ลำดับรหัสประจำตัวคำนำหน้าชื่อ-สกุล(TH)ชื่อสกุล(EN)สาขาสถานะ
15912247112นางสาวอินธุอร ศรีพรมMiss Inthuaon Sripromภาษาไทย 
25910414108นางสาวศิริรุ่ง กองทรัพย์MISS SIRIRUNG KONGSUPวิทยาศาสตร์ 
35912721126นางสาวสุปรียา งามแสงMISS SUPREEYA NGAMSANGการศึกษาปฐมวัย 
45912258310นายณัฐนันท์ มีแก้วMr. Nattanan Meekeawสังคมศึกษา 
55912247233นางสาวกิติยา คงศิลาMiss Kitiya Kongsilaภาษาไทย 
65910414122นางสาวธัญวรัชต์ ศรีโกศลMISS THANWARAT SRIKOSONวิทยาศาสตร์ 
75912236118นางสาวประภาพร ใจดีMISS PRAPHAPORN JAIDEEการประถมศึกษา 
85912258301นางสาวสกลวรรณ อ่อนทรวงMiss.sakonwan onsuangสังคมศึกษา 
95912236115นางสาวจิรารัตน์ แสนคำMISS JIRARAT SAENKHAMการประถมศึกษา 
105912721127นางสาวเกษราภรณ์ ดวงแก้วMiss.Ketsaraporn Duangkaewการศึกษาปฐมวัย 
115912258314นางสาวนิภาพร คณาพัฒน์Miss Nipaporn Kanapatสังคมศึกษา 
125912258303นางสาววรางคณา เฮ้งเจริญMiss.Warangkana Hengjaroenสังคมศึกษา 
135910414333นางสาวพรวิภา ร่มแก้วMiss Pornwipa Romkaewวิทยาศาสตร์ 
145912721114นางสาวธิดารัตน์ หนันคำจรMiss.Thidarat Nankhamchon การศึกษาปฐมวัย 
155912236130นางสาวอรุโณทัย บุญประชมMiss Arunothai Boonprachomการประถมศึกษา 
165912258134นายเจตน์ ศิลาวงศ์MR JET SILAWONGสังคมศึกษา 
175910633119นางสาวอรญา บุตรตะMISS ORAYA BOODTAคณิตศาสตร์ 
185910633211นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีกุลMiss Saowalak Srikulคณิตศาสตร์ 
195910488302นางสาวณัฐฐินันท์ ชิณพันธ์MISS NATTHINAN CHINNAPANภาษาอังกฤษ 
205912236325นางสาวปริศนา ประทานMiss Prissana Prathanการประถมศึกษา 
215910488331นายณรงค์กร สุพรมMr.Narongkorn Supromภาษาอังกฤษ 
225912721125นางสาวจิราวรรณ สำโรงแสงMiss.Jirawan Samrongsangการศึกษาปฐมวัย 
235910488318นายณรงค์ฤทธิ์ นีระมนต์MR. NARONGRIT NEERAMONภาษาอังกฤษ 
245912236310นางสาวศรัญญา สุขศรีMiss Saranya Suksriการประถมศึกษา 
255912247123นางสาวพัชริดา ชารีกุลMiss Phatcharida Charikunภาษาไทย 
265910633109นางสาวอรพรรณ จันชาดาMiss Orapan Janchadaคณิตศาสตร์ 
275910633124นางสาวจันจิรา ไชยโชติMiss Chanchira Chaiyachotคณิตศาสตร์ 
285910414131นายธีรภัทร นนท์ศิลาMr. Terapat Nonsila วิทยาศาสตร์ 
295910488127นางสาวศศิวิมล เสาสาMiss Sasiwimon Saosaภาษาอังกฤษ 
305910633127นางสาวจิราพร สีหาพงษ์Miss Jiraporn Seehaphongคณิตศาสตร์ 
315910414116นายณัชพล มะลิวัลย์Mr.Nutchapon Maliwanวิทยาศาสตร์ 
325912247207นางสาวนางสาวประภัสสร บัวเมืองMiss Prapatsorn Buamueng ภาษาไทย 
335910488107นางสาววิลาวัณย์ สีหาMiss Wilawan Seehaภาษาอังกฤษ 
345912247121นางสาวกฤติยา แสงฉายMiss Gidtiya Saengchaiภาษาไทย 
355910414109นายธนะวัฒน์ เกษเพชรMr. Thanawat Ketphetวิทยาศาสตร์ 
365910488203นางสาวมณฑิฌา ธรรมนิยมMiss Monthicha Thamniyomภาษาอังกฤษ 
375910414232นางสาวอัญชญา จันทีmiss anchcaya janteeวิทยาศาสตร์ 
385912258330นายณัฐวัฒน์ บำเพ็ญMr.Nuttawat Bamphenสังคมศึกษา 
395912258333นายนายชัยชาญ กลางนาMr.Chaichan Glangnaสังคมศึกษา 
405910633306นางสาวศิริภัสสร เลิศศรีMs.Siripadson Lerdseeคณิตศาสตร์ 
415910207113นางสาวนุชจรี บุญมีMISS NOOTCHAREE BUNMEEการสอนภาษาจีน 
425910414234นางสาวมะลิวัลย์ คำม้าวMiss Maliwan. Kommawวิทยาศาสตร์ 
435912247113นางสาวอรอุมา นีละเสนMISS Ornuma Neelasenภาษาไทย 
445910207101นางสาวรชนิชล พื้นสวรรค์MISS RACHANICHOL PHUENSAWANการสอนภาษาจีน 
455912247234นางสาวสุพัตรา ประภาสัจจะเวทย์Miss Suphattra Prapasajchavetภาษาไทย 
465910488304นางสาวรัตน์ติพร พลแสนMiss Rattiporn Phonsaenภาษาอังกฤษ 
475910488119นายฤทธิชัย วงษ์ศิริMr.Rittichai. Wongsiriภาษาอังกฤษ 
485910414113นางสาวสาวิตรี ใจทองMiss Sawitree Chaithongวิทยาศาสตร์ 
495910414133นางสาวขนิษฐา สอดศรีMiss.Khanittha Sodsriวิทยาศาสตร์ 
505912721102นางสาวณิชากร เบ้าหล่อMiss.Nichakorn Baoloการศึกษาปฐมวัย 
515910414112นางสาวมาวารี อิ่มน้อยMiss Mavaree aimnoiวิทยาศาสตร์ 
525912258307นายเจตนิพัทธ์ กุลบุตรMr.Jetnipat Kullabootสังคมศึกษา 
535910207102นางสาวสุภาวดี สำราญMiss.supawadee Samran การสอนภาษาจีน 
545710271247นางสาวพรรณภา นาสารีย์Missการศึกษาปฐมวัย 
555910207114นางสาวสุนันทรัตน์ ลุนศรีMiss. Sunantharat Loonsriการสอนภาษาจีน 
565910414128นางสาวอาทิตยา วงษ์นิลMISS ATITTAYA WONGNINวิทยาศาสตร์ 
575910488125นางสาวกณิศนันท์ บุญตระการMiss.Kanisanan Boontrakarnภาษาอังกฤษ 
585910414127นางสาวนุชจรี นันทสิงห์Miss Nutcharee Nantasingวิทยาศาสตร์ 
595910414117นางสาววนิดา เข็มสีMiss Wanida Khemsiวิทยาศาสตร์ 
605910488324นางสาวเพ็ญพิชชา ธานีMiss Penpicha Tanee ภาษาอังกฤษ 
615912258127นางสาวกฤติกาญจน์ ศรีรมย์Miss. krittikan Siromสังคมศึกษา 
625912236131นางสาวประภัสสร โมหาMiss Praphatson Mohaการประถมศึกษา 
635910392202นายภูริเดช จันทร์ชื่นMr. Pooridet Chanchuenคอมพิวเตอร์ศึกษา 
645912236117นางสาวศิริขวัญ ทองมีMiss sirikhuan Thongmiการประถมศึกษา 
655912247330นางสาวสุดาภรณ์ เวฬุวนารักษ์MISS SUDAPHON WELUWANARAKภาษาไทย 
665910414311นางสาวสุดารัตน์ ศรีสุขMiss Sudarat Srisukวิทยาศาสตร์ 
675912258122นางสาวจุฑามาศ โสดากุลMiss Chuthamat sodakulสังคมศึกษา 
685912236102นางสาวผกาพรรณ วรรณ์โทMiss phakaphan wanthoการประถมศึกษา 
695910068201นายจักรพันธ์ เผ่าพันธ์Mr.Jakkapan Phaophan พลศึกษา 
705912236229นางสาวรัตนาพร สายกันยาMiss Ratanaporn Saikanyaการประถมศึกษา 
715912236129นางสาวปนัดดา บุตรโทMiss panatda Butthoการประถมศึกษา 
725912247310นางสาวศิริลักษณ์ กระจ่างจิตรMISS SIRILAK KRAJANGJIT ภาษาไทย 
