทยาศาสตร์ 
6836010068128นางสาวพัชรี เผืองบุญพลศึกษา 
6846010068130นางสาวรัตนาภรณ์ วงษ์ทองพลศึกษา 
6856110403233นางสาวสุนิชา หนุนวงศ์การบัญชี 
6866010488208นางสาวจิราภา วงษ์ขันธ์ภาษาอังกฤษ 
6876012236130นางสาวอารีรัตน์ โสภาลีการประถมศึกษา 
6886010488219นางสาวพิศมัย อุปสุขภาษาอังกฤษ 
6896010414201นายธวัชชัย พรมเหลาวิทยาศาสตร์ 
6906012258201นายกิตติศักดิ์ แหวนเงินสังคมศึกษา 
6916010414110นางสาวจีรพร ศรีใสวิทยาศาสตร์ 
6926010068112นายบุญยฤทธิ์ อมรวิศิษฏ์พลศึกษา 
6936010068208นายธนศักดิ์ วงษ์ขันธ์พลศึกษา 
6946010414129นางสาวอังคณา กันนิดาวิทยาศาสตร์ 
6956012236124นางสาวสุทานันท์ ลอยแก้วการประถมศึกษา 
6966110403309นางสาวชุติกาญจน์ มั่นชาติการบัญชี 
6976110403304นางสาวกัญทิมา แสนพลการบัญชี 
6986110403341นางสาวอุไรพร วัตธรรมนัดการบัญชี 
6996110403329นางสาวศรีอุบล น้อยหาญการบัญชี 
7006110403338นางสาวอริสา มุระดาการบัญชี 
7016110403335นางสาวสุภาภรณ์ วงค์พินิจการบัญชี 
7026110403323นางสาวรดา พันธ์ปลาการบัญชี 
7036110403301นายถาม์พร บุญเล่ห์การบัญชี 
7046010392212นางสาวชลลดา นางวงษ์คอมพิวเตอร์ศึกษา 
7056010488117นางสาวผุสรัตน์ นัทธีภาษาอังกฤษ 
7066010488119นางสาวพัชริดา พรหมจันทร์ภาษาอังกฤษ 
7076010488222นางสาวลัดดาวัลย์ กันตรงภาษาอังกฤษ 
7086010488127นางสาวสุภาณี งามศิริภาษาอังกฤษ 
7096010488125นางสาวศุภาวรรณ ใจดีภาษาอังกฤษ 
7106010488122นางสาวรสสุคนธ์ วงศ์เศรษฐภาษาอังกฤษ 
7116010488130นางสาวสุพัตรา กาวันภาษาอังกฤษ 
7126210048238นายอัครพนธ์ ขวัญนาควิทยาศาสตร์การกีฬา 
7136010068221นายอภิลักษณ์ แก้วสีใสพลศึกษา 
7146012236227นางสาวอภิญญา เทียมทัศการประถมศึกษา 
7156010488115นางสาวนิชามล สังฆะพรหมภาษาอังกฤษ 
7166010488113นางสาวธิติยา แก้วพาปราบภาษาอังกฤษ 
7176010068216นายวรวุฒิ สุขทำพลศึกษา 
7186012721114นางสาวปิยากร ประโคทานังการศึกษาปฐมวัย 
7196012721219นางสาวยุวรรณดา มากดีการศึกษาปฐมวัย 
7206012721215นางสาวพรสุดา บุญวิไลการศึกษาปฐมวัย 
7216010488218นางสาวพัชริดา ดีใจภาษาอังกฤษ 
7226010488223นางสาววัชราภรณ์ พุทธานุภาษาอังกฤษ 
7236010488121นางสาวมาริอันเน ชิรูด์ภาษาอังกฤษ 
7246110083106นายสุรัตน์ พันธ์มะลีศิลปะและการออกแบบ 
7256010079221นางสาวณัฐติยา เจริญศรีดนตรีศึกษา 
7266010488216นางสาวปรียา พรรณาภาษาอังกฤษ 
7276010079121นางสาวจิตนาการ มาตหวังดนตรีศึกษา 
7286010079124นางสาวศิรภัษ ระวังชนม์ดนตรีศึกษา 
7296012236109นางสาวดลณภัค บุญเลาะการประถมศึกษา 
7306010079118นายอนิวัฒน์ อินทนูดนตรีศึกษา 


---
โทรศัพท์---