735910207205นางสาวอังควรรณ อุ่นทวงMiss.Angkawan Aunthuangการสอนภาษาจีน 
745912236126นางสาวชนิตรา ลาลุนMiss Chanitra Lalunการประถมศึกษา 
755910488124นางสาวกัญญาณัฐ ถมทองทวีMiss.Kunyanut Tomthongtaweeภาษาอังกฤษ 
765912258201นายธีร์ธวัช บริบูรณ์Mr.Theethawat Boriboon สังคมศึกษา 
775912258119นายสราวุธ บุญเกิดMr.Sarawut Bunkdyสังคมศึกษา 
785910488209นางสาวอัจฉรียา สำนักนิตย์Ms.Atchareeya Samnaknit ภาษาอังกฤษ 
795910488201นางสาวปิยาพร บุญมากMiss. Piyaporn Boonmakภาษาอังกฤษ 
805912258224นางสาวอรอนงค์ ผลชะอุ่มMiss onanong phonchaaumสังคมศึกษา 
815910414231นางสาวพัชราภา ถูกศรีMiss Patcharapa Thuksriวิทยาศาสตร์ 
825910068202นายกิติพงษ์ นวนสีทองMR.KITIPHONG NUANSITHONGพลศึกษา 
835912721226นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ สองเมืองMiss Penpisut Songmueangการศึกษาปฐมวัย 
845910207111นางสาวศิริวรรณ แก้วกัญญาMiss Siriwan Kaewkanyaการสอนภาษาจีน 
855912721204นางสาวเสาวลักษณ์ หาญบำราชMiss saowalak Hanbrmrachการศึกษาปฐมวัย 
865912247117นางสาวจิรสุภา ทองรองMiss Jirasupha Thongrongภาษาไทย 
875910488305นางสาวกาญจน์สุดา สุขมลMiss Kansuda Sukmolภาษาอังกฤษ 
885912247124นางสาวกนกวรรณ สุระพลMiss. kanokwan Suraponภาษาไทย 
895910392224นายสหรัฐ พรพันธ์Mr.saharat phonphanคอมพิวเตอร์ศึกษา 
905910414328นางสาวกมลรัตน์ เดือนขาวMiss Kamonrat dueankhao วิทยาศาสตร์ 
915910633204นายภูมินทร์ มั่นคงMr. Phumin Mankhongคณิตศาสตร์ 
925912258315นางสาวสุจิตร์ตรา สิงห์สวัสดิ์Miss Sujittra Singsawadสังคมศึกษา 
935910207106นางสาวคณิตา สินธุ์วัตรMiss Kanita Sinwat การสอนภาษาจีน 
945912258226นายพงศ์ เกษสุภะMr.Pong Kedsupaสังคมศึกษา 
955910207107นางสาวสุนิสา ศรีโยยาMiss Sunisa Sriyoyaการสอนภาษาจีน 
965910392103นางสาวดวงดาว แสวงทรงMiss.Duangdao Sawaengsongคอมพิวเตอร์ศึกษา 
975910633330นางสาวสุธีรานันท์ ดาวเรืองMiss Sutheeranun Daorueangคณิตศาสตร์ 
985910207110นางสาวศิริญญา หนาแน่นMiss Sirinya Hnananการสอนภาษาจีน 
995910488202นางสาวพัชรีพร โพธิ์พุ่มMiss Phatchareeporn Phophumภาษาอังกฤษ 
1005910392223นางสาววัชรวดี สนิทMiss Watcharawadee Sanitคอมพิวเตอร์ศึกษา 
1015912236120นางสาวปิยพร ละศิลป์Miss piyaporn Lasilการประถมศึกษา 
1025910488321นางสาวชิดชนก สืบสาMiss Chidchanok Suebsaภาษาอังกฤษ 
1035910392127นายนพดล วราพุฒMr. Noppadon Waraputคอมพิวเตอร์ศึกษา 
1045912236101นางสาวกรรณิกา โลนุชMiss Gannika Lonuchการประถมศึกษา 
1055910068219นายธนรัตน์ สุทาMr.Tanarath Sutaพลศึกษา 
1065912721316นางสาวอัญญมณี พิมมัชฉาMiss Anyamanee Phimmatchaการศึกษาปฐมวัย 
1075912721305นางสาวนิลาวัลย์ กัญญาโพธิ์Miss? Nilawal? Kanyaphaoการศึกษาปฐมวัย 
1085912258312นางสาวสุกัญญา สุดสุขMiss sukanya sutsukสังคมศึกษา 
1095910392216นางสาวปวีณา กาบบัวศรีMiss.Paweena kabbuasriคอมพิวเตอร์ศึกษา 
1105910392206นางสาวภารุณี โมลาศรีMiss Pharunee Molasriคอมพิวเตอร์ศึกษา 
1115910207121นางสาวศิริลักษณ์ แก้วละมุลMiss Siriluk Kaewlamulการสอนภาษาจีน 
1125910392220นางสาวอรอนงค์ นิวาทMiss Onanong Niwatคอมพิวเตอร์ศึกษา 
1135910488111นางสาวพัชรา สุบุญMiss Patchara Suboon ภาษาอังกฤษ 
1145912236106นางสาวณัฐภรณ์ เสนาพักตร์Miss Nattaporn Senaphakการประถมศึกษา 
1155910633317นางสาวกนกวรรณ วงศ์โสมMiss. Kanokwan Wongsomคณิตศาสตร์ 
1165910633225นายภาณุวิชญ์ ศรีแก้วMr. Panuwit Srikaewคณิตศาสตร์ 
1175910633314นายอัมรินทร์ คำบุญMR.AMMARIN? KHAMBOONคณิตศาสตร์ 
1185912721209นางสาวกัลยา เขียวอ่อนMiss Kanlaya Khiaw-onการศึกษาปฐมวัย 
1195912258210นายสุทิน สิงห์นาMr.suthin singnaสังคมศึกษา 
1205912258106นางสาวกันต์วลัย สาธุจรัญMiss Kanwalai Sathucharanสังคมศึกษา 
1215912236220นางสาวอาทิตยา นคะศรMiss Artittaya Nakasornการประถมศึกษา 
1225912258206นางสาวลัดดา สำเภาMiss Ladda Samphao.สังคมศึกษา 
1235910068222นางสาวปิยนุช นาตพันธ์Ms.Piyanoot Nataphanพลศึกษา 
1245912721330นางสาวศิโรรัตน์ โพธิ์สารMiss Sirorat Phosanการศึกษาปฐมวัย 
1255912236318นางสาวสาธกา เกรินเกริกMiss Sathaka krenkrekการประถมศึกษา 
1265912247320นายธนาโชติ นักร้องMr.Tanachot Nakrongภาษาไทย 
1275910068215นางสาวสุภาวดี ชาญเชี่ยวMs.Supawadee Chanchiawพลศึกษา 
1285910414119นายวิทวัช สมบัติวงค์Mr.Wittawat Sombutwongวิทยาศาสตร์ 
1295912236311นางสาวกนกอร ทองสุขMiss Kanok-on Thongsuk การประถมศึกษา 
1305910392212นางสาวจีรนันท์ คำคูณMiss Jeeranan Kamkoonคอมพิวเตอร์ศึกษา 
1315912721120นางสาวพรปรียา ลายงามMissPORNPRIYA LAINGAMการศึกษาปฐมวัย 
1325912247312นายคชาภา นามวงษ์Mr.Kachapa Namwong ภาษาไทย 
1335912247213นางสาวภารดา ดาสายMiss Parada Dasaiภาษาไทย 
1345910633321นางสาวรุ่งอรุณ สอนบุญทองMiss Rungarun Sonboontongคณิตศาสตร์ 
1355910207223นางสาวสุภิญญา แก้วเคนMiss supinya kaeokhenการสอนภาษาจีน 
1365910633232นางสาวชุติมา เกษเมืองMiss Chutima Ketmueangคณิตศาสตร์ 
1375910633329นายอุดมกิจ เจียงพงษ์Mr.Audomkit Chiangphongคณิตศาสตร์ 
1385912236206นางสาวเบญจมาศ แสงพลMiss. Benjamard Saenjphonการประถมศึกษา 
1395912721302นางสาวนิรัตศรัย ชัยเฉลิมMiss Niratsai Chaichalermการศึกษาปฐมวัย 
1405912247317นางสาวกุลจิรา ขุขันธินMiss Kunjira Khukhanthin ภาษาไทย 
1415912247318นางสาวธัญวรัตม์ บุญเฉลียวMiss Thanwarat Boonchaliawภาษาไทย 
1425910392228นางสาวรัตน์สุภาวดี บรรทะโกMiss.Ratsupawadee bantakoคอมพิวเตอร์ศึกษา 
1435910392214นางสาวฌาเลเต บุญศักดิ์Miss chalate boonsakคอมพิวเตอร์ศึกษา 
1445910414215นางสาวดวงหทัย คำตาMiss Duanghathai kamtaวิทยาศาสตร์ 
1455910488330นางสาวสิราชิณี บุญเดชMiss.Sirachinee Boondejภาษาอังกฤษ 
1465912721234นางสาวสุวนันท์ ดีราชรัมย์Miss Suwanan Deeratram การศึกษาปฐมวัย 
1475912247222นางสาวเบญจพร จรลำโกนMiss Benchaphorn Chonlamkon ภาษาไทย 
1485910488316นางสาวสิริญญา สวยสมMiss Sirinya Suaysomภาษาอังกฤษ 
1495912236230นางสาวนันทิยา นากรณ์Miss Nanthiya Nakon การประถมศึกษา 
1505910414123นางสาวเสาวภา อินทพันธ์Miss Saowapha Inthaphanวิทยาศาสตร์ 
1515910079207นายศรชัย มะลิวงค์Mr.Sornchai? Maliwongดนตรีศึกษา 
1525910207228นางสาวทัศสิณา ธรรมโคตรMiss Thatsina Thammakote การสอนภาษาจีน 
1535912258208นางสาวสไบทิพย์ เครือสีดาMiss Sabaitip Krueseedaสังคมศึกษา 
1545910392203นางสาวดวงกมล ชราศรีMiss. Duangkamol Charasriคอมพิวเตอร์ศึกษา 
1555912258133นางสาวกันตนา วันดีรัตน์นางสาว Miss Kantana Wandeeratสังคมศึกษา 
1565910392113นายวรวิทย์ หลงวิไลMr. Warawit Hlongwilaiคอมพิวเตอร์ศึกษา 
1575910392111นางสาวนภาพร แก้วพงงาMiss Napaporn Kaewpongngaคอมพิวเตอร์ศึกษา 
1585910633304นางสาวนริศรา บุญรินทร์Miss Naritsara Bunrinคณิตศาสตร์ 
1595912258120นางสาวอรพรรณ ไชยคำMiss Orapan Chaikamสังคมศึกษา 
1605912258125นายธนุศิลป์ พละชาติMr.Thanusin Palachatสังคมศึกษา 
1615910488128นางสาวนฤมล ขินทรมย์MISS NARUEMOL KHINTHAROMภาษาอังกฤษ 
1625912236219นางสาวกุลธิดา นามเจริญMiss Kuntida Namcharoenการประถมศึกษา 
1635912236308นางสาวศศิมาภรณ์ บุษบงก์Miss Sasimaporn Butsabongการประถมศึกษา 
1645910488117นางสาวอาภัสรา ดอบุตรMiss Apatsara Dobootภาษาอังกฤษ 
1655912247302นางสาวศศิวรรณ นามวงษ์Miss Sasiwan Namwongภาษาไทย 
1665910068224นายสุริยา ทำแก้วMr suriya tamkaewพลศึกษา 
1675910068208นายจตุรพงษ์ มะเดื่อMr.Jaturapong Madueaพลศึกษา 
1685910488301นางสาวกาญจนาพร บุญสมยาMiss Kanjanaporn Boonsomyaภาษาอังกฤษ 
1695912236113นางสาวมนทิชา เคนสินMISS MONTICHA KENSIN การประถมศึกษา 
1705912236319นางสาวระวีวรรณ สัมฤทธิ์Miss Rawewan Sumritการประถมศึกษา 
1715910488228นางสาวพนิดา หอมจิตรMiss Panida Homjitภาษาอังกฤษ 
1725910068303นางสาวบุษราคัม วงษ์ขันธ์Miss Butsarakham Wongkhanพลศึกษา 
1735910488123นางสาวกัญญารัตน์ ดาวใสย์Miss Kanyarat Daosaiภาษาอังกฤษ 
1745910414321นายอัฐชัย กิ่งแก้วMr.Attachai Kingkaewวิทยาศาสตร์ 
1755910414313นางสาวณัฐธิดา ไชยสัตย์Miss Nattida Chaiyasatวิทยาศาสตร์ 
1765910207226นางสาวฐิติกาญจน์ จันละบุตรMiss Thitikan Chanlabutการสอนภาษาจีน 
1775910392104นายศักดิ์ศรี บุรีแสงMR.Saksri bureesangคอมพิวเตอร์ศึกษา 
1785910392205นายวุฒิพงศ์ เทียระคาMR.WUTTHIPHONG THIARAKHAคอมพิวเตอร์ศึกษา 
1795912247120นางสาวรัตติญา แสงมาศMiss Rattiya Saengmatภาษาไทย 
1805910392122นายธนาวุฒิ บุตรพรมMr.THANAWUT BUTPHORMคอมพิวเตอร์ศึกษา 
1815910414228นางสาวชลธิยา พรรณาMiss Chontiya Pannaวิทยาศาสตร์ 
1825910392102นางสาวศิริพร ปฎิเหตุMiss Siriporn Pathihetคอมพิวเตอร์ศึกษา 
1835910488105นางสาวนุสบา คุณารักษ์miss nusaba khunarakภาษาอังกฤษ 
1845912236317นางสาวสิรภัทร อินธิจักร์Miss Sirapat Inthijakการประถมศึกษา 
1855910414320นายวีระวุธ กว้างนอกMr.Weerawut Kwangnokวิทยาศาสตร์ 
1865910392210นางสาวจณิสตา วงเพ็งMiss Janitsata Wongphengคอมพิวเตอร์ศึกษา 
1875910392229นายธิติพันธ์ อิ่มแก้วนาย ธิติพันธ์ อิ่มแก้วคอมพิวเตอร์ศึกษา 
1885910392309นายธนภัทร ชุมวันMr.Thanapat Chumwanคอมพิวเตอร์ศึกษา 
1895910392226นางสาวจินดารัตน์ คนฉลาดMiss.Chindarat Khonchalad คอมพิวเตอร์ศึกษา 
1905910079121นายธีรพงศ์ กรดเสือMr.Theerapong Krodsueดนตรีศึกษา 
1915910414318นางสาวกัลญา บุญตาMiss.Kanlaya Boontaวิทยาศาสตร์ 
1925910207116นางสาวธิดารัตน์ น้อยดำMiss.Thidarat Noidamการสอนภาษาจีน 
1935910207118นางสาวขวัญฤดี เวียงคำMiss.Khwanruedee Wiangkam การสอนภาษาจีน 
1945910633309นายอานนท์ จันพวงArnon janpuangคณิตศาสตร์ 
1955910633214นายชัยนคร ส่งศรีMr. Chainakhon Songsriคณิตศาสตร์ 
1965910633205นางสาวผ่องอำไพ ทองอร่ามMiss Phongamphai Thongaramคณิตศาสตร์ 
1975910392302นางสาวอนงค์นาฏ สิงห์สายMiss Anongnart Singsaiคอมพิวเตอร์ศึกษา 
1985910392303นางสาวปวีญาภรณ์ บุญตาMiss?Paweeyapon? Boontaคอมพิวเตอร์ศึกษา 
1995910068213นายพรเทพ มะณีนวลMr.Pornthep Maneenualพลศึกษา 
2005910207120นางสาวภัทรานิศฐ์ กาละพัฒน์Miss Pattharanit Kalapatการสอนภาษาจีน 
2015910207115นายทศพร ภูพวกMr. Thodsaporn Phoophuakการสอนภาษาจีน 
2025910207222นางสาวอาภาศิริ สุทธสนธิ์ MISS ARPHASIRIการสอนภาษาจีน 
2035910392201นางสาวศิริลักษณ์ ดวนใหญ่Miss Sirilak Duanyaiคอมพิวเตอร์ศึกษา 
2045910488332นางสาวณิชาภา พละราษฎร์Miss Nichapha Phalarachภาษาอังกฤษ 
2055910392221นางสาวปวีณา ท่าประโคนMiss Paweena Taprakhonคอมพิวเตอร์ศึกษา 
2065910392117นางสาววารีลักษณ์ โคตะสิงห์Miss Warelug Khotasingคอมพิวเตอร์ศึกษา 
2075910633308นายนัฐพล ไชยมีMr. Nuttapol Chaiyameeคณิตศาสตร์ 
2085910068310นายกฤษณะ สีวะจูมMr kitsana siwajumพลศึกษา 
2095910414103นางสาวเบ็ญจมาพร โจมสติMISS BENCHAMAPHORN CHOMSATIวิทยาศาสตร์ 
2105912247103นางสาวจันทิมา บุญบำรุงMiss Chantima Bunbamrungภาษาไทย 
2115912258203นางสาวธิดารัตน์ สินชูMIss Tidarat Sinchooสังคมศึกษา 
2125910414332นางสาวรัชดาวรรณ มิ่งเมืองMiss Ratchadawan Mingmueang วิทยาศาสตร์ 
2135912236332นางสาวนวพร ใจศิลป์Miss Nawaporn Jaisinการประถมศึกษา 
2145910633315นางสาวจิตสุคนธ์ ก่อคุณMiss Jitsukhon Kokhunคณิตศาสตร์ 
2155912236322นางสาวจุฑารัตน์ รัตนศรีMiss Jutharat Rattanasriการประถมศึกษา 
2165912258102นายธนวัฒน์ กิ่งบุตรโคตรMr.Tanawat kingbutkhotสังคมศึกษา 
2175912236324นางสาววิรัญยา แสงแดงMiss Wiranya Sangdangการประถมศึกษา 
2185910207224นางสาวสริตา แก้วโสภาMISS.SARITA KAEWSOPAการสอนภาษาจีน 
2195912258104นางสาววรรณภา หงษ์แก้วMiss wanapa hongkaew สังคมศึกษา 
2205912258302นายปฏิพล ชิณวงษ์Mr.Patipon Chinnawong สังคมศึกษา 
2215910633106นางสาวลีลาวดี อ่อนคำMiss Leelawadee Onkomคณิตศาสตร์ 
2225910414118นางสาวศิริมาศ มลทองMiss Sirimat Monthong วิทยาศาสตร์ 
2235912258313นางสาวสุทธิพร มีสำราญMiss. Sutthiporn Meesamranสังคมศึกษา 
2245912258130นางสาวปาริชาติ ยอดเพชรMiss.Parichart Yodphetสังคมศึกษา 
2255910207209นางสาวสุพัตรา สิทโทMiss.supattra sitthoการสอนภาษาจีน 
2265910392129นางสาวจิตรลดา ทำในMiss.Jitlada Tamnaiคอมพิวเตอร์ศึกษา 
2275910633202นางสาวสุดาวรรณ นิลริMiss Sudawan Ninriคณิตศาสตร์ 
2285912236323นางสาวเสาวลักษ์ ปรางศรีMiss Saowaluk Prangsriการประถมศึกษา 
2295912258108นางสาวปภัสสร จักษุพันธ์Miss Papatsorn Jaksupan สังคมศึกษา 
2305910488208นางสาวรมณียา สมตนMiss Rommaneeya Somtonภาษาอังกฤษ 
2315912236312นางสาวเขมภัสสร ไชยทองMiss Kempassorn Chaithongการประถมศึกษา 
2325910633125นางสาวชนกนันท์ พรมหล่อMiss Chanoknan Promlor คณิตศาสตร์ 
2335912236111นางสาวพิจิตรา ธารสอาดMiss. Phichittra Thansaartการประถมศึกษา 
2345912247128นายก้องเกียรติ แก้วกึ่งกรมMr.kongkiat Kaeokuengkromภาษาไทย 
2355910488220นางสาวฐิติชญา ไชยคุณMissThitichaya Chaiyakhunภาษาอังกฤษ 
2365912247228นายจักรภัทร โยวาศรีMr. Jakkapat Yowasriภาษาไทย 
2375912721134นางสาวสุธาวัลย์ ไกยกิจMiss.Suthawan Kaiyakitการศึกษาปฐมวัย 
2385910414210นางสาวสุรัฐชา ขาวสะอาดMiss Suratcha Khaosa-ardวิทยาศาสตร์ 
2395912247230นายนิติธร เถาว์รินทร์MR.NITITORN THAORINภาษาไทย 
2405912258331นางสาวพรพิมล รุจิตรMISS.PORNPIMON RUJITสังคมศึกษา 
2415710380148นางสาวพรพิมล ปัญโญเหียงMiss Pornpimon Panyohiangคอมพิวเตอร์ศึกษา 
2425912258327นายวุฒิชัย สุภาพMR.WUTTICHAI SUPAPสังคมศึกษา 
2435910392115นางสาวอันนา อินทร์งามMiss Anna Inngamคอมพิวเตอร์ศึกษา 
2445910392310นางสาวดารารัตน์ สีหะวงษ์Miss Dararat Sihawongคอมพิวเตอร์ศึกษา 
2455912721327นางสาวเพ็ญนภา ผมคำMiss Pennapa Phomkamการศึกษาปฐมวัย 
2465912721131นางสาวจุฑาทิพย์ ไชยชนะMiss Juthathip chaichanaการศึกษาปฐมวัย 
2475912721103นางสาวอินทิรา ดาสันทัดMiss. Intira Dasanthatการศึกษาปฐมวัย 
2485912721219นางสาวจินตนา ทองคำวันMiss. Chintana Thongkhamwanการศึกษาปฐมวัย 
2495912721212นางสาววิจิตรา โพธิชัยMiss wichittra phothichai การศึกษาปฐมวัย 
2505910488329นางสาวณัฐสุดา กองกาญจน์Miss Natsuda Kongkanภาษาอังกฤษ 
2515912236116นางสาววิภาพร สายรอดMiss.Wipaporn sairodการประถมศึกษา 
2525910068331นางสาวศศิวิมล เชื้อดีMiss sasiwimon chueadiพลศึกษา 
2535910633105นางสาวณัฐนรี เรืองดีMiss. Natnaree Ruangdeeคณิตศาสตร์ 
2545912721111นางสาวทวินันท์ วรุณธรรมMiss Thawinan Warunthamการศึกษาปฐมวัย 
2555912721321นางสาวดวงประภา ผาแก้วMiss Duangprapa Phakaewการศึกษาปฐมวัย 
2565912721202นางสาวดวงหทัย ทวีแสงMiss Duanghathai Thaweesang การศึกษาปฐมวัย 
2575910414314นางสาวทัชรินย์ ตรุณพิณย์miss Thatcharin tarunphinวิทยาศาสตร์ 
2585910392123นางสาวกัลยา โยธาMISS. KANLAYA YOTHAคอมพิวเตอร์ศึกษา 
2595912721334นางสาวอรอุมา เสาเวียงMiss.Aon-uma Saowiangการศึกษาปฐมวัย 
2605910414316นางสาวจันทิรา แก้วธรรมMiss Janthira Kaewthamวิทยาศาสตร์ 
2615912721116นางสาวปฏิญญา อุ่นใจMiss.phatinya Unjaiการศึกษาปฐมวัย 
2625910633216นางสาวรัตนวดี ธนะภูมิชัยMiss Rattanawadee Thanapumchaiคณิตศาสตร์ 
2635910633129นายศราวุธ ทาบุดดาMr.Sarawut Tabuddaคณิตศาสตร์ 
2645910633114นางสาวมารียา บุญลาMiss Mareeya Boonla คณิตศาสตร์ 
2655912258111นางสาวสาวิตรี ราชสาร Miss Sawitree Ratchasanสังคมศึกษา 
2665910488317นางสาววราภรณ์ คงกะเรียนMiss Waraporn Khongkarainภาษาอังกฤษ 
2675910207227นางสาวสุวนันท์ ประทุมวันMissการสอนภาษาจีน 
2685910079109นายเจษฎา คำภาMr. Jetsada Koumphaดนตรีศึกษา 
2695912236213นางสาวนิสาชล ปัญญานางสาว นิสาชล ปัญญา Nisachon Panyaการประถมศึกษา 
2705910414115นางสาวกุสุมา ตองอบMiss kusuma tongobวิทยาศาสตร์ 
2715910633313นายชัยสิทธิ์ สายสินธุ์Mr. Chaiyasit Saisinคณิตศาสตร์ 
2725910414114นางสาวบุตรธิดา ไชยคุณMiss Butthida Chaiyakhunวิทยาศาสตร์ 
2735910414307นางสาวสุภาภรณ์ แก้วอาสาMiss Suphaphon Kaeoarsaวิทยาศาสตร์ 
2745910392227นางสาววิชญาพร เวียงคำMiss. Witchayaporn Wiangkhamคอมพิวเตอร์ศึกษา 
2755912247314นางสาวพิมประภา พิมพ์จันทร์Miss Pimprapa Pimchanภาษาไทย 
2765910414303นางสาวอรทัย ทวีศรีMiss.Aorathai Thaweesriวิทยาศาสตร์ 
2775910207211นายศิริศักดิ์ คณาพันธ์MR.SIRISUK KANAPUNการสอนภาษาจีน 
2785912721203นางสาวน้ำฝน บุญโฮมMiss Namfon Boonhonการศึกษาปฐมวัย 
2795910068126นายกิตติพัฒน์ กอบเกื้อMr. Kittipat kobkueaพลศึกษา 
2805910068322นายณัฐพงษ์ ภักดีวงศ์Mr.nattapong pakdeewongพลศึกษา 
2815910488110นางสาวธิดา เกษสุพรรณ์MISS THIDA KETSUPHANภาษาอังกฤษ 
2825910207104นางสาวธันยธร หอมแพงMiss Thanyathorn Homphaengการสอนภาษาจีน 
2835910488118นางสาวชฎาภรณ์ สมจันทร์Miss Chadaporn Somjunภาษาอังกฤษ 
2845910488230นางสาวภาษิตา จันทร์ถา Miss Pasita chuntha ภาษาอังกฤษ 
2855910207103นางสาวกัณฐริกา ชนะนิลMiss Kantharika Chananinการสอนภาษาจีน 
2865912247106นางสาวประวีณา วาพบMiss.Prawina Waphobภาษาไทย 
2875910633118นายชัยชนะ บุญเล่ห์Mr.Chaichana Boonlaehคณิตศาสตร์ 
2885912247303นางสาวเกณิกา วงษ์ใหญ่Miss.Kenika Wongyaiภาษาไทย 
2895910488102นางสาวชลิตา ชาญชิตMiss Chalita Chanchitภาษาอังกฤษ 
2905910207105นางสาวดรุณี บาตสุวรรณMiss Darunee batsuwanการสอนภาษาจีน 
2915910207225นายประวิทย์ ประจักษ์จิตMr.Pawit Prajukjitการสอนภาษาจีน 
2925910207203นายอรรถพล วิรุณพันธ์Mr.Attapon Wiroonpanการสอนภาษาจีน 
2935910414309นางสาวรุ่งฤดี อภัยMISS RUNGRUEDEE APHAIวิทยาศาสตร์ 
2945910414329นางสาวอภิญญา พันธ์วิไลMiss Aphinya Phanwilaiวิทยาศาสตร์ 
2955910488109นางสาวชวัลลักษณ์ บุญสัตย์Miss Chawanluck Boonsatภาษาอังกฤษ 
2965910488311นางสาวบุษบา โสภากุMiss Bussaba Sopakuภาษาอังกฤษ 
2975910488232นางสาวพรชิตา แซ่เฮงMiss Pornchita Saehengภาษาอังกฤษ 
2985910633134นายวิทูรย์ พูลเอี่ยมMr.Vitoon Poonaiomคณิตศาสตร์ 
2995910488113นางสาวเจนจิรา สายบุญสาMiss Jenjira Saibunsaภาษาอังกฤษ 
3005910414126นายวุฒิชัย มุทาพรMr.Wutthichai Muthaphonวิทยาศาสตร์ 
3015910392308นางสาวอัจฉราภรณ์ สุขวงศ์Miss Atcharaporn Sookwong คอมพิวเตอร์ศึกษา 
3025910414331นางสาวรัตนปราณี คำสุขMiss Ruttanapane Khamsukวิทยาศาสตร์ 
3035912721301นางสาวกัญญารัตน์ มลิพันธ์Miss Kanyarat maliphanการศึกษาปฐมวัย 
3045912258323นางสาวเพ็ญนภา การะเกษMiss.Pennapa Karaketสังคมศึกษา 
3055912258229นางสาวอมรรัตน์ วรสารMiss. Amornrat Worasanสังคมศึกษา 
3065910633307นางสาวฐิติรัตน์ บุญขาวMiss.Thitirat Boonkhoa คณิตศาสตร์ 
3075910488104นางสาวศุภกานต์ นาจานMiss Supakan Najanภาษาอังกฤษ 
3085910488214นางสาวพิมพ์อักษร วรรณดีMiss Pimuksorn Wandeeภาษาอังกฤษ 
3095912258129นางสาวณัฐสุดา นันทสิงห์Miss Natsuda Nantasing สังคมศึกษา 
3105910633101นางสาวณัฐวดี สระแก้วNattawadee srakaewคณิตศาสตร์ 
3115912721128นางสาวพรนภา ตราทองMiss Pornnapha Trathong การศึกษาปฐมวัย 
3125912236329นางสาวเจนจิรา สิงห์ขรMiss Jenjira Singkhonการประถมศึกษา 
3135910392130นางสาวสุพัตรา สาลีMiss Supattra Saleeคอมพิวเตอร์ศึกษา 
3145912258215นางสาวพลอยรัตนา สายทีMiss Ploylattana saithiสังคมศึกษา 
3155910488206นางสาวสุนิสา คำแพงMiss. Sunisa Khamphang ภาษาอังกฤษ 
3165910414327นางสาวเบญจมาศ สมบูรณ์Miss Benjamat Somboonวิทยาศาสตร์ 
3175910414222นางสาวสุชาดา ไชยสุวรรณMISS SUCHADA CHAISUWANวิทยาศาสตร์ 
3185910414322นางสาวมยุรี กำแก้วMiss. Mayuree Kamkaewวิทยาศาสตร์ 
3195912236232นางสาวศศิธร จันปลิวMiss Sasithon Junpliwการประถมศึกษา 
3205912236121นางสาวนุสรา เทียมทนงค์Miss Nussara Taimthanongการประถมศึกษา 
3215910207212นางสาวเกตุชนัตฎา ดวนใหญ่Miss Ketchanutda Duanyaiการสอนภาษาจีน 
3225910414218นางสาวสุนิตา บุตรวงค์Miss Sunita Butwongวิทยาศาสตร์ 
3235910414214นางสาว รัชฎาภรณ์ บัวส่องMiss RATCHADAPORN BUASONGวิทยาศาสตร์ 
3245910414213นางสาวนริศรา สาธุภาคMiss. Narissara Satuphakวิทยาศาสตร์ 
3255910414315นางสาวประกายมาศ สุภาพMISS PRAKAIMAT SUPAPวิทยาศาสตร์ 
3265910414233นางสาวสิรินญา อินทร์สอนMiss Sirinya Insonวิทยาศาสตร์ 
3275910414330นางสาวจตุพร รินทร์ทองMiss. Jatuporn Rinthongวิทยาศาสตร์ 
3285910207202นางสาวญาณิศา ไชยสุวรรณMISS. YANISA CHAISUWANการสอนภาษาจีน 
3295910633331นางสาวจุฑาทิพย์ สุนทะมาตรMiss Juthathip Soonthamartคณิตศาสตร์ 
3305910488227นางสาวจุฑาภรณ์ อุ่นอ่อนMiss Jutapon Oun-onภาษาอังกฤษ 
3315910392119นางสาวปิยธิดา ภูพวกMiss.Piyathida Phoophuakคอมพิวเตอร์ศึกษา 
3325910207128นางสาวชุติมา ศิริพัฒนสารกิจCHUTIMA SIRIPATTANASARAKITการสอนภาษาจีน 
3335910488106นางสาวจิดากาญจน์ สอนศรีMiss Jidakan Sonsriภาษาอังกฤษ 
3345910488309นางสาวอินธิรา แพงมากMiss Intira Paengmakภาษาอังกฤษ 
3355910633123นางสาวสุดารัตน์ วรรณสุขmiss Sudarat Wannasukคณิตศาสตร์ 
3365910392225นางสาวสุกัญญา เชื้อทองMiss Sukauya Chueathongคอมพิวเตอร์ศึกษา 
3375910633126นายชนะศักดิ์ แสงสอนMR.CHANASAK SAENGSONคณิตศาสตร์ 
3385912236124นางสาวกรรณิการ์ บุญฟักMiss Kannika Bunfakการประถมศึกษา 
3395912236205นางสาวอรอนงค์ สุภาพMiss Onanong Suphapการประถมศึกษา 
3405912236211นายธีรวัฒน์ กันยาสายMr.Teerawat Kanyasaiการประถมศึกษา 
3415912236316นางสาวลัทธวรรณ เคนประคองMiss Latthawan Kanprakongการประถมศึกษา 
3425912236212นางสาวนิติยา เรืองหงษาMiss.Nitiya Rueanghongsaการประถมศึกษา 
3435912236208นางสาวสุพรรณี ศรีภูมาตย์Miss.Supannee Sriphumartการประถมศึกษา 
3445912236228นางสาวกัญญาณัฐ พรมจันทร์Miss. kanyanat promjanการประถมศึกษา 
3455912258231นางสาวสุภาวิตา ศรีสุขMiss Suphawita Srisukสังคมศึกษา 
3465910414101นายภาสกร เสนาซิวMr. Parsakorn Senasiwวิทยาศาสตร์ 
3475910207201นายนพดล ควรชมMR.NOPPADOL KUANCHOMการสอนภาษาจีน 
3485910079124นายพุทธรักษ์ แซ่ตังMr. Phuttharak saetangดนตรีศึกษา 
3495912247227นางสาวสาริณี ปากเมยMiss Sarinee Pakmoeiภาษาไทย 
3505910488226นางสาวจุฑามาศ ปัญญาคมMiss.Chuthamat Panyakhom ภาษาอังกฤษ 
3515910488215นางสาวกุลสตรี จารุภาคMiss.Kulsatree Jarupakภาษาอังกฤษ 
3525912236307นางสาวปวีณา สมเพชรMiss Paweena Sompetการประถมศึกษา 
3535910633113นางสาวขวัญฤดี วิลามาตรMiss.Khvanrudee Wilamatคณิตศาสตร์ 
3545910414203นางสาวพลอยไพลิน ทัดเทียมmiss ploypailin tudtiemวิทยาศาสตร์ 
3555910633130นายณชพงศ์ วิเศษพงษ์Nachapong visedpongคณิตศาสตร์ 
3565910488234นางสาวกนกวรรณ จันทร์สว่างMiss. Kanokwan Jansawangภาษาอังกฤษ 
3575910392121นายกิตติพงศ์ เครือศรีMr. Kittipong Kruasriคอมพิวเตอร์ศึกษา 
3585910488114นางสาววัชรี พลคำMiss Wadcharee Phonkhamภาษาอังกฤษ 
3595910488231นางสาวสุพิชญา พลฤทธิ์Miss Supitchaya Phonritภาษาอังกฤษ 
3605912247304นายกรวิชญ์ ไชยเอิกMr. Korrawich Chaiya-oekภาษาไทย 
3615910488204นางสาวจิราภรณ์ มะลิงามMiss .Jirapon Malingamภาษาอังกฤษ 
3625910068103นายเมทนี ตึกรักษาMr.Methanee Tuekraksaพลศึกษา 
3635912236221นางสาวสุวลักษณ์ ทองอินทร์Miss. Suwalak Thong inการประถมศึกษา 
3645912247133นางสาวปวีณา วงษ์มณีMiss Paweena Wongmaneeภาษาไทย 
3655910633316นายธีรทัศน์ พิมพ์พัฒน์Mr.Teerathat Pimpatคณิตศาสตร์ 
3665910488112นางสาวอริศรา ไทรสงค์Miss Arisara Saisongภาษาอังกฤษ 
3675912721211นางสาวดารณี คงทนMiss Daranee kongtonการศึกษาปฐมวัย 
3685912721322นางสาวอรณา สาระพงษ์Miss Orana Sarapongการศึกษาปฐมวัย 
3695912258211นายบดินทร์ มานะวงศ์Mr.Bordin Manawong สังคมศึกษา 
3705912236233นางสาวกรกนก วงศ์สุวรรณMiss Konkanok Wongsuwanการประถมศึกษา 
3715912236217นางสาวพุทธสรณ์ บุญเรืองMiss puttason bunruangการประถมศึกษา 
3725912258217นางสาวดาริณี ศรีอินทร์Miss.Darinee Sriin สังคมศึกษา 
3735912258107นางสาววราภรณ์ เฉลิมผะจงMiss Waraporn Chalermpajong สังคมศึกษา 
3745910414130นางสาวสุวนันท์ คำพันธ์Miss Suwanan Khamphanวิทยาศาสตร์ 
3755910414227นางสาวนฤมล มีดีMiss Nareumon Meedeeวิทยาศาสตร์ 
3765912236109นางสาวกรวิภา บุตรให้Miss Kornwipa buthaiการประถมศึกษา 
3775910633104นางสาวยลฤดี เอมโอษฐMiss Yonluedee Aemaotคณิตศาสตร์ 
3785912236223นางสาวสุวรรณา ประสารMiss. Suwanna Prasanการประถมศึกษา 
3795910414201นางสาวกาญติมา สอนศรีMiss kantima sonsriวิทยาศาสตร์ 
3806010488114นางสาวนัทธ์ชนัน สายสินNutchanan Saisinภาษาอังกฤษ 
3815912721319นางสาวอารยา คืนผลMiss Araya Khuenpholการศึกษาปฐมวัย 
3825912721110นางสาวธิติยากร คอระอุดMiss Thitiyakorn Khora-audการศึกษาปฐมวัย 
3835912258221นางสาววิภาวรรณ สีหาบุตรMiss Vepavan Seehabutสังคมศึกษา 
3845910633212นางสาวสุดารัตน์ หนองไร่Miss.Sudarat Nongraiคณิตศาสตร์ 
3855912258115นางสาวกมลนัทธ์ โต้ติ้นMISS KAMONNAT TOOTINสังคมศึกษา 
3865912236125นางสาวราตรี ศิลาคำMiss Ratree Silakhamการประถมศึกษา 
3875910079216นายพศิน สีดารัตนินMr.Pasin Seedarattaninดนตรีศึกษา 
3885910207208นางสาวสุภัสสร สุพรรณ์Miss Suphatsorn Suphanการสอนภาษาจีน 
3895910207214นางสาวอุไรรัตน์ เสนาภักดิ์MissUrarat Senapakการสอนภาษาจีน 
3905910392215นางสาวเมธาพร นวลแสงMiss Methaporn Nuansaengคอมพิวเตอร์ศึกษา 
3915910633107นางสาวศรีดา วงษ์ขันธ์Miss.Srida Wongkhanคณิตศาสตร์ 
3925910414204นางสาววิจิตรา สืบศรีMiss Wijittra Suebsriวิทยาศาสตร์ 
3935910488222นางสาวสิริญญา โสพิศMiss Sirinya Sophitภาษาอังกฤษ 
3945912247205นางสาวพรทิพย์ แดนดีMiss Porntip Daendeeภาษาไทย 
3955910488120นางสาวกนกวรรณ สมพานเพียงMiss Kanokwan Somphanphiangภาษาอังกฤษ 
3965910488307นางสาวนนทชา ไชยโกฏิMISS NONTACHA CHAIYAKODภาษาอังกฤษ 
3975910414121นายปฏิภาน อัปกาญจน์Mr.Patiparn Oappakarn วิทยาศาสตร์ 
3985910392128นางสาวณัฐริกา คำโสมMiss Nattharika kamsomคอมพิวเตอร์ศึกษา 
3995910633103นางสาวสาวิณี โมลาศรีMrs. Sawinee Molasriคณิตศาสตร์ 
4005910068210นายสราวุฒิ สุโขMr.Sarawut Sukhoพลศึกษา 
4015910633332นางสาวศิริลักษณ์ ทองด้วงMiss Sirilak Thongduangคณิตศาสตร์ 
4025910068106นายทิวา นาคำโฮมMr.Thiwa Nakhamhomพลศึกษา 
4035912721113นางสาวสาวิตรี กงแก้วMiss ?Switree Kongkaewการศึกษาปฐมวัย 
4045912721329นางสาววิไลพร สังวาลย์MISS.WILAIPORN SANGWANการศึกษาปฐมวัย 
4055912721311นางสาวเบญจมาศ ศิริบูรณ์Miss Benchamas Siriboonการศึกษาปฐมวัย 
4065912721208นางสาวสุภาภรณ์ แข่งขันMiss Suphaphorn khaengkhanการศึกษาปฐมวัย 
4075910488130นางสาวพิชญานันท์ วิเศษหมื่นMiss Pichayanun Wisetmuenภาษาอังกฤษ 
4085910207129นางสาวปรัชญา รัตนวันMiss Pratchaya Rattanawanการสอนภาษาจีน 
4095910207109นางสาววิชุดา ตาไวไธสงMiss Wichuda Tawaithaisongการสอนภาษาจีน 
4105910392120นางสาวอุรัสยา มะโนmiss urassaya mano คอมพิวเตอร์ศึกษา 
4115910633227นางสาวดวงณภา กาสีวงค์Miss Duangnapa Kaseewongคณิตศาสตร์ 
4125910488221นางสาวจันทกานต์ สุธาอรรถMiss Janthakan Suthaaut ภาษาอังกฤษ 
4135912258212นางสาวปองนภา ชูกลิ่นMiss. Pongnapa Chooklinสังคมศึกษา 
4145912258321นางสาวจารุวรรณ สาริกาMs.Jaruwan Sarikaสังคมศึกษา 
4155910414326นางสาวไอลดา งามสายMiss Ailada Ngamsaiวิทยาศาสตร์ 
4165910414317นางสาวนิภาวรรณ สารพลMiss Nipawan Salapholวิทยาศาสตร์ 
4176012247105นายสุทัศน์ คำเสียงMr. suthat khamsiangภาษาไทย 
4185912721315นางสาวนภาพรรณ วรรณทองนางสาว Napapan Wanthongการศึกษาปฐมวัย 
4195910488328นางสาวธนัญชกร สบายใจMiss Thananchakorn Sabaijaiภาษาอังกฤษ 
4205910414125นางสาวมณิภา รินทะไชยMiss.?Manipa? Rinthachaiวิทยาศาสตร์ 
4215910079229นายปริยวัฒน์ อ่อนแสงMr. Pariyawat Onseangดนตรีศึกษา 
4226010414106นางสาวกนกวรรณ พรรณาภพMiss Kanokwan Pannapobวิทยาศาสตร์ 
4236010414123นางสาวศิริรัตน์ สมพานเพียงMs. Sirirat Sompanpiangวิทยาศาสตร์ 
4246010414122นางสาวพัทธ์ธีรา พงศ์จิโรชธนกุลMiss Phattheera Pongjiroadthanakulวิทยาศาสตร์ 
4256010414109นางสาวจารุวรรณ บรรพชาติMiss Jaruwan Banpachatวิทยาศาสตร์ 
4266010414120นางสาวรัตนาภรณ์ ปัดถาMiss Rattanaporn phattaวิทยาศาสตร์ 
4275910633310นางสาวกิตติยา เพ็ญชาลีMiss. Kittiya Penchaleeคณิตศาสตร์ 
4285912721105นางสาวนิรมล ทองคำMiss. Niramon Thongkhamการศึกษาปฐมวัย 
4295912721310นางสาวสิริวรรณ ขันวงษ์Miss siriwan Khanwongการศึกษาปฐมวัย 
4306010068213นายพิสิษฐ์ ศรไชยPisis sornchaiพลศึกษา 
4315912258126นางสาวเนรัญชรา เพ็ชรคงMiss. Nerunchara Phetkongสังคมศึกษา 
4325910633219นางสาวสุนีรัตน์ คำขาวMiss. Suneerat Kumkhawคณิตศาสตร์ 
4335912721306นางสาวสุชานาฎ เจียตินะMiss Suchanat Jiatinaการศึกษาปฐมวัย 
4345912236114นางสาวธิดาพร พรมศรMiss Thidaporn Promsonการประถมศึกษา 
4355912236315นางสาวศิริญญา ธงศรีMiss Sirinya Thongsriการประถมศึกษา 
4365912258322นายปฏิพล แสนหยุดMr.Patipon Saenyudสังคมศึกษา 
4375912236303นายภราดร เกษียรMr. Paradon Kasianการประถมศึกษา 
4385910392112นายณัฐพงษ์ สุขล้อมMr. Nuttaphong Sooklomคอมพิวเตอร์ศึกษา 
4395912258207นางสาวนิศามณี แตะต้องMiss Nisamanee Taetongสังคมศึกษา 
4405912258222นางสาวนันทิชา นิติเศรษฐ์Miss Nanticha Nitisetสังคมศึกษา 
4415910488314นางสาวปริชญา สำราญใจMiss Paritchaya Samranjaiภาษาอังกฤษ 
4425912247319นางสาวรัชนี ธรรมคุณMISS RATCHANEE THAMMAKUNภาษาไทย 
4436012721208นางสาวดาวอารี ไชยนะราMiss Daoarree Chainaraการศึกษาปฐมวัย 
4445912236207นางสาวกฤติกา เรืองดีMiss kittika Ruengdee การประถมศึกษา 
4455912236225นายวงศ์เฉลิม ไชยสอนMr.Wongchalerm Chaisornการประถมศึกษา 
4465912721333นางสาวอาทิติยา กุลัพบุรีMiss Atitiya kulupbureeการศึกษาปฐมวัย 
4475910633328นางสาวจณิสตา ชาติภูธรMISS JANISTA CHATPOOTORNคณิตศาสตร์ 
4485910633217นางสาวศรุตา หล้าคำMISS SARUTA LAKAM คณิตศาสตร์ 
4495912721232นางสาววนิดา ทองสุmiss wanida thongsuการศึกษาปฐมวัย 
4505910488133นางสาววีรานันท์ วชิระอัศวนนท์Miss Weeranan Vachirautsawanonภาษาอังกฤษ 
4515912258228นางสาวศิริวรรณ แดงทองmiss siriwan daengthongสังคมศึกษา 
4525910633206นางสาวสาวิกาญจน์ ราชรินทร์Miss Sawikarn Ratcharinคณิตศาสตร์ 
4535912721222นางสาวไปรยา ปลูกพันธ์MissPairaya Plukphanการศึกษาปฐมวัย 
4545910633117นางสาวสร้อยฟ้า ชิดครบุรีMiss Sroifa Chitkhonburiคณิตศาสตร์ 
4555912721332นางสาวสุภาภรณ์ วังสาลุนMissSupaporn Wangsalunการศึกษาปฐมวัย 
4565912247216นางสาวสุธาทินี สุโพธิ์Miss Suthatinee Suphoภาษาไทย 
4575912247334นางสาวสร้อยสุดา ธาตุทองMiss Sroisuda Thatthongภาษาไทย 
4585910068133นายองอาจ สมพงษ์Mr.Ongart Somphongพลศึกษา 
4595910414205นางสาวจิราภรณ์ ราชวังmiss jiraporn rachawangวิทยาศาสตร์ 
4605912236226นางสาวนริสรา มูลตระกูลMiss Naritsara Mooltrakoolการประถมศึกษา 
4615912236201นางสาวพัชราภรณ์ ศรวิชัยMiss Putcharaporn Sonvichaiการประถมศึกษา 
4625910488312นายณภัทร นารินทร์Mr.Napat Narinภาษาอังกฤษ 
4635910633203นางสาวทรายแก้ว มาตาเดิมMiss Saikaew Matadoemคณิตศาสตร์ 
4645912247223นางสาวชลิตา ศรีรักษาMs. Chalita Sriruksaภาษาไทย 
4655910068109นายธัชนนท์ นิลพันธ์MR. Thatchanon Nilpan พลศึกษา 
4665910633323นางสาวกมลวรรณ ศิริมาศMiss.Kamonwan Sirimasคณิตศาสตร์ 
4675910633320นางสาววราภรณ์ วันสุดลMiss.Waraporn Wansudonคณิตศาสตร์ 
4685910633231นางสาวสุชาดา สอนง่ายMissคณิตศาสตร์ 
4696010079124นางสาวศิรภัษ ระวังชนม์miss sirapat rawangchonดนตรีศึกษา 
4706010079107นายนครินทร์ หลักคำMr.Nakharin Lakkhamดนตรีศึกษา 
4715912247232นายรัฐสภา ลูกบัวMr.Rattasapa Lukbuaภาษาไทย 
4725910633115นางสาวณัฐริกา สุภาพันธ์Miss Nattharika Suphaphanคณิตศาสตร์ 
4735910633226นางสาวจุฑามาศ เฮ่าหนูMiss Jutamas Haonooคณิตศาสตร์ 
4746010079115นายศุภษร ธนะชาติMr. supasorn. thanachatดนตรีศึกษา 
4756010079122นางสาวนุชฎา เขมรทองMiss nutchadaดนตรีศึกษา 
4766010079101นายกฤษฎา เพิ่มทอง MR. KRITSADA PERMTONGดนตรีศึกษา 
4776010079211นายวายุพงษ์ บุญทมmr.wayupong boonthomดนตรีศึกษา 
4786010079206นายธวิช โคสาราชMR.TAWIT KASARATดนตรีศึกษา 
4795910414324นางสาวเดือนฉาย อินจำปาMiss. Duanchai lnchampaวิทยาศาสตร์ 
4805910414207นางสาวจิรดา กาญจนพัฒน์Miss Jirada Kanjanapatวิทยาศาสตร์ 
4815910633131นายอัษฎา พันคำภาAtsada pankampaคณิตศาสตร์ 
4825912247114นางสาวหทัยรัตน์ สุปัตติMiss Hathairat Supatthiภาษาไทย 
4835912247116นางสาววรินญา พงษ์วันMiss? Warinya? Phongwanภาษาไทย 
4846012247102นายธนากร สาลีMr.Thanakorn Saleeภาษาไทย 
4855912258205นายวัฒนพงษ์ โปร่งจิตรMr.wattanapong pongjitสังคมศึกษา 
4865912258136นางสาวรจนา แก้วละมุลMiss.Roscana keawlamunสังคมศึกษา 
4875912247118นายจิระโชติ บุญศิริMr.Chirachot Bunsiriภาษาไทย 
4885910414106นางสาวรัตนา ปะหละศรีMiss Ratana Palaseeวิทยาศาสตร์ 
4895910414104นางสาวพัชราพร แสนทวีสุขMissPadcharaporn Santaweesukวิทยาศาสตร์ 
4905912247135นายชาญชวิศ ทุ่มโมงMr. Chanchawit Thummongภาษาไทย 
4915910207123นางสาวอลีนา บุญจูงMISSALEENA BUNJOONGการสอนภาษาจีน 
4925912258209นางสาวอรทัย ใยอิ้มMiss. Orathai Yaiaimสังคมศึกษา 
4935910207119นางสาวธารารัตน์ กันตรงMiss Thararat Kantrongการสอนภาษาจีน 
4945910633121นางสาวจิรนันท์ สีหันต์Miss Jiranan Seehanคณิตศาสตร์ 
4955910633133นางสาวธัญญารักษ์ เที่ยงแก้วMiss Tanyarak Tiangkaewคณิตศาสตร์ 
4965912721115นางสาวดวงเนตร บุทธนาMiss Duangnet Butthanaการศึกษาปฐมวัย 
4975910068324นางสาวกานดา ไพรบึงMs.Kanda phraibuengพลศึกษา 
4985910068314นางสาวอรปรียา บุญร่วมMs.Onpriya boonruamพลศึกษา 
4995912721313นางสาวอัจฉรา ศรีมะเรืองMiss Atchara Srimarueangการศึกษาปฐมวัย 
5005910068318นางสาวพรประภา วงษาเนาว์Miss.Phonprapha Wongsanaoพลศึกษา 
5015912258332นายอัครพล จัตุลาเพศMr.Akkhaphon jattulaphetสังคมศึกษา 
5025910414105นางสาวพิชญา ยอดจันทร์Miss Phitchaya Yodjanวิทยาศาสตร์ 
5035910488205นางสาวณัฏฐณิชา สีดาทองMiss Nattanicha Seedathongภาษาอังกฤษ 
5045912258214นายสหรัฐ แสงทองMr. Saharat Saengthongสังคมศึกษา 
5055912247102นางสาวพรนภา พันธ์แก่นMiss Pornnapha Phankaenภาษาไทย 
5065912258233นางสาวปฐมวดี พันธ์ศรีMiss Pathomwadee Pansriสังคมศึกษา 
5075912258118นางสาวเกศนภา เชื้อนิตย์Miss Ketnapa Chuanitสังคมศึกษา 
5085912258105นางสาวพลอยไพลิน ก้านแก้วMiss Ploypailin Kankaewสังคมศึกษา 
5095910079212นายสุนันท์ สงจันทร์mr.sunan songjanดนตรีศึกษา 
5105912258326นางสาวปวีณา อุทุมพันธ์Miss Paveena Utoomphanสังคมศึกษา 
5115910488108นางสาวพิมพ์ชนก อาษาMiss.Pimchanok Arsaภาษาอังกฤษ 
5125910207219นางสาวสมฤทัย จันทร์น้อยMiss Somruethai Channoiการสอนภาษาจีน 
5135910068226นายสมชาย ปรือปรังMr.Somchai prueprangพลศึกษา 
5145910488101นางสาวศุภรดา มุ่งหมายMiss Supharada Mungmai ภาษาอังกฤษ 
5155912721205นางสาวภัญธิภา เครือสีดาMiss pantipa krueseeda การศึกษาปฐมวัย 
5165912721312นางสาวกัญญารัตน์ มาลัยเนตรMiss kanyarat malainet การศึกษาปฐมวัย 
5175912247324นางสาวสมใจ ศิริญาณMiss Somjai Siriyanภาษาไทย 
5185912721314นางสาวภาวิณี ศิริพันธ์Miss pawinee siripan การศึกษาปฐมวัย 
5195912247316นางสาวธัชพรรณ มุ่งครอบกลางMiss Thadchaphan Mungkhrobklangภาษาไทย 
5205912247218นางสาวปรียากร แก่นเกษMiss Preeyakorn Keanketภาษาไทย 
5215912247211นางสาวหัสถยา คูซอดMiss Hadthaya Khusodภาษาไทย 
5225912247212นางสาวพรพิลัย จันดีMiss Phonphilai Chandeeภาษาไทย 
5235912247219นางสาวอุบลวรรณ อินทรโสมMiss Ubonwan Intharasomภาษาไทย 
5245912247134นางสาวดวงใจ พรหมชาduangjai promachaภาษาไทย 
5255910633325นางสาวประภัสสร มรกตเขียวMrs.Prapatsorn Morakotkheawคณิตศาสตร์ 
5265910068227นางสาวพจนาฎ สมศรีMiss Photchanat Somsri พลศึกษา 
5275910392107นายเทพปริญญา ประพันธ์Mr.Tepparinya Praphanคอมพิวเตอร์ศึกษา 
5286010488207นางสาวจิรัชญา สุขตะMiss Jiratchaya Sukkhataภาษาอังกฤษ 
5295912721328นางสาววิฉิรา แพงศรีMiss Wichira Phaengsriการศึกษาปฐมวัย 
5305912721231นางสาววนิดา มั่นคงMiss Wanida Mankhongการศึกษาปฐมวัย 
5315912721214นางสาวนงค์เยา ฤทธิ์เดชMiss. Nongyao litdechการศึกษาปฐมวัย 
5325912721221นางสาวนิรัฐฌา ทองกุลMiss Niratcha Thongkulการศึกษาปฐมวัย 
5335912721227นางสาววาสนา เพ็ชรรินทร์Miss Vasana petcharinการศึกษาปฐมวัย 
5345910633324นางสาวอรญา พิมมาศMiss Araya Pemmatคณิตศาสตร์ 
5356016245127นางสาววิภาวดี จันทร์ทิพย์Miss Wipawadee Janthipการพัฒนาชุมชน 
5366010226332นางสาวสุดารัตน์ สุราวุธMiss. Sudarat.surawutรัฐศาสตร์ 
5376010226108นายธนัช พุดจีบmr. tanat pudjeebรัฐศาสตร์ 
5386010226139นายณัฐพล ขันปุmr. Nattapon khanpuรัฐศาสตร์ 
5395912247315นางสาวศศิธร วันทาMiss.Sasithon Wanthaภาษาไทย 
5406210048219นายพลาธิป ชัยเคนวงศ์-วิทยาศาสตร์การกีฬา 
5416012866102นายฉัตรชัย พลพรรณMr.Chatchai Phonphanรัฐประศาสนศาสตร์ 
5425910068309นายอนุรักษ์ มะเดือMr. Anuruk Maduaพลศึกษา 
5435910633322นายนันทจักร์ ป้องแก้วMr.Nantajak Pongkaew คณิตศาสตร์ 
5445910488333นางสาวสุพรรณี จันทานางสาวสุพรรณี จันทา Supannee Janta ภาษาอังกฤษ 
5455910392124นายพงศธร ถนอมพงษ์Mr.Pongsathorn Tanompongคอมพิวเตอร์ศึกษา 
5465910068334นางสาวอทิตยา เสียงใสMiss. atittaya siangsaiพลศึกษา 
5475910068321นางสาวน้ำทิพย์ นนพิภักดิ์Miss Namtip Nonpipakพลศึกษา 
5485910633220นางสาวธิดารัตน์ นามวงค์Miss.Tidarat namwongคณิตศาสตร์ 
5496012743220นางสาวปาริชาติ จงกรดMiss pharichat Jongkrodภาษาอังกฤษธุรกิจ 
5505910488326นางสาวเกวลิน ศรีสะอาดMiss Kawalin Seesa-ardภาษาอังกฤษ 
5515910068232นายสมพร กาลจักร์Mr.somporn kalajakพลศึกษา 
5526016245139นายนครินทร์ ปลื้มหอมMr.Nakharin Pluemhomการพัฒนาชุมชน 
5536012888219นายสุรยุทธ บุตรจินดาMR. Surayut Bootjindaนิติศาสตร์ 
5546012888125นางสาวณัฐณิชา แสนทวีสุขMiss Natnicha Santaweesukนิติศาสตร์ 
5555910414301นายธนพงษ์ สุแก้วMr.Tanapong Sukaewวิทยาศาสตร์ 
5565912247107นางสาวพิมณเรส ละครศรีmiss phimnaret lakornsriภาษาไทย 
5575912258112นางสาวนิธัญญา ปานประชาติMiss Nithanya Panprachatสังคมศึกษา 
5586010226109นายธีระพล ดอนเกษมMr.Thiraphonรัฐศาสตร์ 
5596012866128นางสาวอรวี คาวีMISS ORAWEE KAWEEรัฐประศาสนศาสตร์ 
5605912247101นายธีรเดช บุญจูงMr. Teeradech Boonjoongภาษาไทย 
5616010226118นายเอกสิทธิ์ โพธิ์ศรีMr Aekasit phosriรัฐศาสตร์ 
5626012888135นางสาวอติชา พันโทMiss Aticha Pantoนิติศาสตร์ 
5636010226214นายวายุ สกีพันMr.wayu sakiphan รัฐศาสตร์ 
5646010226243นางสาวกตัญชลี คำผิวMiss katanshali kamphiwรัฐศาสตร์ 
5656010226203นายชวรัตน์ ในทองMr. Chawarat Naithongรัฐศาสตร์ 
5666010226135นางสาวสุภารัตน์ ปริวะออมMiss Suparat Pariwaaomรัฐศาสตร์ 
5676010226127นางสาวบุญพิทักษา ยอดพงษาMiss Boonpitaksa Yodpongsaรัฐศาสตร์ 
5686010226119นางสาวเกตสุดารัตน์ เรืองฤทธิ์Miss Ketsudarat Ruangritรัฐศาสตร์ 
5696010226128นางสาวปวีณา เทนโสภาmiss paweena tensopaรัฐศาสตร์ 
5706010226221นางสาวเจนจิรา อ้นวงษาMiss Janejira? Aonwongsaรัฐศาสตร์ 
5716010226136นางสาวสุวรรณา เมฆเลื่อมmiss suwanna mekluemรัฐศาสตร์ 
5725910414124นางสาวอาทิติญา กิติลาภMISS ARTHITIYA KITILAPวิทยาศาสตร์ 
5736010048323นายศราวุฒิ สายพันธ์Mr.Sarawut Saipanวิทยาศาสตร์การกีฬา 
5746010048325นายสันติสุข กุลัดนามMr.santisuk kuladnamวิทยาศาสตร์การกีฬา 
5755910633230นางสาวกิ่งแก้ว กะมณีMiss Kingkaew Kamaneeคณิตศาสตร์ 
5765910207124นายณปวร ไชยโคตรMr.Napawon Chaiyakhotการสอนภาษาจีน 
5776010084106นางสาวประภาสิริ จันทมั่นMiss Prapasiri Janthamun วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
5785912721210นางสาวเบญจพร ดวงแก้วBenjaporn dungkaewการศึกษาปฐมวัย 


---
โทรศัพท์---